Østerdalslaget 1910-1962

(under construction)

learn more about Østerdalslaget

 

Oppdatert: 25.01.2012

 

Medlemslister hentet fra Østerdalslagets årbøker (under arbeid)

Soldater som deltok i 1. verdenskrig (under arbeid)

Nedenstående arkivmateriale befinner seg på Glomdalsmuseet i Elverum.

Last edited: 2 Jun 2013

 

Member lists from the yearbooks of the Østerdalslaget (under construction)

American WWI soldiers from Østerdalen (under construction)

The archive materials below are preserved at the Glomdalsmuseet in Elverum

Gjestebok/Guestbook

Corrections and/or comments? Please contact me: torills.slekt  (at)  gmail.com

Record

r001.jpg (139822 byte)

3

4 5 6

r003.jpg (139779 byte)

r004.jpg (136953 byte) r005.jpg (132530 byte) r006.jpg (62178 byte)

Konstitution og Bilove for Østerdalslaget. Konstitution.
§I Dette lags navn skal være Østerdalslaget.
§II Dette lags formaal skal være at virke for samhold blandt Østerdøler, arbeide for bevarelse af Østerdølske og andre norske traditioner og efter evne og leilighed støtte værdige norske foretagender.
§III Enhver mand og kvinde af Østerdølsk byrd kan bli medlem af dette lag. Ikke-østerdøler, som er gift med medlemmer af dette lag, er ogsaa berettiget til medlemskab.
§IIII Dette lags embedsmænd skal være: Formand, tre viseformænd, sekretær og kasserer (disse to poster beklædes af en og samme person). Disse embedsmænd udgjør lagets bestyrelse.

§V Østerdøllaget skal holde et aarlig stevne, tid og sted for samme bestemmes af bestyrelsen.
§VI Stemmeret ved lagets møder har hvert medlem, som er over 18 aar og har betalt sin aarlige kontingent.
§VII Lagets embedsmænd vælges ved det aarlige stevne med et (1) aars tjenestetid.
§VIII Denne konstitution kan forandres ved hvilketsomhelst aarlig stevne med to tredjedels majoritet.
Bilove.
§I Ethvert medlem af laget betaler en aarskontingent af 50 cents.
§II Formanden, sekretæren og kassereren indberetter til det aarlige stevne angaaende lagets stilling og virksomhed.
§III Ved det aarlige stevne skal 50 medlemmer udgjøre kvorum.
§IIII Disse bilove kan forandres paa hvilketsomhelst aarlig stevne med almindelig majoritet.

§ V Kvinderne er fritat for den aarlige kontingent

Følgende forandringer blev tilstemt med stor majoritet hved stevnet i Cameron 31 - mai - 1929

Constitution forandres derhen. 1) at Paragraf 4 forandres derhen, at følgende ord strykes, disse to poster beklædes af en og same mand. 2) at paragraf 5 i bilove strykes, og at der i paragraf 1 konstitutionen tilføies: "i tilfælde af vacanse i noget embede skal bestyrelse fylde saadan vakanse til neste stevne. 3) at paragraf 5 i bilovene strykes, og paragraf 1 - lyder saaledes. Et hvert medlem af laget betaler en aarlig kontingent af 50 Cent for mænd, og 25 Cent for kvinder.

 
 
       
7 8 9 10

r007.jpg (131587 byte)

r008.jpg (137055 byte)

r014.jpg (106455 byte)

r015.jpg (138125 byte)

Referat af Østerdølernes første møde i Fergus Faals 18de Juni 1910 Udover vinteren 1910 foregik en del skrivning og udtalelser i aviserne, om ikke Østerdølerne i lighed med andre bygdefolk, burde slutte sig sammen til et saakaldt lag. Tiden skred imidlertid uden at nogen tog mod og gjorde noget egentlig forslag om tid og sted for et organiserede møde. Udover vaaren stilned røsterne mer og mer. For at tanken ikke skulde dø ud kom en selvvalgt komite istand, bestaaende af N.T. Moen, Th. Eggen, E.E. Løbeck og o. Høiberg og disse tog myndighed og bestemte tid og sted for møde og bekjendtgjorde samme at bli holdt i Fergus Falls Juni 18de. Fremmødet var over forventning stort. Man samlede i en for anledningen leiet Hall om formiddagen kl. 10. Mr. Moen bød forsamlingen velkommen til Fergus og i en fortsættende tale forklared hensigten med sammenkaldelsen af Østerdølerne m.m. Efter en del samsnak enedes man om at benytte en del af dagen til at bese byens seværdigheder. Det egentlige organisationsmøde bestemtes til kl 1/2 4 eftmd. Til fastsat tid om eftermiddagen samledes man saa igjen og mødet aabnedes med at forsamlingen reiste sig og sang 2 vers af Norges Nationalsang: "Ja vi elsker dette landet". Embedsmænd valgtes med følgende udfald: Formand: N.T. Moen, viseformand: Th. Eggen, sekretær og kasserer O. Hoiberg. I anledning af spørgsmaal fra enkelte som var i uvisse om de hørte Østerdalen til, taltes noget om grændserne. Man enedes om, at alle som regner sig for Østerdøler har adgang at bli medlemmer af laget. Senator Sageng, Pastor Eggen og Mr. Stortrøen valgtes til at faa istand udkast til Konstitution og bilove og rapportere ved næste stevne. Moen læste en skrivelse fra "Valdrisstevnet" - en henstilling til alle folkeslag om fælles 17de Mai fest 1914. Prof. Valland bragte hilsen fra "Trønderlaget". Han talte om mulig samarbeide, fælles 17de Maifest 1914 og fælles organ for alle lag og ønsked os velkommen i rækken. Efter nogen veksling af meninger angaaende den aarlige medlemskontingent, antoges at hvert mandlig medlem betaler 50 Cents i aarlig Kontingent. Kvinderne fritages for Kontingent. Efter en del udtalelser bestemtes at næste stevne holdes i Mpls. Tiden bestemmes af bestyrelsen. Mødet avsluttedes hermed som forretningsmøde. Om aftenen holdtes en interessant og vellykket banket med taler sang og musik. Paa forslag af Pastor Eggen reiste forsamlingen sig som tak til den komite i Fergus som havde ordnet med forberedelserne. Til slutning reiste forsamlingen sig og sang "America".

Og jeg tror at ha lov og ret at føie til: "Kan Østerdølerne holde sine stevner i den gjænge, orden og opførsel som begyndt, da kan vi fortsætte uden skam og skade". O. Hoiberg, sek.

Dette Referat antogets som læst, ved mødet i Mpls. 1911.

       
       
11 12 13 14
r011.jpg (134393 byte) r012.jpg (127272 byte) r013.jpg (135636 byte) r014.jpg (106455 byte)
Referat af Østerdølernes 2det Stevne i Mpls. 14 og 15 Juni 1911.

Om eftermiddagen den 14de Juni begyndte dølerne at samles ved Courhuset. Ved mødets bestemte tid som var Kl. 3 var en noksaa interessant flok tilstede; men Østerdølerne har jo ord for at være no'o tong i "snuingen" og tog det saaledes 3 kvarter over tiden før det egentlige møde tog sin begyndelse. Mødet begyndte med en velkomsthilsen af viseformand Eggen, samt opfordred de mange som kanske sjelden besøker Mpls., at ta sig tid og bese de nyttige og interessante ting i byen. Formanden opfordred derpaa forsamlingen reise sig og synge første vers af "Ja vi elsker!" hvorpaa Formanden erklærte mødet aabnet for forhandlinger. Sekretæren læste Referatet fra forige møde. Dette antoges som læst. E. Løbeck udnævntes som hjælpesekretær under mødet.

Formanden oplæste derpaa sin rapport. Om end født i Minn. taaler hans Norskdom baade sol og månskin. Kassereren oplæser lagets regnskaber, som antages som læst. Paa forslag af Visef. Eggen antages, at medlemmer af andre bygdelag, som maatte være tilstede optages som raadgivende medlemmer. Visefd. Eggen rapporterer paa Konstitutions-Komiteens vegne. Antaget at konstitutionen debateres paragrafvis. Konstitution og bilove blev derpaa læst punktvis og antoges - med enkelte bemærkninger; - men uden forandringer.

Derpaa stemtes over Konstitutionen i sin helhed, som antoges. Viseformand Eggen, der representered Østerdølerne ved det fællesmøde Bygdelagene havde i Mpls. i Novbr 1910, gav en kort oversigt over det forhandlede.

Valg af embedsmænd havde følgende udfald: Formand. N.T. Moen Viseformand: Th. Eggen, E.E. Løbeck og E.A. Norson. Sek. & kasserer: Ole Hoiberg. Der veksledes en del meninger hvad gjøres kunde for Sagaskriver. Antaget, at dette overlades bestyrelsen og rapporterer til næste stevne. De der endnu var forskjellige ting igjen til forhandling, antoges at vi har forretningsmøde i morgen kl. 9 formd. Juni 15de Paa forslag af Pastor Eggen antoges, at vi først tar under behandling udflugten til en af parkerne. Efter en liden debat antoges, at vi gaar til Minnehaha Park. Derpaa toges under behandling samarbeidet med de andre lag for en 17de maifest 1914. Antaget, at punkterne behandles enkeltvis. Samtlige 8 punter blev derpaa læst enkeltvis. Bemærkninger blev gjort til enkelte punkter, men alle antaget. Da punkt 3 siger, at arrangementskomiteen for denne fest skal bestaa af 1 medlem af hvert lag som ønsker at deltage, blev Formand Moen valgt til at repræsentere Østerdølerne. Pastor Eggen valgtes som ræpresentant for Ø.D. for underhandling med de andre lag om fælles organ. Antaget, at sekretæren bekjendtgjør i bladerne at hvis noen ønsker inbyde for næste stevne, maa saadan indbydelse være indsendt til nogen af bestyrelsen inden 1st Januar 1912. Mødet hævet. O. Hoiberg, Sek.
       
       
15 16 17 18
r015.jpg (138125 byte) r016.jpg (129260 byte) r017.jpg (138420 byte) r018.jpg (120340 byte)
Referat af Mødet i Fergus 17 & 18 Juni 1912

Kl. 10 paa formiddag den 17de Juni samledes ikke saa faa Døler i en for anledningen leiet Hall. Efter håndfaste haandtryk med tak for sist og en del privat samtale, slog Formanden til lyd og bad forsamlingen om de vilde finde sig tilrette ved at sidde ned. Efterat forsamlingen var kommen til ro og Formanden havde introduseret byens Mayor, traadte denne frem og ønsked dølerne velkommen til Fergus, samt lod os forstaa, at vi havde lov at færdes uantastet hvorsomhelst i byen. Som tak til Mayoren & paa dølernes vegne - gjorde sek. nogle bemærkninger. Det lakked tæ middags og kommiteen oplyste hvor vi skulde henvende os for mad. Derpaa gav Formd. oplysning om, at kl. 3 eftmd. senest, måtte vi være her paa stedet igjen, da der var arrangeret for en authomobiltur rundt byen.

og op til P.R. College, hvor mødet skulde fortsætte kl. 4.

Noget over kl. 4 aabnedes forretningsmødet med afsyngelsen af 1ste vers af "Ja vi elsker", ledet af en kvartet, hvorpaa Formd. erklærte mødet aabnet for forhandling. Sekretæren læste referatet fra forige møde, som godkjendtes. Formanden for Hallinglaget, Dr Sherping, saaes i forsamlingen og Formd. Moen, indtroduseret ham til Dølerne. Dr. Sherping bragte hilsen fra Hallingerne, gav os kundskab om hvilken svimlende hær han førte septeret over og opfordret Østerdølerne individuelt at arbeide for lagets vekst. Han trodde ikke, som mange gjør, at bestyrelsen har monopol paa dette arbeide. Formanden læser sin indberetning. Antaget, at Formandens indberetning baade fra ifjor og iaar tilføies referatet. Kassereren redegjør kassens status som godkjendtes.

En raport fra Formanden for arrangementskomiteen for fælles 17de Maifest 1914, der var sende de respektive lag til behandling, oplæstes. Efter en del udtalelser antoges at denne raport lægges bort for iaar. Ligesaa læstes en raport fra bladkomiteens sekretær, Mr. Ulvestad. Denne raport var ogsaa sendt de respektive lag til behandling og bestemmelse enten de ønsked deltage i oprettelsen af det påtænkte fælles organ eller ei. Efter veksling af meninger for og imod antoges, at dette lægges bort til næste aar. Valg af Embedsmænd. Formand: N.T. Moen Visevormænd: Th. Eggen, E.E. Løbeck og K.H. Brandvold. Sek & kasserer: O. Hoiberg. Formanden takkede for tilliden som var ham bevist, men gjorde opmærksom paa at han trodde det var tid at skifte Formd. Han trodde det vilde gjøre sit til lagets vekst og trivsel at en mere norsk mand beklædte denne stilling. Flere forslag blev gjort for Formd. men undslog sig, stemningen syntes være for Moen. Moen bad imidlertid om betænkning til imorgen. Sekretæren prøvde ogsaa gjøre sig bemærket med resignation, men uden held. Det lakked tæ kvelds og tynsetingen Tølløf Udby ropte aa sa, at kvi(n)dfolka hadde kveldvor'n færdig. Antaget, at vi har forretningsmøde imorgen kl. 9 fmd.

Juni 18de Da formanden igaar bad om betænkning til idag, enten han kunde modta Formandembedet eller ei, blev dette først tat under behandling. Han erklærte sig i samme retning og fremholdt samme grund som igaar og trodde fremdeles det vilde være til lagets bedste om en anden mand blev valgt.

       
       
19 20 21 Page22
r019.jpg (129523 byte) r020.jpg (95718 byte) r021.jpg (137095 byte) r022.jpg (136406 byte)
Antaget enstemmig - ved reisning - at Formand & Sek. blir staaende.

Antaget, at en pamflet trykkes, indbefattende Medlemmernes navn, nuværende bosted og hvorfra i Norge. Antaget at dette arbeide overlades bestyrelsen. Antaget, at udgifterne i forbindelse med mødet, udredes af kassen. Antaget at vi betaler Collegets bestyrelse $5.00 for brug af lys under mødet. Der var ivrig stemning for Fargo som næste mødested. Efter en del veksling af meninger antoges at tid og sted for næste stevne overlades bestyrelsen at bestemme. Paa forslag af sek. reiste forsamlingen sig som tak til komiteen i Fergus for sit strev med forberedelserne for mødet. Antaget, at sek. sender P.R. Colleges præsident en takkeskrivelse for benyttelsen af bygningen.

En skrivelse fra Nordmandsforbundet - en opfordring til at deltage med en eller flere slags gjenstande i den anstundende udstilling i Norge - læstes. Antaget, at dette lægges over til næste møde. Saa gik vi ind i spisesalek og fik magasinet fyldt og jeg tror omtrent alle var enige om at vi havde havt en hyggelig sammenkomst. Mødet hævet. Ole Hoiberg, sek. Referat af Mødet i Fargo 19 & 20 Juni 1913.

Da jeg Lørdag morgen, den 21 Juni reiste hjemover fra mødet, kom den tanke uvilkaarlig over mig: "Det er vont at skilles fra alle disse behagelige bekjendtskaber som blev stiftet under dette samvær". Vi skilles - og mange maaske for aldrig mer at mødes. - Fargo er en pen by og ikke tror jeg at vi sjæmte den bort, om vi disse 2 dage ligesom vor den dominerende magt i byen. Vi kjender jo alle nabobyen, med sine læskende varer paa en varm sommerdag, og nægter gjør vi ikke, at enkelte gjorde den besøk; men vore folks opførsel var meget god og derfor ska I ha tak! Enhver fornuftig person forstaar, at vi - som lag - skaber os respekt og godt omdømme ved at hvert enkelt medlem har den selvrespekt, han som et moralsk menneske bør ha. Disse bygdelag blir mer en skam, end noget andet for vor nation om vi ikke møder til stevne med dette for øie.

Torsdag den 19de Juni kl. 9 paa formd. var S. af Norges Hall ganske godt fyldt af Østerdøler, som havde det travelt med "tak for sist" og - "huser du den og den gangen?" Derpaa fulgte enten en go latter eller et tankefuldt, alvorlig ansigt. - Formanden aabnede mødet med bemærkninger om hvordan dagen tænktes benyttet, som var omtrent slik: Kl. 10 begynder vi marchen til Landbrugsskolen, hvor Prof. Waldron & Shepperd vil tale for os. Saa mad. - Kl. 2 møder vi her igjen for forretningsmøde. Lars Hogstad valgtes som hjælpesekretær under mødet og en livlig indmeldelse af ny og fornyelsen af ældre medlemmer foregik for en stund. Kl. 10.15 brød vi op. De gamle gaster sattes i spissen og marshen begyndte. I 1 1/2 time underholdt DHr. Proffesorer os med udmærkede taler over forsjellige grene af landbruk. Dr. E.M. Lier præsiderede ved mødet. Førend vi skiltes opfordred Dr. Lier forsamlingen at reise sig og
       
       
23 24 25 26
r023.jpg (124792 byte) r024.jpg (125105 byte) r025.jpg (138176 byte) r026.jpg (120736 byte)
synge: "Ja vi elsker dette landet!"

Venner, har I tenkt over hvor stort et gode det er at leve i et frit land, hvor vi midt ibladt fremmede, uantastet kan dyrke vore nationale følelser? Kom ihu Finland og Nord Slesvig. - Kl. 2 begyndte mødet med Formandens introduktion af byens Major F.H. Emery, der holdt alles opmerksomhed 1/2 time. Han havde bare godt a si om norskerne og omtalte dem som bra folk og gode borgere. Lad os som Østerdøler færdes slik blandt fremmede at vi blir værdig et godt omdømme! Formanden takked majoren paa en taktfuld maade og opfordrede ham at bli medlem af vort lag. Formanden gjorde derpaa en del bemærkninger til forsamlingen og opfordred dem særlig til at ta aktiv del i forhandlingerne. Formanden læser sin indberetning.

Antaget, at Formandens rapport tilføies referatet. Sekretæren læser referatet fra forige møde, der godkjendtes som læst. Kasereren redegjør kassens status, som gjodkjendtes. Foreslaaet, at viseformanden ogsaa afgir rapport. Mr. Brandvold trodde, at embedet var af saa underordnet betydning og havde derfor ingen forberedelser gjort. Antaget, at vi gaar til behandling af de af Formd. angivne punkter i sin indberetning. Antaget, at en lignende panflet som ifjor udgives for iaar. Antaget, at skriftet faar samme navn. Antaget, at skriftet udgiveds inden 1st August 1913. Antaget, at en komite af 3 forestaar udgivelsen af skriftet. Følgende blev udnævnt: E.E. Løbeck, N.T. Moen og O. Hoiberg. - Antaget, at Formandens indberetning og Kas. rapport indbefattes i skriftet. Antaget, at vi henlægger vort næste stevne til Udstillingsgrunden i Mpls. & St. Paul 16de Mai. Antaget, at vi lægger bladsagen over endnu et aar, da vi vil faa nok med at understøtte festlighederne for 17de Mai. Antaget, at vi har en udflugt til Dillworth imorgen kl. 1. Mindegaven. - Det var almindelig enighed om, at bygdeinteresserne sægges tilside og at vi som et enigt norsk folk samles om mindegaven. Antaget, at vi godkjender Formandens punkt, angaaende indsamlingen, og som lag gjør vort beste for indsamlingen. Formanden for "Telelaget" Mr. Trovaten var tilstede og talte. Opmuntret os særlig til at gjøre vort beste i deltagelsen i festlighederne næste 17de Mai. En skrivelse fra Nordmandsforbundet læstes. Hovedsagelig en henvendelse til vore folk at slutte sig til og saaledes støtte forbundet. Redaktør Myrvold var tilstede og gav en del oplysninger om forbundets maal og hensigt. Deres tanke er at naa Nordmændene hvor de findes og holde dem i kontakt med hverandre verden over gjennem sit skrift. Har ogsaa sine fordeler at tilhøre forbundet, særlig med hensyn til literaturen. Det koster 5 cent pr. medlem pr. aar. Antaget, at vi har dette i erindring og slutter os til forbundet, flest mulig. Valg af embedsmænd. N.T. Moen, blev foreslaaet og understøttet som Formand. Han udtalte sig lignende ifjor, at skifte af Formand vilde muligens tjene til lagets beste. Afstemning forlangtes. Antaget, at sek. tæller stemmerne og meddeler Formanden. - Moen enstemmig valgt. - Til viseformænd blev de gamle gjenvalgt, nemlig, Pastor Eggen, Hon. E. Løbeck og K.H. Brandvold. Sekretær og Kasserer Ole Hoiberg. Antaget, at vi slutter mødet for idag og fortsætter i morgen kl. 9.

Om aftenen "Banket" med et udmærket program.

       
       
27 28 29 30
r027.jpg (130027 byte) r028.jpg (118579 byte) r029.jpg (130537 byte) r030.jpg (84950 byte)
20. juni Mødet aabnedes med bemærkninger af Formanden. Som bestemt igaar, skulde vi idag ha en udflugt til Dillworth. Antaget, at vi alle prøver at møde kl. 1/2 2 paa et angivet sted for at de bestilte sporvogne kune fyldes og vise, at vi var en liden magt i samlet flok. - Antaget, at vi møder i aften kl. 1/2 8 for afskedsfest. En skrivelse fra arkivsagens komite i Mpls. læstes af Formanden. Formaalet for dette er at faa alle skandinaver interesseret i en arkivbygning ved Minn. Universitet. Antaget, at Østerdalslaget tilstemmer komiteens tanke og vælger 1 medlem som vor repræsentant i komiteen. Th. Eggen valgtes som saadan. En skrivelse fra Nordmandsforbundet, som var lagt over fra forige møde, angaaende gjenstande vi måtte ha for udstillingen i Norge iaar om[t]altes, men enedes om at vi lar den tanke falde, da vi neppe har noget for udstilling. Der fremsattes spørgsmaal hvad vi kunde gjøre for sagaskriver. Efter en del samsnak blev Per Ousten, Ella, N.D valgt som sagaskriver.

Forretningsmøte hævet.

Om aftenen en hyggelig fest med musik og sang. Af talere som tog del kan nævnes Prof. Aaker og Pastor Johansen. Forresten smaa taler af gamle og unge. Alle syntes godt om at være Østerdøler under saadanne gyldne anledninger. Formanden udnævnte en resolutionskomite af 3, nemlig Paul Stortrøen Ole O. Lee og Knut Olsberg. Disse fatted en takkeresolution til alle som havde deltaget i arbeidet forud for mødet, saavelsom de som tog del i de forsjellige program. Kl. noget over 10 om aftenen maatte vi begynde at si hverandre farvel, med haab om at mødes 17de mai 1914. Ole Høiberg, sek.

Referat af Bestyrelsens møde i Fergus Falls 22de Feb. 1914

I anledning forsjellige spørgsmaal som forelaa, enedes Bestyrelsen at møde i Fergus 22de Feb. Tilstede var alle undtagen Løbeckm der havde forfald. De vigtigste foreliggende spørgsmaal var Repræsentant til Norge og 17de mai festen. Besluttet, at der gives $50,00 af kassen til den som reiser som Østerdølernes Repræstentant til Norge. Antaget, at Lagets Formand enten reiser selv eller sørger for at faa nogen anden, som kan fylde denne ærefulde plads. Da vi ikke viste for nogen sikkerhed, hvordan komiteen havde tænkt ordningen af festen, paatog Pastor Eggen sig at skaffe sig al mulig oplysning fra sekretæren og meddele Formanden. Den 16de har vi vort Stevne, med fælles maaltid som almindelig, enten middag eller aften. Nogen af bestyrelsen paalægges at sørge for lokale.

En skrivelse fra N. Rønning forelaa. - Redaktør for jubileumsskriftet - om et gruppecut af bestyrelsen for skriftet. Antaget, at et saadant forskaffes for kassens regning, baade for fællesskriftet og vort egen Mindeskrift. Mødet hævet. Ole Hoiberg, sek.
       
       
31 32 33 34
r031.jpg (139793 byte) r032.jpg (130616 byte) r033.jpg (129899 byte) r034.jpg (136520 byte)
Referat af mødet i Mpls. 16-17 & 18 Mai 1914

Neppe nogen nulevende Østerdøl kjender 17de mai 1814 fra nærmere hold end af navn, og af historien. Vi maa vel indrømme, at den er Norges egentlige fødselsdag; thi de 300 aar det hørte under Danmark er nærmest en reaktonstid for Norge. Det hører vel ikke hjemme her at citere Norges historie, men da dette er fra 1914, haaber jeg nogle faa bemærkninger undskyldes. Lad os bare minde det stykke arbeide Eidsvoldsmændene udførte. Men ikke bare arbeidet, skjøndt det var et storværk, ja, saa fuldstændig, at Norge gjennem 100 aar, med sine mange diplomater og statsmænd, ikke har fundet det nødvendig at gjøre forandringer i den grundlov disse mænd forfatted, ialfald kun nogle faa smaating. Men kom ihu det mandsmod de udviste, idet de midt under stormagternes våbengny

forfatted en saa fri og uafhængig konstitution, at neppe nogen Europæisk Nation kan stilles ved siden, og som Amen for det hele tog haand i haand og proklamerte for verden disse pene, berømmelige ord: "Enig og tro til Dovre falder!"

Jeg føler for at si som Pastor Madson sa i festtalen den 17de Mai, da han fortalte om de storartede decorationer og Norges store mænd utstillet i nøsten hvert vindu paa Hennepin Ave og de norske flag spænde tvers over gaderne. De faar undskylde, sa han, men jeg blotted mit hode og takked Gud, at jeg var Norsk!

Kl. omtrent 1/2 11 var en del Østerdøler samlet i en afdeling af den saakaldte Machinery Hall paa Udstillingsgrunden mellem Mpls & St. Paul. Det var noget indviklet at finde frem til sine egne blandt saa mange og en del kom noget sent.

Mødet aabnedes med nogle bemærkninger af Formanden og anmodet forsamlingen reise sig og synge kraftig 1ste vers af: Ja vi elsker, da vi maa huske det er 17de Mai 1914 Sek. læser Referatet fra forige møte, som antages som læst. Formanden læser sin Indberetning. Kassereren redegjør kassens status, som godkjendtes. Lokalkomiteens Formand Mr. Breen, gir oplysninger om banketten. Antaget, at vi slutter for middag og fortsætter kl. 1/2 2.

Kl. 1/2 2. - Antaget at vi tar fat og behandler de ting som foreligger. Sek. anmodes oplyse hvilke embedsmænder skal vælges. Valget fik følgende udfald: N.T. Moen gjenvalgtes til Formand. Han takked for æren Østerdølerne disse aar havde bevist ham ved at vælge og gjenvælge han som Formand, men trodde tiden var inden for at vælge en anden.

Til viseformænd valgtes: E. Løbeck, K.H. Brandvold og Ole Steen. Til Sekretær og Kasserer: Ole Hoiberg. Sagaskriver var paa tale og E. Løbeck blev foreslaaet. Der tælles frem og tilbage hvordan sagen burde gribes an; men udfaldet blev at det antages, at vi gaar fra den sag. Prof. Ristad var tilstede og Formanden opfordred ham at tale, hvilket han efterkom i form af en hilsen fra "Trønderne". Formanden gav en del oplysninger om Mindeskriftet, som skulde ha vært en virkelighed for længe siden. Antaget, at skriftet trykkes saa snart som mulig og en del exemplarer sendes hver bygd i Østerdalen. Det blev nævnt, at vi i lighed med de fleste andre Lag, sender en repræsentant til Norge; men at vi idde hadde raaa mæ de. - Efter en del udtalelser antages det, at vi gaar fra den sag, foreløbig. Antaget at mødet hæves og fortsættes kl. 5.
       
       
35 36 37 38
r035.jpg (138597 byte) r036.jpg (133873 byte) r037.jpg (144649 byte) r038.jpg (96580 byte)
Kl. 5. - Sekretæren læste en skrivelse fra den Norske forening i Fargo, en indbydelse til Østerdølerne at holde sit næste møde der. Skrivelsen toges under behandling. Mr. Martin Berg gav en del oplysninger angaaende Fargot indbydelsen. Duluth blev foreslaaet og understøttet som næste mødested, men efter en liden diskution nedstemt. Foreslaaet og understøttet, at det overlades Bestyrelsen at bestemme plads, men blev nedstemt. Fargo foreslaaet og understøttet, og dette forslag syntes smage best; thi det fik en hel del begeistrede talsmænd og efter en liden feide antaget med stor majoritet. Antaget, at tiden for stevnet overlades bestyrelsen at bestemme.

Antaget, at der telegraferes en hilsen fra Østerdalslaget til 17de Mai komiteen i Kristiania og at Formanden og Sekretæren faar det gjort ikveld. Antaget, at udgifterne ved dette betales af kassen.

Sekretæren læser en skrivelse fra N. Rønning - Festskriftets Redaktør - en opfordring om at kjøbe skriftet. Enkelte havde nok saar samvittighed over at forhandlingen om Norges Repræsentant blev afbrudt saa uafgjort og dette kom til forhandling igjen. Formand Moen blev foreslaaet og understøttet som repræsentant. Af pen beskedenhed traadte Formanden tilside og opfordred Sek. at sætte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtat. Ligesaa blev det antaget, at $100,00 bevilges af kassen som understøttelse for hans reise. Antaget, at vi yder $50,00 af kassen til Mindegaven og at Formanden paalægges at avlevere den til rette vedkommende i Norge. Antaget, at dette lokale holdes åbent de 2 andre dage, hvor vi kan samles hvad tid somhelst for samtale o.s.v. Mødet hævet for den 16de. Om aftenen Banket. Programmet var godt, men kunde ha vært meget bedre om vi havde havt en stille plads. Dagen derpaa - den 17de - tør jeg ikke gi mig ikast med at gi noget referat af. Den som var tilstede, erindrer bedre end jeg kan beskrive, hvorda det gik slag i slag med taler og sang og musik. Man fik, som ventelig var, høre en del skryt om Norge og Norskerne, men naar man strør litt salt paa de sterkeste udtryk, var alt jeg kunde naa at ta ind, meget godt, og man maa indrømme hvad som paastaaes i tale og skrift, at Norskerne har indflydelse i dette lands kulturelle udvikling. Den 18de var vi samlet igjen og Formanden kaldte mødet tilorden. Vi havde besøg af forsjellige fra andre lag, saasom Formand Østmo og ditto Saugstad, som bragte hilsen fra sine respektive lag. Der blev oplyst af enkelte, at der tid efter anden havde faldt udtalelser fra Solunger, at vi burde forenes. Og der var udtalelser i samme retning fra flere af Østerdølerne. Paa forslag udnævnte Formanden en komite af 3 til at underhandle med Solungerne om mulig sammenslutning. Følgende udnævntes: Pastor J. Løbeck, Th. Breen og Ole Eide. Saa fulgte taler af Prof. Lee fra St. Olaf, Pastor Sundstad, senator Sageng, Senator Grønne og Dr. Sherping. Til slut reiste forsamlingen sig som tak til bestyrelsen for sit arbeide. Ligesaa ved reisning, tak til Th. Breen for sit mangeartede stræv ved forberedelsen for dette stevne. Mødet hævet. Ole Hoiberg, Sek.
       
       
39 40 41 42
r039.jpg (138279 byte) r040.jpg (130206 byte) r041.jpg (142680 byte) r042.jpg (164230 byte)
Referat af Mødet i Fargo 26 & 27 Juni 1915

Som bekjdnt var det den Norske forening i Fargo, som havde indbudt os og de andre Lag som mødte der. Og tiltrods der var 2 andre Lag som mødte samtidig med os, blev vi bra modtaget. Vi var overladt S.J.N. Hall til fri afbenyttelse de dage vi trængte og der samledes altsaa Østerdølerne om formd. den 26. - Det falder vanskelig at faa begyndt til bestemt klokkeslet; thi naar gamle kjendte træffes er der altid meget at spørge om og svare paa og det er næsten vont at afbryde deres samtale. Formanden kaldte mødet tilorden og bød velkommen og bad forsamlingen prøve hygge sig saa godt de kunde. Samtidig bad han ogsaa om, at alle maatte delta i de saker som kom op til behandling saa forretningsmøte maatte opta minst mulig tid.

Bestyrelsen hadde tænkt, ikke at ha nogen Banket denne gang, da der har været klage fra flere hold over prisen og andre ting angaaende denne. Men da der privat - før mødet - var udtalt af mange at de ønsket Banket, blev dette spørgsmaal bragt op til behandling. Efter oplysning om, at vi kan faa mad serveret paa Halm for 75 cent pr snude, blev det foreslaaet og vedtat, at vi har Banket kl. 1/2 7 iaften. Formanden udnævnte i komite af 4 til at faa navnene paa den som ønsker delta. Antaget, at vi møder til forretningsmøte i eftermiddag kl. 2. Formanden mindet om, at vi samles til Gudstjeneste i morgen formd. i Auditoriet. Antaget, at vi møder i Oak Grove Park imorgen kl. 2 Antaget, at vi møder her paa Halm til afskedsfest i morgen kveld kl. 1/2 8. Prof. Aaker saaes i forsamlingen og Formanden opfordred ham at tale. Han ønsked os hjertelig velkommen til Fargo og talte begeistret om Norskerne- Formanden takked paa Lagets vegne. Formanden læste et brev fra Holemo, hvori han beklager at han ikke kan være tilstede paa grund af sygdom. Antaget, at Formd. sender Holemo en hilsen. Mødet hævet for middag.

Formanden aabnet mødet om eftermiddagen med en del bemærkninger og oplysninger. Telegram av indløbet fra Pastor Th. Eggen, Olaf Strand og Th. Breen og Formanden oplæste disse. Derpaa introduserte han Prof. Helland, formand i byens Norske forening. Han skildred en del af norskernes historie herover og summeret det hele, som vil omtrent passe i følgende strofe: "Stor arv det er for mannen, af godt folk være født!" Han midet ogsaa om, at vi bør ta vore børn med til vore stevner og la dem forstaa, at vi kan hygge og kose

os selv om alt foregaar paa norsk. Her har Professoren ret; men lad mig faa lov at føie ind en liden bemærkning til dette. - At vi tar vore børn med, det burde vi, men husk paa venner dermed følger ogsaa en del ansvar og plikt. Vi ved, at det hænder ofte under disse stevner, at _far_ gjør det han neppe vilde gjøre hjemme; saasom at ta ind no'n super mer end sædvanlig og følgerne blir meget vaas og upyntelig snak. Børn med lidt fin følelse vil skamme sig paa fars vegne, og børn med moralsk sans og smak vil maaske heller stødes bort end føle noget tiltrækkende ved vore stevner. Vi skylder vore børn at være _mænd_ ligesaavel borte som hjemme. Apoteker Kristiansen var tilstede og Formanden had ham fortælle os noget. Mr. Kristiansen talte om at oplære børnene i Katekismus og forklaring og foresten holde dem til det norske saa meget som mulig;
       
       
43 44 45 46
r043.jpg (158870 byte) r044.jpg (173042 byte) r045.jpg (162985 byte) r046.jpg (179174 byte)
Det er ingen skamplet paa børnene om de er flinke i norsk, sa han. Formanden læser sin raport, som antoges med tak. Sekretæren læser referatet fra forige møde, som godkjendtes. Kas. redegjør kassens status, som antoges. Formanden læste en skrivelse fra Prof. Viblen. En anmodning om at abonere paa "Samband" og benytte det som vort "Lagblad". Foreslaaet og understøttet, at denne sag lægges paa bordet. Veblen var tilstede og bad om lov at faa gjøre nogle oplysninger. Efter disse oplysninger blev det foreslaaet og understøttet, at vi støtter dette blad og at en vælges som korrespondent fra vort lag. Den første forslagsstiller tog sig forslag tilbage og det andet forslag blev antaget. Antaget, at det overlades bestyrelsen at skrive i bladet. Skrivelse fra fællesorganisationen oplæstes. Tanken i denne organitation er ikke i lighed med den paatænkte og meget omhandlede Samfunsforening, nemlig smelte sammen til et; men nærmest at opelske en samfølelse blandt os norske og i fællesskab støtte et og andet foretagende som kan være til gavn for os selv og et værdig minde for efterslægten. Nordmandsforbundet og dets arbeide var paa tale. Enkelte udtalte at vi kunde bli medlemmer af forbundet. Efter lidt meningsveksling blev det antaget, at vi gaar fra den sag iaar. Mr. Korsmo, som var en konitemedlem fra Solungerne - komiteen for underhandling med Østerdølerne om sammenslutning - frembar hilsen fra sine folk og udtalte ønske om at vi udnævner en komite til at forhandle om sammenslutning. Antaget, at denne komite udnævnes af formanden. Miss Sophie Stearns gives anledning at tale Gamlehjemmets sag, altsaa hjemmet i Mpls. Der var enkelte som ymtet om, at de syntes vi stod langt tilbage for de andre Lag, med hensyn til "sløifer". Antaget, at vi faar et mærke som kan være brugelig for et længere tidsrum, Dette tænktes ordnet paa den maade, at vi faar et billede af et originalt sted eller gjenstand som kan ha noget fælles for de fleste bygder i Østerdalen og at rammen paa dette billede indrettes slik, at dato og sted for stevnet kan ombyttes for hvert aar. Antaget, at en komite af 3 vælges for at udspekulere et saadant billede - og raportere ved næste møde. Som komite valgtes: K.H. Brandvold, T. Udby og P. Bjerkeng. Valg af bestyrelse hadde følgende udfald: Formand: N.T. Moen, gjenvalgt ved reisning. Viseformænd: E.E. Løbeck, K.H. Brandvold & Ole Steen; alle gjenvalgt. Sek. og kas. Ole Hoiberg Inbydelse fra Canton, S.D. til Østerdølerne, læstes af Formanden; altsaa om at henlægge vort næste stevne did. Antaget, at tid og sted for næste Stevne overlades bestyrelsen at bestemme. Hilsen fra Nordlandslaget ved Mr. - Hilsen fra Totenlaget ved Formand Gran. Det var en trykkende hede, som virked, at alle længted efter at forretningen skulde ta ende og alting blev paaskyndt mest mulig og en del ting blev ufuldstændig behandlet af den grund. Men det skal siges til Østerdølernes ros, at største parten holdt sig ganske rolig og taalmodig til det blev slut. Lad os ha dette som regel for fremtiden. Mødet hævet.
       
       
47 48 49 50
r047.jpg (180207 byte) r048.jpg (108008 byte) r049.jpg (152627 byte) r050.jpg (157755 byte)
Om aftenen hadde vi en koselig stund efter kveldvor'n, med sang af Norrøna og Orpheus sangkor, solosang af Mrs. Dr. Bush, pianosolo af Miss Bertha Hagen, samt taler af forsjellige. Det som kanske interesserte de fleste mest, var Formandens tale om sine Norgestur i 1914. Søndag formd. prædiket Prof. Aagård for os og Trønderne i Auditoriet og en kollækt optages for Miss Stearns Gamlehjem i Mpls. Om eftermiddag var vi ude ved Oak Grove Seminary, hvor vi ogsaa trakteredes med taler og sang. Søndagskveld, ved afskedsfesten, var næsten det likeste af hele afæren; thi da var det lidt mer almen deltagelse med taler og bemærkninger. Og slik skulde det være. Vort Lag er ikke til for at nogle faa ska gjøre sig bemærket. Vi løied og drøied saa længe vi kunde, men kl. 11 syntes nok de fleste det var paa ti at begi sig hen i senga. Formanden oplæste en takkeresolution til Fargos Norsk forening og alle som hadde deltaget med taler og sang og foresten gjort sit beste for at gjøre det hyggelig for os. Saa tilhører Østerdølernes 6te Stevne historien. Ole Hoiberg, Sek. Referat af Mødet i Cumberland den 24 & 25 Juni 1916

Og saa kom vi til Cumberland og jeg hørte ingen navne, at de angred paa det. Det skal tilstaaes, at bestyrelsen havde lidt betænkeligheder. Ikke fordi vi havde nogen frygt for at bli modtat; men det var næsten ingen af os som rigtig vidste hvor stedet var og trodde saaledes at det vilde bli afsides. Jeg saa efter paa verdenskartet uden at finde stedet; men saa kom jeg paa at se efter paa kartet over Staten Wis., og meget rigtig, der var en liden plet mærket med det navn. Og visselig, Østerdølerne fandt byen og fandt tillige, at folkene i by og omegn baade kunde ta imod fremmede og behandle dem som hædersgjæster.

Samledes i Open House kl. 1/2 11 fmd. og efter en stund privat samtale og tak for sidst, kaldte Formanden mødet til orden og anmodet forsamlingen reise sig og synde Ja, vi elsker dette landet. Formanden hilsen Østerdølerne velkommen til Stevne i en pen, liden tale, hvorefter han introduserer byens Mayor. Mayoren gav os en god liden tale paa Engelsk og overleverte os byens nøgler. Formanden var fræk nok til at spørge, hvor byens Treasury var; men ingen svarte. - Formanden takked paa Lagets vegne. Formanden indtroduserte derpaa Pastor Amundsen, som ogsaa ønsked os velkommen baade til byen og hjemmene rundt. Formanden opfordred E. Løbeck at svare paa Pastorens hilsen. Formanden gir oplysning om hvad der skal vederfares os paa eftermiddag: "Frit valg, enten
       
       
51 52 53 54
r051.jpg (160229 byte) r052.jpg (149410 byte) r053.jpg (154012 byte) r054.jpg (157118 byte)
en tur udover landet i Auto eller en reise rundt kloden med dampskib. Banket i aften kl. 7.

Eftermiddag den 24. Udflugten tog mer tid end tænkt og kl. var 1/2 4 da Formanden kaldte til orden. Sang er Nordens lyst, siger en af vore digtere og da vi, paa Formandens anmodning, sang "Bygdelagssangen" forfattet af C.K. Solberg, overrasked det mig, at der fandtes saa mange sangfugle blandt Østerdølerne. Jeg stundom bøied mit hode og lytted og syntes det var pent. Sekretæren læser Referatet fra forige møde, som antages som læst, med en liden bemærkning af Løbeck. Formanden læser sin Indberetning. Foreslaaet og understøttet, at indberetningen antages ved reisning og der tilføies, som amangemang, at indberetningen trykkes i flere af de Norske blade.

Formanden takked for denne opmærksomhed, men trodde det neppe var værd at bry sig med at trykke den i bladene; den er det neppe værd, sa han. Mr. Ole Eide gjorde forslag, at vi gjør den 82 aarige Ole Maaseng til æresgjest. Formanden ber om at han ledes op paa platformen. Antaget, at vi foretar valg af bestyrelse først- Foreslaaet og understøttet, at N.T. Moen gjenvælges til Formand, ved reisning. Moen bemærker, at en anden mand bør vælges. Antaget, at Sek. bemyndiges at kaste Lagets stemme for Moen som Formand. Han takked, men ber om at slippe. Efter en del udtalelser, erklærte han sig omsider villig til at tjene endnu et aar. Antaget, at Sek. gir E. Løbeck Lagets stemme som 1st viseformand. Ole Steen foreslaaet som viseformand. Ligesaa Ole Thomasgaard; men han undber sig. Antaget, at Sek. git Steen Lagets stemme for viseformand. Ole Eide foreslaaet som viseformand. Antaget, at Sek. gir Eide Lagets stemme for viseformand. Antaget, at Formanden gir Ole Hoiberg Lagets stemme for Sek. & Kas. Antaget, at tid og sted for næste møde overlades bestyrelsen at bestemme. Kasereren redegjør kassens status. Antaget, at regnskaberne antages som læst. Mr. Eide bragte paa tale, at Formand og Sek. burde ha godtgjørelse eller en liden aarlig løn for sit arbeide og foreslog $25,00 for hver. Dette blev understøttet. Enkelte bemærked, at Formd. & Sek. har fri reise til møderne. Antaget, at Formand og Sek. faar $25,00 hver, som aarlig godtgjørelse. Komiteen som var udnævnt for at gjøre udkast for Lagets mærke, anmodes rapportere. Mr. P Bjerkeng oplyste, at komiteen havde ikke kommet til noget afgjørende resultat. Der var en del udtalelser angaaende dette mærke, hvad det mest passende billede kunde være, som vilde repræsentere de fleste bygder inden Østerdalen. En del af talerne syntes være enige om en "Foss, med tømmer komme stupende udover". Kom dog ikke til nogen afgjørelse. Antaget, at Formanden udnævner en komite af 3 for dette arbeide og at disse rapporterer ved næste møde. Tanken om forening med de andre Lag, blev af formanden bragt frem til behandling. Formanden anmodes om at gi oplysninger om dette.
       
       
55 56 57 58
r055.jpg (158160 byte) r056.jpg (137309 byte) r057.jpg (112718 byte) r058.jpg (216885 byte)
Formanden gis de nødvendige oplysninger og læser det udkast for konstitution, som den midlertidige bestyrelsen havde udarbeidet. Udtalelser for og imod. Foreslaaet og understøttet, at vi gaar med i denne organisation. Flere talte i forslaget og de fleste var frygtagtige for sammenslutningen.

Antaget, at vi lægger den sag over til næste aar. "Mindeskrift" blev bragt paa tale og flere hentydet til, at et saadant burde udgives dette aar. Antaget, at Mindeskrift udgives. Antaget, at Formandens "Flyvende blade indbefattes i skriftet.

Formanden udnævner E. Løbeck, M. Holemo og Ingmar Kvernæs som komite til at forfatte en takkeresolution til byens og omegnens folk. Resolutionen blev læst ved sessionens slutning, af komiteens formand, Løbec

Mr. Lewis Larson gir oplysninger om Banketten i kveld, samt om morgendagen. Mødet hævet.

Om kvelden, ved Banketten, hadde vi "gjild ti". Ret stof og ret kogt Rømmegrøt og my'y anna, renspike go'o saker, som gjør ondt at tænke paa, naar det ikke kan faaes. Og atpaa dette, glimrende taler af Løbeck og Ager, samt musik af Cumberland Band.

Søndag var vi samlet til Gudstjeneste. Pastor Amundsen uddelte Guds frie Evangelium paa en fængslende maade. Sangkoret sang godt. Tak tilkommer Dere alle!

Søndagskveld var vi igjen sammen til afskedsfest. Efter kveldsmaten serveredes korte taler af lærd og ulærd, samt musik af Cumberland Band.

Men klokka "rusle og krek" og førend vi rigtig følte for det maatte vi begynde at si farvel og tak, for hyggelig samvær. - Ole Hoiberg, Sek.

referat af Mødet i Eau Claire Wis. Juen 14 og 15 - 1917

Mødet blev kaldt til aarden af Formand Moen kl. 11 1/2. Mr. Baron Borgermester af Eau Claire var tilstede og bød Østerdølerne velkommen deres By og overragte Formanden nøglen til Byen. Mr. Ganstad Formand paa Central Koniteen var tilsted og i velvalgte ord bød dølerne velkommen. Formanden holdt en svartale. Saa skred man over til forretninger. Da Sæk. ikke var tilstede saa blev T O Udby valgt til mildertidig Sæk. Formanden oplæste sin Indberetning hvori han andbefaldte flere sager som han overlod til laget at tage bestemmelse andgaaende. Raporten blev modtaget med tak. Referatet fra forige møde blev oplæst og godkjendt. Saa gik man over til valg af Embedsmænd for kommende aar. N T Moen blev enstemmig gjenvalgt som Formand. E.E. Løbeck blev gjenvalgt som Første Vise Formand. For anden vise formand blev tre kandidater nomineret. Ole Eide, Ole Steen og Iverson

       
       
59 60 61 62
r059.jpg (214271 byte) r060.jpg (217810 byte) r061.jpg (156114 byte) r062.jpg (172561 byte)
Eide erholdt 55 stemmer. Steen 42 og Iverson 4. Eide blev ærklæret valgt som anden Vie formand. Ole Hoiberg fra Kathryn N D blev enstemmig valgt som tredje Vise formand. Edwin Stubson fra River Falls Wis blev valgt til sagaskriver. T O Udby blev valgt som Sæk. og Kasserer. En skrivelse fra Ole Hoiberg blev oplæst af formanden hvori han frabad sig gjenvalg. Som Sæk. og Kasserer. Forestaaet at Formanden sender Hoiberg en Takkeskrivelse for langt og trofast arbeide. Nu tog man en fritid til kl. 8 aften og da var vi nødsagen at ty til YMCA da det lokale som vi skulde holde vore møder var bortleiet til skolen for den aften. Kl. 8 mødte en stor forsamling i YMCA, hvor vi tilbragte en herlig kveld. Der veksledes med korte taler og musik, og en del intressandte lysbilleder blev fremvist fra nybyggerlivet og Tømmerleirene i Wis. Foreslaaet, at en collect bliver optaget for at dække udgifterne ved leie af YMCA. Collecten beløb sig til $27,40 June 15 Næste dag kl 10 samledes man og fortsatte forretningerne. Forstaaet og andtaget at andskaffe et Bygdamerke. Foreslaaet og andtaget at det legges i henderne paa bestyrelsen at faa et Merke. Formanden bragte paa bane og tillige opleste Fellesraadets Konstitution og efter at en del havde udtalt sig i den sag blev det [bestuttet af] besluttet at gaa ind i fellesraadet. Formanden leste et Brev for Martin Ulvestad og andbefalede hans skrift. Formanden udnevnte Ole [?] Minneapolis, Anders? Lien Wheeler Wis og Carl Pederson Rice Lake Wis som kommite til udarbeide en Takke Resotution til Eau Clairs Befolkening for udvist gjestfrihed. Det var bestemt at have Banquet om aftenen, men da det var en hel del som var nødsagen at Reise hjem om aftenen saa blev det bestemt at ha Banqueten om aftermiddag kl 1. Taler blev Holdt af Past Tang? M Baker og Ganstad. Formanden holdt en tale tilslut og takket de gode folk i Eau Claire for al den hygge og Gjestfrihed som vi havde nyt under vort ophold. i Blandt dem. Nu var Resolutions Commiteen ferdig og reporterte. Straks efer Bankqueten saa havde vi en et afskedsmøde for at takke hverander for samværet og ønske vel mødt igjen. Under slutningsfesten saa blev det bragt paa tale at det var ikke mere en ret at laget kom ihu vor Ven Holemo med en liden gave for hans trogaste støtte for laget for hvert aar at komme saa lang en vei for at underholde os med musik. Foreslaaet og besluttet at Sek bliver paalagt at sende Holemo $25,00. Mødet hever T O Udby Sek. Referat af mødet i T[v]illingbyerne June 27-28-1919

June 27 Da det led mod middag var en hel del kommen. Da formanden ikke var ankommen blev mødet kaldt til orden af viseformand Ole E Eide fra Cumberland Wis. Mødet blev aabnet med afsyngelsen af Amerika. Meyers Majoren? af Minneapolis ønskede Østerdølerne velkommen til Tvillingbyerne. Man tog en middagsvil. Kl. 2 (tog) samledes man igjen og begynte med forretninger. Det første skulde være raport fra formanden, men da han ikke var tilstede blev ingen Raport. Referatet fra forige møde blev oplæst og antaget. Kassererens renskaber blev oplæst. En Revisions kommite bestaaende af Ole J Neen? og Thos. Breen fra Minneapolis havde gaaet gjennem Bøgerne paa forhaand og Raporterte at de fandt Bøgerne i aarden. Foreslaaet at Raporten antages som læst.

       
       
63 64 65 66
r063.jpg (171252 byte) r064.jpg (146998 byte) r065.jpg (172916 byte) r066.jpg (172654 byte)
Saa skred man over til valg af Embedsmænd for kommen[de] aar For Formand blev N.T. Moen enstemmig gjenvalgt som Formand. Alle tre viseformænd blev gjenvalgt enstemmig. Nemlig E.E. Løbeck Alexandria Minn Ole E Eide Cumberland Wis og Ole Høiberg Kathryn N.Dak. T.O Udby blev gjenvalgt som Sek. og Kasserer. Da valg[e]t var over saa tog man hvile til kl 8. For at gi venner og slægtninger anledning at fornye bekjendtskab med gamle Venner som de ikke har seet paa mange aar. Kl. 8 var salen fuldpakket. Da vor gamle Ven Eide ønskede at være på saa fik han den staute Rendølen til at ta ledelsen af Programmet nemlig Knut Haugseth. Efter at han havde gjort nogle bemærkninger saa kaldt[e] han paa den Norske Glee Club af Minneapolis som gav og ? som løsnede et stormende bifald. Det næste var en tale af Prof Eivan som blev lyttet til med indtresse. Han fortalte om sin reise rundt i Norge for nogle aar siden og paa samme tur saa tog han veien igjennem Østerdalen. Han skildrede landskabet og folket saa lart at den som er opvokset der kunde se alting saa naturligt. Efter foredraget blev man opvartet med flere sange af den Norske Glee Club som satte munterhed i forsamlingen, Somme tider tog de folket til hønsegaarden og ander tider til fjeldet. Efterat Knud havde gjort nogle tilstykninger saa blev mødet hævet med afsyngelse af Ja vi elsker dette landet under ledelse af Glee Clubben, June 28 Baade formand Moen og Viseformand Løbeck var igjennem natens løb ankommen, saa mødet blev kaldt til orden af Moen. Det første man tog op var et forslag om at medlemme som har udeladt at betale sin kontingent for 2 aar skulde stryges af medlemslisten. Efterat en del har udtalt sig i den sag blev forslaget sat til afstemming, og det blev enstemmig vedtaget. Sæk havde faa en model for et lagmærke for? og som blev sendt rundt i forsamlingen. Foreslaaet og antaget at sæk for i opdrag at faa et merke istand af den model som blev fremvist. En Resolutions kommite blev af formanden som bestod af P. Krogstig Saum Minn, Ab, Wolden Saum Minn Elling Haugros Beldenwille Wis Halvor Stubson Napketoa N.D. og Jacob Sønmør Wilson Wis Tre Resolutioner blev udarbeidet af denne kommite. En var en tak til forældre som havde gutter i krigen og en hvori laget udtalte sin sympati med Fergus Falls Befolkning som tabte sine hjem under stormen og den tredie var en tak til staten som overlod en Bygning paa fairgrunde til afbenyttelse for lagets mødsted. Før man tog middagsvil saa blev formanden opfordred til at fortelle noget om hvad som hendte i Fergus Falls under stormen. Nu blev middagsvile taget og naar folk har faaet sig lidt at spise saa tog man en udflugt til Como Park. Som sagnet lyder saa var det her at Tolgingen og og Tynsetingerne prøve styrke i at dra Taug. Hvad udfaldet blev kan ikke nedskriveren ikke berette da han ikke var tilstede. Kl 7 bænkede man sig rund boarden og her blev tale holdt af
       
       
67 68 69 70
r067.jpg (170277 byte) r068.jpg (151352 byte) r069.jpg (198330 byte) r070.jpg (205422 byte)
Dr. Roan som man fortalte mig er halv Østerdøl E.E. Løbeck og NT Moen som fortalte mere som ulykker i Fergus og mellem talene fik man høre sang af den store sangerinde Olivia Dahl Bellou. Rundt midnat brød man op.

June 29 Kl. 10 1/2 samledes man til Gudstjeneste. Halen var fyldt til siste plads. Da alle Østerdalske Prester i Tvillingbyerne var optaget den søndag saa fik kommiteen fat paa Past. Sletten af N.Mpls som hold en god prediken. Kl 3 var Halen fyldt til trængsel thi den Eftermiddag skulde det høitideligste af stevne finde sted nemlig afst? af det store service flag. Taler blev holdt af state auditor J A O Preus, N T Moen og Rev Lobeck. Hon. E E Lobeck holdt hovedtalen. Da han besteg tribumen blev Star Sp. Banner sunget af forsamlingen under ledelse af

af den norske Glee Club, og samtidig marserte en del Foldøler ind og to plads ved tribunen. Før Lobeck begyndte sin tale blev flaget ned?let af to mend som mistede sine gutter i krigen. Paul Floorhaug fra Kensal N.D. hans gut faldt i Frankrige og Pete Soberg fra Lakeville Minn to af hans gutter faldt paa slagmarken. Alletre ofrede sit liv for friheden. Glee Klubben gav en del sange i mellem talerne. Disse dage følte alle at det er sandhed som det staar at glæden og sorgen vandrer til hobe. Kl 8 aften samledes man til en kort afskedsfest. Det blev sagt farvel og vel mødt i 1920 T O Udby Sek. Østerdalslagets 10de Aarsstevne blev afholdt i West Superior; Wis. 28--29 Juni. Allerede Søndagseftermiddag den 27 var mange ankomne og et informelt Møde blev afholdt paa Tower Hall om Aftenen. Mandags Formiddag Kl. 10 begyndte det egentlige Stevne og over 200 var da tilstede. Ved Middagstid var over 300 ankomne. Dette tiltrods for, at det regnede omtrent stadigtm Nat og Dag. Sessionen aabnedes med Afsyngelsen af "America" og "Ja vi elsker" og en særdeles begeistret Velkomsttale af Formanden i By Commissionen i Superior. Lagets Formand oplæste sin Indberetning, hvoraf fremgik, at Laget har været i godt Gjønge gjennem det svundne Aar. Afslutningen af Indberetningen lød saaledes:
"Tilslut vil jeg minde om, at vi lever i en mærkelig oprørt og skjæbnesvanger Tid. Verdenskrigen har sat Sindene i Oprør overalt; der er nervøs Spænding paa alle Omraader og det ulmer i folkehavets Dyb. Tænkende Folk er bekymret for Fremtiden og det gjælder som aldrig før at vi holder fast ved prøvede Principer og er stø i Tanke og Handling. Jeg vil derof ropmande vort Folk til at vise sig tro i sin Stand og Stiling som Borgere af vort store og frie Land og lve en Indflydelse der kan tjene til at bevare vore frie Institutioner og vor frie Forfatning. Lad os gjøre vort til at holde vort "Ship of State" vel ankret til den trykke Grundvold hvorpaa det blev bygget af vore Forfædre. Det er en Opgave som vi alle kan være stolt af at sætte os i disse Tider, naar revolutionære Elementer af alle Slags sammensværger sig forat undergrave det som vi og vore Fædre har holdt dyrt og helligt. Maa derfor folkenes Herre og nationernes Konge styre og lede os saa, at vore Handlinger ikke paafører os Straf og Ulykke i Fremtiden.
Sekretæren og Kassererens Rapporter viste at lagets Financer var i god Orden. Paa Eftermiddag den første Dag tog man en Udflugt paa Duluth og Superiors bekjendte Havn. Omkring 200 trodsede truende Skyer og faldende Regn og gik ombord paa Lystbaaden "Rotarian". Først gik det nedover Havn og St. Louis River til den storslagne Staalfabrik-By. Gary. Som Baaden gled over Havnen, aabnedes den ene majestætiske Bro efter den anden forat slippe den igjennem. Saa gled det langs storslagne Kul-Docks, medens i maaske en anden Retning saaes lange Jernertstog at glide over Milelange Jernbroer bygget paa kryds og tvers over Vandet. Man faar reise langt og længe før man faar se saadant majestætisk Menneskeværk i nogen Havn, som i Duluth og Superior. Før man gik i Land igjen hadde "Rotarian" gaaet forbi "Minnesota Point" paa Tilbagetur og gjort en Udstikker i det aabne Hav (Lake Superior).
Om Aftenen var der omkring 600 forsamlet paa Tower Hall og lyttede til et af de bedste Program Underholdeninger som dette Lag nogensiden har havt.  Prof. M. Holemo fra Ironwood, Mich., som altid er tilstede ved disse Stevner, kom denne Gang med Hustru og Børn. Børnene tar efter sin Far og er altsaa ogsaa Musikere. Der blev saaledes Liv i Laget naar Professoren og hans Søn, Sigurd, stemte op paa sine Feler, akkompagneret med Pianospil af en af Døtrene. Pastor Evenson fra Superior holdt en begeistret Tale. Saa var der begeistret Sang af det velindøvede Mandskor "Nordrøn" fra Superior. Det var værdt at komme lang Vei bare at høre dette Mandskor synge de kraftige norske Sange. Pstor Lockrem fra Superior, holdt en kort Tale og sluttede med at introducere Pastor B.E. Bergerson fra Seattle, som traf til at være i Byen. Pastor Bergerson er en af de dygtigste Talere blandt de norske Prester i Amerika og hans Tale ved denne Anledning slog an. Han betonede især hvor nødvendigt det er at vi Nordmænd bevarer vor Fædrenearv, og til det Øiemed, at vi lærer vore Børn det norske Sprog. Han vakte særlig Bifald naar han gjendrev den Paastand som ofte høres, at norske Folk bør tale Engelsk forat deres Børn kan lære dette Sprog. Denne Paastand var ...

Kassen viste en Balance af $90,82. Formanden udnenvnte i Revisions Kommite bestaaende af A.O. Storholen? Paul Smeback og Peder Krogseng. En Resolutions Kom. blev udnevnte og bestaaende af Ole Wolden Fosston Carl Pederson Rice Lake og Olaf Anderson Princeton og ligeledes en Programs Kom. som uddegjorde O J Neem Mpls O.O. Steen El Paso og Lars Graven 

det paa Uvidenhed, sa han, fordi at de ældre norske Folk kan ikke tale et sligt Engelsk som vi vil vore Børn skal lære. Hvad de ældre norske Folk, særlig saadanne som var født pg opvokset i Norge, bør gjøre er at tale godt Norsk til Børnene i sine Hjem, og la Børnene lære sit Engelsk af Folk som kan bruge dette Sprog ret. Paa den Maade kan Børnene bli dygtig i to Sprog uden noget extra Besvær.
Næste Dag oprandt med solblankt Veir og dette var en kjærkommen Veirforandring for Østerdølerne, som hidtil hadde trodset stadigt Regnveir.
Formiddagssessionen optoges med Forretning.Blandt andet blev Firskaget fra Fællesraadets Bestyrelse om at holde en Storfest i Tvillingbyerne i 1925 tilstemt. Valg af Bestyrelse hadde følgende Udfald: Formand, N.T. Moen, Fergus Falls; Vice Formænd: Peder Krogseng, Saum, Minn.; Knut Haugseth, Minneapolis; E.E. Lobeck, Alexandria: Sekretær og Kasserer, T. O. Udby, Minneapolis.

Paa Eftermiddag toges atter en Udflugt. Denne Gang med Sporvognskyds til Høiderne bakom Duluth, hvorfra Østerdølerne fikk et henrivende Skue over den storslagne Havn, Byerne Superior og Duluth. Superior Sjøen og de paa norsk Natur lignende Omgivelser. Det var en prægtig Solskins Eftermiddag og Dølerne hadde særlig Fornøielse af denne Udflugt.

Efter et kort Forretningsmøde hvorunder forskjellige Takkeresolutioner vedtoges, holdtes om Aftenen den 29de Juni som Afslutning paa Stævnet en Fest i Tower Hall. Programmet bestod af Violinsolo af Professor Holemo, akkompagneret af Mrs. Ween; Violinduet af Søstrene Leraan; Oplæsning af J. Bergseth, og Taler af Pastor C. J. Brun, Duluth, Pastor A.T. Juvland, Superior, og Knute Haugseth, Minneapolis. "Naar vi Østerdøler kommer til Amerika, er det ikke for at sælge Peanuts eller Popcorn, men for at tage aktiv Del i Nationens Affærer," sagde Mr. Haugseth. "Vi brinker fed os Manddom af Ønsket om at udrette noget, som virkelig duer. Det er vort første Maal at arbeide os frem, hvadenten vi begynder med Hakke og Spade, i Forretningsvirksomhed eller vier os til de forskjellige Professioner." Pastor Juvland gav en interessant Beskrivelse af sin Tur til Norge i 1914. og Tilhørerne viste sin Paaskjønnelse ved at klappe begeistret.

Saa sa Østerdølerne Farvel til hinanden og gjorde sig færdig at gaa Hjem, alle med den Følelse. at Stevnet i Superior var et af de bedste i Lagets Historie.

Formanden fremholdt at Østerdølerne burde prøve og gjøre noget for at faa hverve nye Medlemmer. Alle var enige at noget maatte gjøres i den Retning.

Det blev bestemt at forsøge en ? for medlemmene.
A.O. Stortroen fra Climax Minn forslog at trykke et tilleg til Mindeskriftet saa at alle som ikke sendte ind sine gutters Record skulde faa andledning dertil. Efter en del bemerkninger blev forslaget vedtat.

Et forslag af Ole Eide at formand of sec - kasserer for en reisegodtgjørelse af 25,00 antaget.
T O Udby
Sek - Kass.

       
       
71 72 73 74
r071.jpg (174038 byte) r072.jpg (239613 byte) r073.jpg (230022 byte) r074.jpg (188961 byte)
  Østerdølsstevnet i Spring Valley, Wisconsin.
Den 16 og 17 May 1921
Stevnet blev aabnet omkring Kl 11 Mandags Formiddag den 16de. Allerede da var der fremmødt henved 300 Mennesker saa Forsamlingssalen var næsten fuld. Man sang "America" og "ja vi elsker", og efter en kort Velkomsthilsen af Formanden, blev Byens Mayor introduceret, der holdt Velkomsttale paa byens Vegne og overrakte Forman Moen en vældig Nøgle af Træ, som var gjort for Anledningen, og skkulde symbolisere at Byen var aaben for Østerdølerne, og at de var velkommen.
pastor Berven holdt Velkomsttale paa Vegne af det norske Folk i og omkring Byen. Prof. Holemo satte straks Stemning i Laget med sin Felemusik, akkompagneret af Mrs. O.J. Ween fra Minneapolis.
Under Middagshvilen blev der mange kjære Haandhilsniger, idet som vanlig under saadanne Stevner mange mødes som ikke har set hinanden siden de skildtes i Østerdaøen for mange, mange Aar siden.

Paa Eftermiddag holdtes et kort forretningsmøde. Formanden talte om den plan Bestyrelse 

"Den frie norske Grundlov, hvor Vedtagelse vi feirer Mindet om idag", sa han, "staar som Udtryk for to Ting, Selvstændighed og Demokrati. Det er disse to Ting, Frihed og Folkestyre, som de forskjellige Folkeslag har kjæmpet for nedover alle Tider, endog i den sidste store Verdenskrig". Han slog fast fra Historien, at det nu er anerkjendt, at Nordmændene ikke alene var de første til at opdage Amerika i Aar 1000, men at de ogsaa kom til det amerikanske Fastland igjen 16 Aar før Columbus gjorde sin Opdagelse i 1492. - Disse Kjendsgjerninger kan nu ikke længere negtes. Med Enthusiasme paapegte han hvorledes Norges Land og Folk har gaaet frem paa alle Omraader siden de vandt Selvstændighed, og hvormeget Nordmændene har bragt af det som er godt til dette Land. Professorens Tale blev lyttet til med spændt Opmerksomhed og git stormende Bifald.
Efter mere Musik og Sang, holdt N.T. Moen en kort Tale paa Engelsk, hvori han særdeles betonede det Storværk som Nordmændene i Amerika har gjort gjennem de sidste 50 til 70 Aar.
En Kollekt blev optat der beløb sig til $138.12. hvoraf en fjerdedel gik til Stevnets Udgifter og det øvrige deltes ligeligt mellem den norske Finmarksmission og Oberst Hans Hegg Monument-Fondet. Altsaa omkring $52,00 paa hver af de to sidstnævnte.
Paa Eftermiddag holdtes et interessant Afslutningsmøde, og ved 5-Tiden begyndte Østerdølerne at si Farvel og takke for hyggeligt Samvær. Alle syntes drage Hjem med Følelsen af, at det var et særdeles hyggeligt Stevnemøde.

Formanden dvælede en stund ved at nævne Lagets Tjenest Flag som var foldet ud mellem det amerikanske og det norske Flag. Det store sangkor sang National Echoes, og det endte ? paa formiddag. Foreslaaet og andtat at reiseudgifter blev betalt til formand og sek Holemo og Prof Bothene. En Resolution Kommite blev af formanden udnævnt bestaaende af P Udgaard O J Neen O Wold O O Steen og K. Haugseth som raporterte ved stevnets slutning.
T O Udby sek.

Referat af Stevnet i Detroit 18 og 19 Juni

Formanden kalte mødet til aarden kl. 11. med nogle bemærkning bød han Dølerne vel mødt paa nye. Major Lundberg som selv er Østerdøl var tilstede og i velvalgte ord bød han Østerdølerne velkommen til Detroit, og som han sa et af Minnesotas vakreste setder, alle var enig med Majoren i den paastand. Formanden svarer paa talen. Nu tog man middagsvil til kl. 2. Da dette var et extra møde, og ikke noget bestemt program var at holde sig til saa ble referatet fra Spring Valley Wis den 16 og 17 mail læst og antaget. Eftermiddagen tilbragtes med sang og korte taler. Formanden troede det vilde være paa sin plads at kalde paa en del af dem som er over 70 aar, og frem kom K H Brandvold A K Berget Ole Back T O Overby M Galaaen Mrs O Nyhus Mrs Berg Mrs Nyback og Mr Oseth, og alle havde noget at fortelle som strabaserne som de ud-

       
       
75 76 77 78
r075.jpg (182633 byte) r076.jpg (169360 byte) r077.jpg (182179 byte) r078.jpg (193029 byte)
stod som nybygger. Formanden udnævnte en Resolutions kommitee bestaaende af Erik Stortroen A Unseth Syvert Reiten og A Storbekken. Forestaaet og antaget at et stevne holdes neste aar. K H Brandvold syntes at kontingenten burde forhøies til 1,00 istedenfor 50 c. Han gjorde det til et forslag som blev understøttet. Kasseren troede at 50 c var nok saa lenge kassen vist en god balance paa runt $1300,00 saa Brandvolds forslag blev nedstemt. En Auto tur blev giver Østerdøler runt de vakre Insjøer. Kl. 5 blev mødet hævet da rømmegrøden var kogt. Flere hundrede bænkede sig rundt ? de vel dække borde. Efter Banqueten blev der taler og sang til sent paa kvæld. Søndag den 19de var der Gudstjeneste og Pastor Lutnes fra Perley Minn. forrettede. Søndags eftermiddag havde man taler og sang. En blandet kvartet underholdt med sang og blant talerne kan nævnes E.E. Lobeck OO Sageng Dr OM Haugen. Kl 5 blev stevnet ? og da blev det taget farvel og vel mødt igjen. T.O. Udby Sek. Referat af mødet i Minot ND Juni 24-25 og 26 Fredagsaften den 24 var nok saa mange ankomne og et informelt møde blev holdt. Da formanden af forskjellig grunde ikke kunde komme fredag saa fungerte viseformand Knut Haugseth fra Minneapolis som formand den aften. Mødet blev aabnet med afsyngelsen af America og Ja Vi Elsker dette landet. Mr N M Smart Pres. paa City Com. blev af Haugset introdusert. Han holt en tale hvori han bød Østerdølerne velkommen til Minot og overrakte den fungerend formand Byens Nøgle: Hougseth svare paa Smarts tale. Advokat C B Back holdt en tale paa Østerdølerne vegne. Svartale blev holdt af A O Wang fra Epping N. Dak. Imellem talerne var der sang og musik, og man holt paa til sent paa kveld. Lørdag 25 Kl. 10 1/2 var Halen fuld af døler og da formanden var ankommen kalte han mødet til orden. Forsamlingen sang America og Ja vi elsker det landet. Past P N Erikson som man fortalte var Østerdøl var tilstede og holdt andagt. Miss Diseth fra Mobal? opvartede med nogle sange. Nu tog man vile til kl 2 Første paa programmet efter middagsvilen var indberetning fra formand. Referatet blev læst og andtaget. Kassererens report blev læst og andtaget. En revissions kommite blev udnevnt John Steen Bismark A O Wang Epping og Ø. Troan White Earth ligesaa en resolutions kommite O J Ween Mpls; C Thoreson Fosston ? Norwich og Tollef Beitrusten og Paul Floorhaug ? Dal Van Hook Det næste paa Pogrammet var valg af Bestyrelse for næste aar. Ole Back Fergus Falls foreslog at den gamle gjenvelges at det tilkjendegives med reisning. Forslaget blev understøttet og alle blev gjenvalgt enstemmig. Formand N T Moen Viseformand E E Lobeck. O. Krogeng og Knut Haugseth. Sekt. og Kasserer T O Udby. Spørgsmaalet om et eller flere stevner om aaret blev bragt frem. Det var mange som udtalte sig til fordel for flere møder. Men, Mr. Haugseth var i mod. Han troede at det vilde skade det regulære Stevne. Foreslaaet og understøttet at det overlades Bestyrelsen at bestemme flere møder om de finder det tjenligt. En spørgsmaal blev fremsat af formanden om hvorledes mann skal faa den yngre slegt intereseret i lagbevægelsen. B B Haugan holdt en tale hvori han behandlede dette spørgsmaal ligeledes Diseth fra Mohal. Mødet blev slut kl. 5. Om aftenen 6.30 havde man banquet. Naar alle havde synet sig af Rømmegrød fladbrød
       
       
79 80 81 82
r079.jpg (140239 byte) r080.jpg (84268 byte) r081.jpg (79725 byte) r082.jpg (195329 byte)
og andre norske retter saa blev et godt program udført. Et mandskor underholdt med sang. Taler blev holdt af Gov. Nestas B B Haguan N T Moen. Søndag 26de Østerdølerne overvar Gudstjenesten i Bethania Kirken Past O L Jenson forrettede. Søndagseftermiddag havde vi en Autotur tundt byen og omeng. Efter Auto turen tog de os lige til Parken hvor et Program af Musik Sang og taler blev leveret. Nu var det tid at begynde at si farvel og takke for godt samvær og med ønske at mødes næste aar. T O Udby Sekr.     Under de mest fortrinlige Veir og Veiforholde aabnedes Østerdalslagets 12te Stevne i Alexandria, Minnesota, om Aftenen den 30te Juni. Bestyrelsen hadde paa forhaand pønsket paa om det var muligt at faa speciel "rates" paa Jernbanerne, men da dertil vilde trænges 250 "certificates", ansaa man det for ganske haabløst. Og naar Automobilerne begyndte at rulle ind fra alle Retninger paa Eftermiddagen den 30te saa blev man straks klar over, at Folk bryr seg ikke mere om at kjøre paa Jernbanerne om Sommeren, hvis man kan undgaa det. Og dette er særdeles Tilfældet naar man kan kjøre paa saadanne Automobilveie som findes i Park Region Strøget af Minnesota. Det har vist sig dette Aar, at det har været omtrent umuligt at faa nok Folk til at gaa med Jernbanen til noget Stormøde, saa man kunde faa "reduced fares". - Alexandria er en vakker By i et vakkert Strøg og man kunde ikke undres over at Folk som stevnet dertil vilde nyde Fornøielsen af en "Autotrip".
Omkring 150 mødte frem allerede første Aften, naar et informelt "Tak for sidst"-Møde blev holdt i Byens Commercial Club Lokake. Man istente "Ja vi elsker dette Landet", og saa blev der Musik, Taler og Sang en Times Tid. Man blev mindet om, at her er et historiskt Sted for Nordmænd, da men nu har Bevis for at Nodrmænd trængte sig ind i dette Strøg saa tidlig som i 1362. Det var nemlig nogle Mil bort fra Alexandria, at den bekjendte Kensington Runesten blev funden.
Lørdag Formiddag den 1ste Juli var man samlet i Høiskolebygningens Auditorium, sikkert dobbelt saa mandstærke som den foregaaende Aften. Østerdølerne har altid havt det for Skik at sætte Stemning i sine Stevner med Musik og Sang, og naar man har saadanne Musikanter med sig som Prof. M. Holemo fra Ironwood, Mich., og Mrs. O.J. Ween fra Minneapolis, saa er det ingen Sag at faa dette til. Formiddagssessionen benyttedes hovedsagelig til Forretning. Formandens Sekretærens og Kassererens Rapporter blev oplæst og behandlet. Det viste sig at Lagets Kasse er i god Strand. ...
Eftermiddag Kl. 2 var Byens Mayor, Mr. Leach, tilstede og gav Østerdølerne en vakker Velkomsthilsen. Saa gik man atter over til Forretninger. Skrivelser og Hilsener var indkommen fra forskjellige Kanter og disse blev oplæst. Ifølge Anmodning fra Bygdelagenes Fællesraad, valgte Laget en Repræsentant som sammen med Formanden skal repræsentere Laget under Forberedelserne for den paatænkte store Norskfest, som skal holdes i Tvillingbyerne i 1925. Som saadan blev Hon. E.E. Lobeck valgt. Et vanligt Bønskrift om Hjælp var indløbet fra Martin Ulvestad. Dette vakte noksaa heftig Diskussion og resulterte i, at en Komite blev nedsat forat undersøge om Hr. Ulvestad virkelig er stedt i den Nød som Bønskriftet maler. Et Opraab om Hjælp til den norske Finmarksmission var ogsaa indløbet og det blev besluttet at opta en Kollekt ved Gudstjenesten Søndags Morgen og la det halve af denne gaa til nævnte Mission.

Det blev paalagt sek at anskaffe to flag et norsk og et amerikansk for næste stevne.
En Banner forarbeidet af Mrs O J Neen blev af hende afsløret og overbragt Laget. Formanden takede Mrs Neen.

       
       
83 84 85 86
r083.jpg (223815 byte) r084.jpg (142327 byte) r085.jpg (249275 byte) r086.jpg (109994 byte)
Følgende Bestyrelse blev valgt for det kommende Aar: Formand, N.T. Moen, Fergus Malls; Viceformænd, Hon. E.E. Lobeck, Alexandria, Knut Haugseh, Minneapolis, Otto Hendrickson, Spring Valley, Wis.; Sekretær og Kasserer, T.O. Udby, Minneapolis.
Kl. 4 adjournerte man forat gaa ud paa en Automobiltur, men det blev til et Fiasko. En Masse "Shriners" fra St. Paul, som var samlet i Byen, var netop da paa Parade og det vakte saadan Forstyrrelse, at kun faa Automobiler med Østerdøler i blev med paa denne "sight seeing trip". Mellem Jk, 5 og 6 stod lange Borde med norske Retter paa færdige for Dølerne og 228 Talerkener blev sat i Virksomhed ved første Bordsætning medens over et Hundrede andre Døler maatte nøie sig med at se Rømmegrøden flyde i store Fad. Fladbrødet ligger i store "Saater", fersk Fisk ligge opstablet paa store "Plates", Gorobrød, Krumkager, Fattigmand osv., i Overflod, og trække sig i Aromaen af den velsmagende Kaffe indtil den første Bordsætning blev færdig. Den norske Kvindeforening, som serverte denne Banket, gjorde sig et stolt Ry blandt Østerdølerne. Det var et av de vakreste og mest velsmagende Festmaaltider de har havt under sine Stevner.
Kl. 8 var man samlet forat lytte til et udarbeidet Program. Der var ypperlig. Solosang af Miss Sadie Rovang fra Fergus Falls, og Miss Edna Simonson fra Cameron, Wis. En blandet Oktet fra Fergus Falls sang "Come where the lilies bloom". Holemo spilte flere Munre, som vakte Begeistring, akkompagneret af Mrs. Ween. Taler blev holdt af Hon. E.E. Lobeck og Jernbanekommisær O.P.B. Jacobson, og tilslut gav Pastor K. G. Nilsen fra Osage, Iowa, et Foredrag med Lysbilleder om en Reise rundt Jorden. Han viste mange norske Billeder særlig fra Østerdalen.
Søndags Formidd. holdtes Gudstjeneste i Byens store og nye Armory med Præken paa Norsk af Pastor J.E. Lobeck fra Minneapolis, og paa Engelsk a Pastor Alexander Tjornhom fra Alexandria. 
  Østerdalslagets Stevne.
Østerdalslagets 13de Stevne afholdtes i Fergus Falls, 15-16-17 Juni 1923. Dette var tredie gang dette Lag hadde Stevnemøde i denne By. Her blev det organiseret i 1910 og her var det ogsaa med sit andet Stevnet i 1912, saa Østerdølerne følte sig hjemme naar de kom hid igjen for tredie Gang. Allerede en Dag i forveien begyndte de at komme. - Mange hadde Slægtninge i Byen eller i Nærheden, som de vilde besøge.
Paa Fredag Formiddag var saa mange ankomne at det blev nødvendigt at ordne et "Headquarter", og det fik de i det prægtige "Farmers Room" i det storslagne nye Courthus, som blev bygget i fjor. Her mødtes baade Østerdøler og Soløringer forat hilse og bli kjendt med hinanden. Det egentlige Stevne begyndte om Aftenen med et Fællesmøde for de to Lag i Bethlehem Kirke, hvor et udmærket Musikprogram blev lyttet til, indbefattet en Kantate, sunget af Bethlehem Junior Kor, en Solo af Miss Signe Fagerland og Violinspil af Anton Anderson. Som Extranummer paa Programmet var en Tale af Guvernør Preus, som traf til at være i Byen. Det vakte "surprise" naar Guvenøren la ivei paa godt Norsk og brugte Norsk og "Sogning" under hele Talen.
Paa Lørdag var der Forretningsmøde i en Forsamlingssal i Høiskolebygningen. Omkring 350 Østerdøler var tilstede. Mayor M. Benson holdt Velkomsttale og Ex-Senator Sageng Svartale. Referat af sidste Møde og Kassererens Rapport blev oplæst og O.J. Ween og John Oversjøen blev udnævnt til Revisionskomite. Det vidste sig, at Lagets Kasse var i god Forfatning. Pastor K.G. Nilsen, O.O. Sageng og Peder Utgaard blev udnævnt som Resolutionskomite. Ulvestad-Affæren blev fremlagt, men Laget tog strax Beslutning om, at det ikke vilde spille nogen Tid med den Ting. Pastor K.G. Nilson fra Osage, Iowa, blev valgt som Lagets Repræsentant paa Fællesraadet i afdøde E.E. Løbecks Plads. Da Solørlaget mødte i samme Bygning, blev en Komite udnævnt og sendt forat gi dem en Broderhilsen og Ønske om godt Stevne, og om en kort Stun kom en Komite fra Solørlaget med en venlig Svarhilsen. Netop som man adjournerte til Middags, kom de to Lagfolk sammen ude paa Tunet og lod sig fotografere sammen.
Paa Eftermiddag var der fuldt på af Forretning indbefattede Valg af Embedsmænd med følgende Resultat: Formand, N.T: Moen; Viceformand, Rev. K.G. Nilsen, Osage, Ia.; Knute Haugseth, Mlps.; og Martin Strand, Richmond, Wis.; Sekretær og Kasserer, T.O. Udby. Det blev overladt til Bestyrelsen at engagere en Sagaskriver, dersom det kunde lade sig gjøre. N.T. Moen, K.G: Nilsen og T.O. Udby ble valgt som Komite til at underhandle med Solørlaget om mulig Forening. 
Søndag Formiddag hadde Lagene Gudstjeneste paa samme Sted, og omkring 1200 Mennesker var tilstede. Past. Simonson ledede Gudstjenesten. Der var Sang af et stort Kor, under Ledelse af Prof. Sperati, og Præken paa Norsk af Pastor Ramseth fra Beloit, Wis., og paa Engelsk af Pastor S.J.N. Ylvisaker fra Fergus Falls. Et Offer blev optat til Dækkelse af Udgifter og til Støtte for Mr. og Mrs. M.B. Diseth fra Edmore, N.Dak., som hadde mistet sit Hjem ved Ildsvaade paa Lørdag medens de bivaanede Stevnet her. Saa var der Hvile fra Kl. 12 til 2 naar Østerdøler og Solunger gruppet sig i gemytlig Samtale og spiste "Picnic" Lunch. Eftermiddagsmødet blev forstyrret af en truende Storm, saa man maatte bryde op efter at man hadde lyttet til en halv Times interessant Tale af Redaktør Waldemar Ager fra Eau Claire, Wis.

T.O. Udby   Sek.

       
       
87 88 89 90
r087.jpg (189318 byte) r088.jpg (173920 byte) r089.jpg (180927 byte) r090.jpg (187499 byte)
Østerdalslagets 14. stevne i Cameron Wis mai 31-31 og Juni 1 - 1924. Stevnet begynte Fredag den 30-mai. Allerede hved middag begynte dølerne at kome fra alle kanter, æftermiddagen bruktes at registrere og faa anvist rom. Klokken 8 - aften aabnedes mødet i byens Auditorium som var vel dekoret for anledningen. Martin Strand, lagets viseforeman presiderte grundet foreman Moen var forsinket. Mødet opnedes med nogen velkomstbemerkninger fra Martin Strand, som da presenterte byens mayor som i smukke ord bød alle døler velkommen og ønsket et vellykket stevne Saa en sang av mr. Oftedahl hvorefter en tale af Precidenten af byens booster Club, som paastod at vi da befant os i en af de fineste strøk af Northvesten ogsaa velkjent historisk Saa en sang af Paul Strand akkompagneret af Mis Wang. Hvorefter Rev. K.G. Nilsen gav svartale paa lagets vegne. Rev Swendson talte paa den Lutherske kirkes vegne. Saa til slut et konsertprogram af Holemoes familieorkester 5 - i talet. Klokken 10 a.m. 31 - mai opnedes det officielle mødet forman Moen og alle andre officerer var tilstede. Mødet opnedes med at synge Ja vi Elsker. Saa bøn af K G Nilsen ogsaa sang America og musik fra Holemoes orkestra Saa velkomsttale af N T Moen Saa oplesning af Sec raport som hvedtages som lest Kaserens raport lest og hvedtaget følgende utnemtes at at revidere kaserens bøger Ingmar Kvernes Martin Strand Edward Husfloen som fant de som lest af secretæren Foreman Moen leste et takkebrev fra Mr - Mrs Riset N.G. for bistaaet hjelp naar deres hjem brente. Antat og placed on file. Wise foreman Strand tog ledelsen medens Moen gjorde sin inberetning og paastod at vort lag havde den beste reputation af alle lag, og ønsket vi maatte hvedholde den, og ønsket vi tilstemte at deltage i det store felles stevne i 1925 i juni maaned, samt at damerne blev paalakt en liten kontigent, og bilovene forandres i det punkt. Hans report antat En resolutionskomittee paa 3 - blev utnevnt. følgende blev utnevnt K G. Nelsen Ole Jacobsen Spring Valley Mrs. Edward Husfloan Raport fra bestyrelsesmødet i Mpls. i april. Inløbet resignation fra T. O Udby som secretær, og K Haugseth valgt til foreløbig secretær ]Repartan] Rapporten antat som lest Professor Gisle bothne fra Mpls. var fremmødt representing bygdelagenes fellesraad og klargjorde i et foredrag den store tanke og fest de havde tenkt at holde i Mpls. i 1925 - i Juni Hundre aars-fest for invandringen, dens betydning og hvordan de skal udarbeides for at gjøre det vort folk verdikt, et stort foretagende og bad vi måtte se paa saken stort; og ønsket vort, med alles, at tilstemme deltagelse i denne begjivendhet Resolution kommiteen presanterte følgende, som
       
       
91 92 93 94
r091.jpg (188301 byte) r092.jpg (190393 byte) r093.jpg (185581 byte) r094.jpg (176573 byte)
blev hvedtat med stor mayoritet at østerdalslaget tilslutter de allerede paabegynte forberedelser fra næste aars hundreaarfest og uttaler de mest begeistrede forhaabninger om at nævnte fest maa bli en glimrende sukses til virkelig ære for det norske folk i amerika, og da hovedkommiteen for nævnte fest anmoder hvert lag om at yde $200,00 som et laan, og at subscribere $10,00 som en aktie til dekkelse i forbindelse med festen og lover at tilbagebetale disse beløb saa snart som muligt after festen. Saa vere det besluttet at Østerdalslaget gjir nævnte penger, og herved instruerer sin kaserer til at udbetale same saa snart han anmodet dertil an herved kommiten. Og vi opfordrer herved alle lag paa det instendikste at gjøre same.Vere det videre besluttet at Østerdalslaget tilstemmer den paatenkte forening med Solørlaget, og velger en kommite til at forhandle med en lignende kommite fra Solørlaget, og at denne kommite utgjør raport til stevnet i 1925 beslutter at konstitutionen forandret som følge 1) at paragraf 4 forandres derhen at følgende ord strykes, disse to poster bekledes af en og same mand. 2) at paragraf 5 i bilove strykes og der i paragraf 7 i konstitution tilføies, i tilfelde av vakanse i noget embede, skal bestyrelsen fylde saadan vakanse til neste stevne 3) at paragraf 5 i bilove strykes og at paragraf 1 lyder saaledes. ethvert medlem af laget betaler en aarlig kontigent av 50 Cent for mænd og 25 Cent for kvinder be it resolved that vi express om appriciation for the kindness i which wi is members of the Osterdalslaget have received by the people og Cameron, especially do we express om appriciation to the mayor of the Town and the represantative of the Booster Club, to rev. Swenson, and the Church people as well as the members at the Østerdalslag, in and about Cameron, and the ladies aid fir the banquete and meals served i Church. We also wish to thank does who so kindly have taken Part in the program, many of who have traveled long distances, and had heavy Expenses to com here and help make one stevne a sucses. Kommite on resolutions. Mrs Gina husfloan Ingmar Kvernes K G. Nelsen walg af bestyrelse med folgende udfald foreman N T Moen Fergus Falls vise foreman K G Nelson Osage Iowa Amund Moen Cumberland Wis. Martin Strand Newrichmond Wis. Secretar Knute Haugseth Mpls. Min. Kasserer Knute Haugseth Hvorafer mødet afsluttedes. med at synge Ja vi elsker og America. Hvor after en automobile tur rundt i omegned, samt band Concert af byens musik Band om aftenen klokken 8 samledes alle igjen til veldelshedeborde? med fisk, rømegrød og andre gode saker, lavet af kirkens ladies aid. Ferdige med at spise, presentertes et godt program med sang af Bjergstad brødrene og Paul Strand, men korte taler af flere. Samt
       
       
95 96 97 98
r095.jpg (191684 byte) r096.jpg (110489 byte) r097.jpg (185251 byte) r098.jpg (201606 byte)
af K G. Nilson, af en tur rundt jorden, en befattet flere billeder fra Østerdalen. En afgjift af 95 Cent blev tat af de som bivaanede programmet, uten banket - same inbrakte $16,00 Søndag formiddag var de samlet til felles Gudstjeneste med præken paa norsk af Pastor J.C. Løbeck fra Mpls. Sang af Lingstad Brødrene, musik af Holemoes orkestra. Offeringen inbrakte $37,00 som deltes likt med byens kirke. Søndag eftermiddag samledes de igjen til afskjedsprogram, inbefattet sang musik og taler af flere. Hovedtalen holtes af Professor Bothne til slut en kollekt til at dekke løbende udgjifter, same inbrakte $90,00 Sa skjetes [skiltes] dølerne og begav sig hjem, med en fornemmelse af et godt stevne. Ekst[r]a møte i St Paul den 20 april 1915 N T Moen foremand og K S Nilson wiseforemand var tilstede samt se[k]retaren. Det blev bestemt at Østerdalslaget gjir $100,00 til opførelse af en model af Restaurationen som skal bygges til 100 aarsfesten 

Knute Haugseth 
secretar

 Lagets 15=stevne 1925

Fra Østerdalsstævnet.
Østerdalslagets Møde aabnedes Lørdag 6te Juni Kl. 11 Fm. paa Minnesota State Fair Grounds, i Horticultural Bygningen. Pastor K.G. Nilsen, Osage, Iowa, Lagets Viceformand, prædeserede under Møtet, fordi Formand Moen, som Medlem af Styret for 100-Aarsfesten, var optaget.
Mødet aabnedes med Afsyngelse af "America" af Forsamlingen, assisteret af M. Holemo med Fele og Mrs. O.J. Ween med Piano, hvorpaa Pastor Nilsen ledede i Bøn. Saa blev "Ja, vi elsker" sunget.
Allerede under Mødets Aabning var det 600 Døler tilstede og udover Dagen kom ligesaa mange til. Hvor mange kom senere, er det ingen som ved. Forvisset om, at flere Tusind var her i de følgende tre Dage.
Viceformand Nilsen hilsede Dølerne velkommen, og saa begyndte Forretningsmødet. Sekretæren læste sin Rapport, som vedtoges som læst, ligesaa Kassererens. Til Revisorer udnævntes Ole Wolden, K. Storbeck og Iver Nygaard, som rapporterede, at Bøgerne var korrekt, hvorefter Mødet hævedes for Form.
Kl. 2 kaldtes Mødet igjen til Orden. Først foreslaaet og vedtaget, at Bestyrelsen paalægges at skaffe Bygdesløifer for næste Stævne. Foreslaaet og vedtaget, at næste Stævne holdes i Fargo, N.D.; Tid at bestemmes af Bestyrelsen.
Saa var der Valg af Styre for kommende Aar. N.T. Moen var foreslaaet til Formand, men frasagde sig Gjenvalg, hvorefter K.G. Nilsen, Osage, Iowa, blev valgt. Som Viceformænd blev valgt Martin Strand, New Richmond, Wis., Amund Moen, Comstock, Wis., og Martin Uthus, Fargo, N.D.; Kasserer, T.O. Udby, Minneapolis; Sekretær, K. Haugseth, Minneapolis.
En Kollekt blev optaget for at dække Udgifter i Forbindelse med Bygning af "Restaurationen"; den indbragte $65, nok til at dække Beløbet. Forretningsmødet afsluttedes med Afsyngelse af "Ja, vi elsker" og "America".
Kl. 8 mødtes man igjen til et Program bestaaende af Musik af Holemo og Mrs. O.J. Ween, som gav flere Numre af de gode gamle Slaatter, som altid giver Humør.
Den nyvalgte Formand rettede en Tak til alle assisterende og bad alle om at hjælpe til at gjøre vort Lag større. Han oplyste, at han og hans Hustru skulde paa en Tur til Europa, ogsaa til Norge, og tænkte særlig at beskue Østerdalen fra Ende til Ende og forsøge at bringe Dølerne derhjemme og her nærmere i Forbindelse.
Denne Gang havde vi den Hygge at have med os en af vore gode Døler fra North Dakota. Professor Stortrøen fra Grand Forks, som i smukke Ord tolkede sin Begeistring over disse Stævner, fortalte hvor hyggeliget det var at møde med gamle Venner og anmodede om, at alle skulde gjøre sit til at bevare alt det gode som vi havde faaet i Arv.
Tilslut fik vi nogen Sange af Mrs. K.G: Nilsen. Hun sang sig ind i alles Hjerter. Og saa var der Sang af Forsamlingen.
Dette var Slutten paa det regulære Møde, men til alle Tider var der en Masse rundt Mødesalen for at hilse kjendte. Vistnok var dette det største Møde, Laget nogensinde har havt.
Dette bedes optaget i andre norske Aviser.
Knute Haugseth, Sekr.

 
       
       
99 100 101 102
r099.jpg (217438 byte) r100.jpg (211081 byte) r101.jpg (218923 byte) r102.jpg (207324 byte)
Østerdalslage[t] holdt sit 17de aarlige stevne i Fergus Falls Minn. den 26-27 June 1927. Det har altid veret brugeligt for Østerdølerne at ende paa søndag men denne gang blev denne ordning omsnud paa grund af at flere andre lag holdt sine stævner i Fergus Falls omtrent samtidig. Men det viste sig at det gik noksaa godt a begynde paa søndag. Det var ordnet slig at Østerdølerne og Soløringerne hadde ligesom et fællesmøde denne gang, og den ordning gav til udfald et meget godt besøgt møde. For første dag, søndag den 26 var det ordnet slig at der holdtes Norsk Gudstjeneste i to af de største Kirker i Byen, den første? Engelsk-Lutherske og Bethlehem, begge under [ansp?] af de to nævnte lag. Et prægtigt træk ved disse gudstjenester var at to af de andre Norske Menigheder i Byen Zions og Bethel instillede sine gudstjenester og var med i de to førstnævnte Kirker begge gudstjenester og var med i de to førstnævnte Kirker. Begge gudstjenester aabnedes med vakker Pibeorgel musik. Pastor Elius Peterson af Zions Kirke kirke holdt Norsk præken i den første Engels Luth Kirke og Pastor J. E Labeck fra Minneapolis i Bethlehem kirken, Pastorene J G Wisnäs og K G Nilsen forrettede for Alteret. Det var sang af Zions kor Bethel kvartet, solonummere af Cicil Bye og Noris Bergerson samt stor[s]lagen orkestermusik vekselvis i begge kirkerne af Prof M. Holemo fire døtre og en søn fra Ironwood Mich. Pastor D.A. Erickson af Bethel kirken holdt en kort tale i forbindelse med gudstjenesten i Bethlehem kirken. Paa eftermiddag var der udflugt til den vakre indsjøen Mile Lake ca 14 mil sydøst for Byen, hvor der er et gamme[l]t setlement af Østerdøler. En hel karavane af Automobiler førende Soløringer og Østerdøler gik udover til nævnte indsjø og der blev en forsamling paa omkring 1500 menesker, det var vakkert veir og vakker picnic grund og alle syntes ar fornøie sig i det frie Der var velkomsthilsener af Mayor P M Ree af Fergus Falls N.T. Moen representerende Byens Commercial Club og den velkjente blant Østerdølerne K H Brandvold fra Dalton. Svartale af Formand Pastor K G Nilsen for Østerdølerne og C M Berg formand for Solørlaget. sistnævnte introducerte Kongresmand O G Selvig som holdt en anslaaende tale mellem talerne var der god musik og sang. Mod skymringen syntes den store forsamling de fleste begav sig paa tilbagevei til Fergus Falls. Mandag formiddag begynte Østerdølerne sit foretningsmøde i Høiskoleauditoriet, kaldt til orden af formand K.G. Nilsen Referatet fra siste møde blev oplæst og antat. Indberetning af formanden oplæstes ligeledes raport af Kassereren som viste at lagets financer var i god orden. Iblant var er fornøielig underholdning af Holemo orkestret. Viceformand M Strand blev valgt til at bringe en Broderihilsen til Solørlaget som han gjorde. Ved anledningen af eftermiddagssessionen kom en komite bestaaende af formand G M Berg, Martin Benson og P.P. Svenson fra Solørlaget og foreslog sammenslutning af de to lag. Efter en noksaa varm diskusion blev det besluttet at velge en komite paa tre til at forhandle med en lignede komite fra Solørlaget og komme med forslag om forening til neste aars stævne. Til denne komite blev valgt Pastor J E. Løbeck P.N. Undset og N.T. Moen og dermed var man altsaa færdig med foreningssagen for denne gang. Miss Sadie Rovang sang stemningsfuldt et par norske sange akkompagnert af Leroy Urseth. Det blev besluttet at holde neste møde i Spring Valley Wis tiden for dette overlades til bestyrelsen at bestemme. Saa gik man over til valg af bestyrelse med følgende udfald Formand Pastor K G Nilsen Chicago Viceformand Martin Strand Nev-Richmond Wis. M Holemo Ironwood Mich. Secretær N.T. Moen Fergus Falls Minn. Kasserer E J Blikstad Fergus Falls Minn. Som Resolutionskonite udnævntes P.A. Myrhaug Sisseton S Dak.
       
       
103 104 105 106
r103.jpg (210839 byte) r104.jpg (214855 byte) r105.jpg (214418 byte) r106.jpg (207479 byte)
P N Undseth, Kathryn, N.Dak. denne komites rapport blev oplæst og vedtat ved aftenmødet. Klokken 6 holdtes en pregtig fællesbanket i Bethlehem kirkens basement, efter Banketten gik alle tilbage til skoleauditoriet vor der gaves et udmerket program. Pastor K G Nilsen presideret ved dette møde. Der var sang af forsamlingen og en kort tale af formanden de bekjendte klokke og accordion spillere Agre brødrene som er Østerdøler og Holter var tilstede og gav udmerket underholdning det same kan siges om den storslagne musik af Prof Hol[e]mo og [?] det er skjelden man kan faa høre en saa udmerket Musikunderholdning. Ved siden af disse var der udmerket solosang ved unge Strand fra Neu Richmond og Mr Paney fra Fergus Falls, forsamlingen blev saa blev saa begeistret i disse musikere og sangere at de maatte komme frem igjen og igjen. Saa afsluttedes det 17de Stævne af Østerdalslaget og alle syntes vist det var meget godt og hyggeligt. N.T. Moen Sec. Skrevet af A Simensen Spring Valley Wis 15-16-17 June 1928 Østerdalslagets 18de Aarlige Stævne afholdtes i Spring Valley Wis den 15-16-17 June i det prægtige lokale som Spring Valley kan være stolt af. Fredags aften havde vi møde for det meste at registrere og betale vor kontigent og takke for sidst. Der belv holdet velkomsttale af Pastor Bernen som ønskede Østerdølerne velkommen til Spring Valley. Svartale af formand Pastor Nilsen for laget, og ikke at forglemme Viceformand M Strand som gav os flere stykker musik paa sit lille mundspil, som fik forsamlingen nesten til at røre paa sig, da han spilte mange gamle melodier. Lærdag formiddag havde vi en udflugt utover Østerdalen ja lige til Maiden Rock og Ellsworth vor vi blev beværtet med forfriskninger ogsaa tilbage til Spring Valley for middag. Lørdags eftermiddag kl 2 begyndte Østerdølerne sit forretingsmøde i auditoriet. Kaldtes til orden af Formand K. G Nilsen. Da Seckretæren N.T. Moe ikke var tilstede blev Anton Simenson ifra Stanley Wis valgt til midler- tidig sekretær. Referatet fra siste møde blev oplæst og antaget med den bemerkning at Vice formand Emil Grønaas navn i refferatet var udeladt. Indberetning af formanden oplæstes, ligeledes rapport af Kassereren som viste at Lagets kassebeholdning var i god orden. Sammenslutning med Solørlaget blev optat til behandling. Men som det er i aar saa har ikke Solørlaget møde blev besluttet at lægge til tilside til neste aarsmøde. Et telegram oplæstes ifra Winnipeg Canada med hilsen samt en hjertelig indbydelse til det internationale Norskdomsstævne i Winnipeg. Et telegram oplæstes fra sekretær Moen med hilsen til Østerdølerne samt slægt og venner. Paa grund af knappe tider kunde han ikke overvære mødet iaar. Et brev oplæstes af formand Nilsen fra to som ligte at komme over fra Norge og holde foredrag om Østerdalens traditioner hvor Østerdalslaget vilde betale deres reiseudgifter. Efter endel diskusion blev det nedlagt da mange syntes det vilde ta mange penger. Til Resolutionskomite valgtes O.H. Nergaard St Paul Minn. Syvert Rusten Hastings N.D. Mrs M. Berg Minneapolis Minn. Saa gik man over til valg af bestyrelse for det neste aar med følgende udfald. FOrmand Pastor K G Nilsen Chicago Ill. igjenvalgt Viceformand Martin Strand New-Richmond Wis gjenvalgt. 2 Viceformand Ole P Berg Strum Wis 3 Viceformand Martin Bakker Eau Claire Wis Sekretær Anton Simenson Stanley Wis. Kasserer T.O. Udby Minneapolis Minn. Klokken 6 aften holdtes en storartet banket som sent til glemmes, damerne i Spring Valley skal ha al ære og tak for den storartede banket vi havde rømmegrød lefse fladbrød og alle norske retter som kan tænkes, og den deilige øret jeg tror den var fisket i nogen av Østerdalens elve, ialfald syntes jeg den smagte saa udmerket at jeg spiste nesten mere end jeg burde ha gjort, det var imellom 500 a 600 som tog del i Banketen. Saa vil jeg paa lagets vegne takke Spring Valleys kvindeforening for sit store
       
       
107 108 109 110
r107.jpg (208127 byte) r108.jpg (217217 byte) r109.jpg (161467 byte) r110.jpg (223705 byte)
arbeide. Senere paa aftenen var der lysbilleder i auditoriet saa størsteparten af Østerdølerne var der og mored sig, jeg for min del var ikke der saa jeg kan ikke sige vad billeder der blev fremstillet. Søndag formiddag var der norsk gudstjeneste i auditoriet af formand Pastor K.G. Nilsen og den store bygning var fuldpakket. Jeg er paalagt af Østerdølerne og andre som var der at takke Pastor Nilsen for hans prædikken og formanende ord til os alle, tak skal du ha. Søndag eftermiddag var den Norske glee Club fra Minneapolis og sang for os. Da vor ærverdige Kasserer T O Udby er en af sangerne maa dere tro at det maa gaa. Det er et udmerket sangkor, som Redaktør for Minneapolis Tidende er leder for. Det sang udmerket Redaktør Carl G O Hanson blev optat som æresmedlem af Østerdalslaget, Østerdalslaget havde opstillet præmie for de beste under 16 aar til at svare paa de opstillede spørgsmaal 1 Hvad kan du fortelle angaaende Skibet Restaurationen? No 2 Hvilke har været de vigtigste grunde for den Norske Immigrationen til Amerika? 3 Hvor er de tettest befolkede strøg af det Norske udflytterfolk? No. 4 Hvem er de mest fremragende Norske Amerikanere i Kirken politiken, pressen og literaturen, afholdssagen, lagbevegelsen? 5 Hvilke er Nordmændenes særegne dyder? To unge en gut og en pige som var lige gode fik ver en sølvmedalje fem dollar i præmier. De to vindere var Arthur Samuelson fra Stanley Wis og Geneviva Mattson 4436 York Ave Minneapolis, Minn, godt gjort unge folk. Til lagets Representant til fællesmødet i Winnipeg Canada blev valgt formand Pastor K.G. Nilsen. som paa Østerdalslagets vegne vil frembringe vor hjerteligste hilsninger og ønsker om et vellykket stævne. Kasserer T O Udby blev valgt som dellegat til fællesmødet. Resolutionskomiteen rapporterede. Der blev fremkalt af Knut Haugsth fra Minneapolis at vi alle bringer hjembygden en mindegave i 1930 som de fleste andre lag har gjort Dette tror jeg vandt bifald i forsamlingen. Stævnet for neste aar blev overladt til bestyrelsen at bestemme. Saa afsluttedes det 18de stævne af Østerdalslaget og alle syntes det var et meget godt og hyggelig sammenkomst. Tilslut vil vi takke alle i Spring Valley for deres gjestfrihed, og alle reiste hjem med gode minder fra Sp Valley Anton Simenson Secretær 604 N Franklin St. Stanley Wis  
       
       
111 112 113 114
r111.jpg (200141 byte) r116.jpg (175394 byte) r113.jpg (168792 byte) r114.jpg (169888 byte)
Onsdag eftermiddag den 11te Juni havde Østerdølerne et kort møde i auditoriet for at velge en representant til fællesraadet. Pastor J.E. Løbeck blev enstemmig valgt. Formand Pastor K.G. Nilsen og Pastor J.E. Løbeck blev valgt til at udgive en aarbog for laget. Viseformand John Jevnaker blev valgt til at revidere navnelisten over Østerdalslagets medlemsregister, saa var det at sige farvel til hverandre føren vi begav os ind til den store spisesal hvor Banketten holtes og hvor der var mange gode retter at forsyne sig af. Da laget ingen indbydelse havde for neste stevne, blev det overlat til bestyrelsen at bestemme, det blir helst i Nord Westen... ooops some text is obviously covered by the clipping!   Det blev forestaat [foreslaat] og understøttet af [at] formenden udvælger en resolutionskomite, følgende blev valgt. P. Nysæter Harwood og Olsen Minot Til aviskomite blev følgende valgt. John Jevnaker Beloit Wis. og Per Myrhaug Sisseton S.D. og K.G. Nilsen Chicago Ill. Det blev af sekretæren oplæst en skrivelse fra Mrs Anton Simenson enken efter vor afdøde sekretær - Det blev paalagt at sende hende en hilsen tilbage. Det blev foreslaat og understøttet at vælge en finanskomite til at være kasseren [kassereren] behjælpelig med at insamle kontigent samt at fremme interesse for laget følgende blev valgt: Mrs Howe, Hanaford N.D. Ole Berg, Grand Forks N.D. Pete Sjarbock Minot N.D. --- Wardener, Fiscer Minn. Henry Myrh, Farwell, Minn. Knut Haugseth, Minneapolis Minn. Henry Urseth, Fergus Falls Minn. Paul Berg Duluth Minn. Mrs Hans Bakken, Audubon Minn. Ole Heglund, Biloit Wis. Pete Simonson Stanley Wis. Otto Hendriksen, Spring Valley Wis Ingmar Kverness Hudsen Wis. Martin Bakker Eau Claire Wis. Mrs Udegard Cumberland Wis. K.G. Nilsen Chicago Ill. Hjalmer Stretlien Detroit Mish. Per Myrhaug Sisseton S.D. Den nye bestyrelse bemyndiges til at udnevne flere om de finder at det trenges. Foreslaat og uderstøttet at bemyndige den nye bestyrelse som blir valgt paa dette stevne, at begynde med at udgive en Sagabok om Østerdalslaget i Amerika og reportere ved neste stevne - Lørdag p.m. kl. 2. Formand Nilsen oplæste report fra insamlingen til Mindegaven til Glomdalmuseet i Elverum. Report fra revisionskomiteen blev oplæst og ikke vedtat, men blev lagt tilside intil senere behandling. Det blev enstemmig besluttet at den nye bestyrelse skal sørge for at kassereren faar fult udstyr som trenges, saasom kviteringsbøger, check bøker og lignende Saa gik vi over til valg paa ny bestyrelse. Formanden ærkleret sig ikke som kandidat for gjenvalg, og bad om ikke at ble nomineret. Følgende blev valgt:
       
       
115 116 117 118
r115.jpg (137322 byte) r116.jpg (3863840 byte) r117.jpg (80638 byte) r118.jpg (194644 byte)
John Jevnaker Beloit, Wis formand Mrs Nina Tangen Fargo, N.D. Sekretær Emil Gronaas audubon Minn første viseformand Henry Myhr Farwell Minn 2den viseformand Martin Bakker Eau Claire Wis. 3die viseformand John S. Undseth Fargo ND. kasserer Rev K.G. Nilsen Chicago Ill. representant til Fellesraadet. Besluttet at exceptere indbydelsen fra Alexandria Minn at holde vort neste stevne der. Det blev paalagt sekretæren at underrette The Chamber of Commerce of Alexandria om samme. Mødet hevet. Inderskrevet Christ Brekke Dette er kopiert af Nina Tangen, Fargo N.D. den sidste Juni 1932.     Et godt program med taler sang og musik af hvilke jeg skal nevne: First "Ja vi elsker" blev sunget, bøn af pastor C.E. Hansen. Velkoms[t]tale af byens borgermester C.V. Anderson, han talte pent om det Norske folk i almindelighed og om Østerdølerne i særdeleshed og gav os nøglen til byen. Vor formand takkede og sa blandt andet at folk som Østerdlkerne som havde været gode borgere i sit gamle land ogsaa vilde vedblive at være gode borgere i sit adopterte land. Saa nevnte han Bjørnestjerne Bjørnson og hundre aars festen for ham dette aar. Ligeledes Knute Nelson den store stadsmand som havde haft sit hjem i Alexandria. Det var flere numre af sang og musik. En solo af Arthur Tangen ac. af Mrs Arthur Tangen og acrobatiske kunster af C.A. Kolstad høstede meget bifald. Forretningsmøte den 18de kl. 10 formiddag a[a]bnedes med bøn af pastor K.G. Nilsen - sekretærens referat blev oplæst og vedtat. Ligeledes kassererens report blev vedtat som læst. Det blev vedtat at det ikke var nødvendig at udnevne en revisions
       
       
119 120 121 122
r119.jpg (194056 byte) r120.jpg (176352 byte) r121.jpg (181462 byte) r122.jpg (169470 byte)
og en fra Lars M. Flisa. Begge fra Elveurm, og begge ønskede os lykke med vort foretagende og vort stevne. Det blev besluttet at laget skulde sende en hilsen til Glomdal Museets festigheder den 17 Juli, og en hilsen til Normans Forbundets 25 aars Jubileum. Følgende blev sendt: Hr Magnus Hamlander, formand i Glomdal museets styre. Elverum Norge. Naar dere i dag er samlet til fest derhjemme i vor kjære Østerdal - vil vi Østerdøler her i Amerika sende dere vor hjerteligste hilsen og ønske om en vellykket fest - Vi vil følge eder i tankerne - vor kjærlighed til dalen og eder derhjemme er lie stor i dag, som den dag vi reiste. Ja kanske endda større. Økonomiske vanskeligheder gjør at ikke flere av os er med eder i dag. Dog lever vi alle i minderne fra vor barndom, og i haabet, om igjen, forhaabentlig snart at kunde gjense fædrelandet - vor dal - barndomshjemmet og vore kjære. For Østerdalslaget i Amerika - John Jevnaker. Følgende til Normans Forbundet, Hr Arne Kildal, Normans Forbundet. Oslo, Norge. andledning 25 aars festen, og en tak for vel udført arbeide blandt landsmenn i det gjerne. John Jevnaker. Det blev foreslaat av Amund Thorson Minneapolis at holde vort neste stevne i Chicago. Pastor Nilsen som er paa finance komiteen for Verdens udstillingen der neste aar, talte om de mange fordele med at møte der, samt lovde os frit møtested. Olaf Strand Madison Wis. og Ingmar Kvernes Hudson Wis. anbefalte ogsaa paa det hjerteligste et møte der - saa det blev understøttet og enstemmig vedtat at holde vort neste stevne i Chicago. Tiden for stevnet blir fastsat senere. Pastor Nilsen fortalte laget at han havde igjen endel af 100 aars festen's medaljer og at dem kan faaes af ham for $0,15 stykket. Paa formand Jevnakers anmodning reiste forsamlingen sig til minde om de døler som i aarets løb var vandret bort. Halvor Johnson og Marie Lee, blev nevnt, begge fra Argusville og begge var født i Trysil. Et forslag blev gjort om at gjenvelge den staaende bestyrelse for kommende aar. Følgende er paa bestyrelsen. Martin Bakke[r?] tredie viseformand. John S. Undseth kasserer Pastor K.G. Nilsen medlem av fellesraadet. Paa eftermiddagen den 18de havde vi en kjøretur runt de mange vakre insjøer, og senere besøkte vi Ida G. Nelsons hjem, hvor hun modtog os med megen elskverdighed. Høiskolepigernes "Dream and Bugle Corps" forevisning var meget vakker. Constant? Larsons foredag om Kensington stenen som vi havde den fornøielse at høre denne eftermiddag var baade interessant og lærerikt, den berømte Kensington Sten er i The Chamber of Commerce bygning i Alexandria og vi alle besaa den senere. Ligeledes havde vi en pen tale af pastor Blikstad, Dalton Minn. Han talte om de gamle gjæve Østerdøler - Talte om den kultur og poisi som er kommet fra Østerdalen. Sigrid Unseth og Johan Bojer er nedstammet derfra. Bjørnstj. Bjørnson er født paa Kvikne og Jacob B. Bull i Rendalen. Vi Østerdøler har i sandhed meget at glæde vort hjerte ved, og være stolte over. Banketen i pastor Hansens kirke var kanske for mange det bedste af alt i ogsaa her at Østerdølerne var saa mansterke at kirken var saa liden at flere maatte vente men de tabte intet paa det. Det var mad til overflod. Korte taler blev holdt av pastor Nilsen Ida G. Nelson og andre. Søndag mødtes vi til Norsk Gudstjeneste i pastor Hansens kjerke hvor pastoren holdt gudstjenesten Denne gudstjeneste var ikke alene Norsk, men de gamle Norske former blev brukt. For os som var i Norge 2 år siden og var til gudstjeneste i Elverums kirke under festlighederne ved Glomdal Museet var det høitideligt; men for de ældre mænd og kvinder som ikke har hørt en slig gudstjeneste paa 40 aar eller mere var det enestaaende høitideligt - Pastoren talte godt Norskt - lidt av de gamle tonefald som finder slig gjenklang i en Østerdøls hjerte. Det blev tilslut paa lakt sekretæren at sende takke bræve til alle i Alexandria som havde hjulpet til med at gjøre dette stevne saa vellykket. Fargo No Dakota June 1932. Nina Tangen sekretær.
       
       
123 124 125 126
r123.jpg (123845 byte) r124.jpg (68694 byte) r125.jpg (159174 byte) r126.jpg (178034 byte)
Østerdalslaget assembled at Fargo June 11-12+13-1926 Resolved that we extend our hearty thanks to the various committee on arrangement. Our thanks to the cityens of Fargo and its Mayor for the splended courtesies shown during our convention. We also extend our thanks to those who donated their cars for the sightseeing trip, to the Ladies aid of the Pontopedan church for the banquet and also our sincere thanks to the various entertainers and especially to the Orpheus Singing Society. S.S. Reiten P.A. Myrhaug Ed. Christenson Østerdalslaget avholdt sit 23de stevne den 22de Juni 1933 paa Oslo Cafe 2812 West North Ave i Chicago. Oslo Cafe saa ud til at være Centrummet for Norskdommen i Chicago - Norske flag og Norske dialekter saaes og hørtes allevegne. Vi indskrenkede os til bare en møtedag paa grund av alle de andre norske festligheder som avholdtes paa samme tid i Chicago. Møte blev holdt til orden av formanden John Jevnaker - av bestyrelsen var formanden, sekretæren Nina Tangen og Representanten til Fellesraadet K.G. Nilsen, tilstæde. Bøn blev holdt av pastor Nelsen - En kort aabningstale af formanden. Sekretærens report fra Stevnet i Alexandria blev læst og vedtat med tak. Vor kasserer John S. Undseth var fraværende, saa hans report blev læst av sekretæren. Formanden havde udnevnt en komite bestaaende av Ole L. Brenden og Martin Uthus til at revidere bøkerne, før dem blev sendt til stevnet og disse herrers report som var skriftlig blev vedtat av laget. Tilstedeværende medlemmer av laget gav en tale til John Undseth for hans gode arbeide de sidste to aar han har været kasserer. Han har faat Regnskaberne i forretningsmessig form, og hans interesse og utrettelige arbeide i disse trykkende tider fortjener all ære og tak. Amund Thorsen blev valgt som midlertidig kasserer. Hilsener var sendt fra Normandsforbundet generalsekretær Arne Kildal. Fra Olaf Slåtsveen 1618 Shannon Ave. Spokane Wash. Fra Olaf O. Torgals, Lørdalen Trysil Norge- Fra M. Holemo, Ironwood Mich. en av lagets stiftere i 1910 i Fergus Falls Minn. En hilsen fra vor fraværende kasserer som sekretæren blev paalakt at inføre i sin helhed - den lyder som følger:  
       
       
127 128 129 130
r127.jpg (175591 byte) r128.jpg (162181 byte) r129.jpg (199903 byte) r130.jpg (177181 byte)
Formanden nevnte at det burde være mange fordele ved at organisere lokale lag paa stæder hvor Østerdøler bor - Pastor Nilsen støttede det, og fortalte om et Trysil lag Stevne baade han og sekretæren overvar i Minneapolis sidste vinter. En komite for byen Chicago blev valgt bestaaende av: Pastor Nilsen, Asbjørn Nordhagen, Gunda Engblad og Oaf Skogen og brødrene Hamlander. Senere paa dagen gik vi over paa valg paa ny bestyrelse: følgende blev valgt: Pastor K.G: Nilsen, formand Nina Tangen Sekretær - Kasserer. Othelie Bjerk, første Viseformand Amund Thorson 2rd Viseformand K.M. Strandvold 3die Viseformand Amund Thorson blev valgt til at representere laget i Fellesraadet, og han lovde at gjøre det foruden nogen godtgjørelse. Formanden gav en kort tale til minde om de Østerdøler som i aarets løb ar vandret bort. Forsamlingen reiste sig og med bøide hoder gav de avdøde den sidste æresbevisning. De følgende navne var sendt ind til sekretæren. Mrs Peter Undsetj Kathryn N.D. født i Storelvedalen. Minde Strandvold John Carstens Dilwood Minn, hans far fra Trysil. Fru Olaf Gronaas, hendes mand fra Trysil. Fru Christine Ness Fargo N.D. fra Storelvedalen. Martin Bjertnes, Big Fork Minn fra Trysil. Efter alle forretninger var udførte begav vi os til Caffeen hvor rigtige Østerdal retter som rømmegrøt, lefse og andre lækre saker ventede paa os. Korte taler blev holdt av Pastor Nilsen John Jevnaker og andre. Et dikt "Hytten fra barndommens strand" av H.O. Berg, blev læst, en sang av Carrie Thorson. Declamation av Marlys Geraghty og Amund Thorson, høstede meget bifald. Tilslut blev det paalakt sekretæren at sende en tak til John Rakstang, eier av Oslo Cafe, for hans venlighed og imødekommendhed og i sær for bruget av hans store sal som var til vor raadighed under Stevnet. Nina Tangen, sekretær. Østerdalslaget avholt sit 24de stevne i Fargo N.D. den 16-17 Juni 1934. Allerede fredag den 15de var mange Østerdøler ankomne både fra Alberta Canada og Spokane Wash, og fra forskjellige byer i Wis. Viking Hotel lobby riktig surrede av Østerdølske dialekter. Møte åbnedes om morgenen den 16 i byens Auditorium for registrering. Det viste sig strakst fra begyndelsen at begeistringen for dette stevne var enestående stor. Haarde tider og optørkede farme var glemt - En hendelse fra barndommens dage eller en skrøne, brakte lattermusklerne i bevægelse, og følelsen av bare at være til og faa være med paa stevnet var et av de største av livets goder. Det er noget underlig rørende ved disse bygdelagstevner, som bare en som har tilbrakt barndommen i Norge kan forstaa. Hvordan et gammelt furet ansikt kan lyse av glæde over at se en ven eller veninde fra ungdommens dage. Møte aabnedes officielt kl. 2 af formand Pastor K.G. Nilsen - Bøn av Pastor B.J. Blikstad. N.E. Black ønskede Østerdølerne velkommen paa borgermester bestaaende av Mrs Emely Tangvold og Mrs Peter Foss, begge fra Minneapolis, til at undersøke Regnskabesbøkerne og kassebeholdningen, som senere, efter kassererens report blev læst erklærede regnskaberne i fuldstændig orden. Baade kasserens report og revisions komiteens report blev vedtat av de tilstedeværende. Inbydelse fra Handelsforeningen i Fergus Falls om at holde vort 25 aars Stevne der neste aar blev modtat med tak og det blev paalakt sekretæren at skrive til Fergus Falls og takke for tilbudet. Endel forberedelser for 25 aars festen blev nu diskuteret. Det blev nevnt at udgi en 25 aars Jubilæumsbok. Endel udtalelser om at lægge dette arbeide i bestyrelsens hender, brakte ideen at vælge den nye bestyrelse først. Formanden holdt paa at det burde vælges en kasserer og en sekretær for kommende aar paa grund av alt extra arbeide i forbindelse med jubilæumsfestlighederne. Martin Bakker foreholdt at av økonomiske grunde burde samme person have begge stillinger, men intet blev avgjort i saa henseende. Valget
       
       
131 132 133 134
r131.jpg (175519 byte) r132.jpg (164041 byte) r133.jpg (120452 byte) r134.jpg (84848 byte)
Pastor B.J. Blikstad, Dalton Minn. første Viseformand. Amund Thorson Mpls. Minn Anden Viseformand. Martin Bakker Eau Claire Wis. tredie Vise formand. Amund Thorson blev valgt til at representere laget i Fellesstyret. Kassereren blev paalakt ikke at betale kontingent til Fellesraadet for 1934.
Atter blev festilighederne for 25 aarsfesten diskutert. Det var mange udtalelser, udfaldet var enstemmig at legge alt i bestyrelsens hender.
Østerdalens saga bok blev nu igjen tat under behandling. Det blev bestemt at med fornyede krefter ta fat paa dette arbeide og om det var mulig paa denne korte tid, prøve at faa Sagaboken ferdig til 25 aars festen.
Martin Bakker foreslog, og det blev enstemmig understøttet av forsamlingen at vælge pastor K.G: Nilsen til at staa i spidsen for udgivelsen av dette store værk, og alle detaljer blev udelukkende lakt i bestyrelsens hender.
Formand Nilsen takkede for tilliden vist ham og lovde efter bedste evne at paaskynde arbeidet.
En komite av damer blev valgt til at hjelpe til med den financielle part av udgivelsen av sagaboken: Følgende blev valgt: 
Fru K.G. Nilsen, formand.
Nina Tangen Fargo N.D:
Fru P.L: Norback Alberta Canada
Hanna Brevik Fargo N.D
Olga Johnson Argusville N.D.
Fru Hans Bakken Audubon Minn.
Fru Lars Eide Wildrose N.D.
Fru Peter FOos Minneapolis Minn.
Fru Emily Tangvold    "
Fru Martin Bakker Eau Claure Wis.
Fru Ole Berg Banks N.D.
Fru J.H. Buflod Goodwin S.D.
Fru Ole Johnson Detroit Lakes Minn.
Det var foreslaat av Per Nysæter at have 3 dages festligheder for vort 25 aars jubilæum og at have festen saa nær den 18 juni som mulig dog burde festen holdes paa fredag lørdag og søndag. Laget var nemlig stiftet i Fergus Falls den 18 juni 1910.
Lagets banket blev holdt i Pontopidan kirken Pastor K.G. Nilsen fungerte som kjøgemester.
Aftenens tale blev holdt av pastor Rasmusse. fra den Norske Mindekirke i Minneapolis.
Pastor Berge, sa nogen ord om Østerdalen og Østerdølerne. En kvartet fra Augsburg sang flere numre, det var deklamation av Marlys Geragthy og Amund Thorson.
Gudstjenesten søndag ved pastor Rasmussen var Norsk, baade hvad sprog
og former angik. Det er noget ved en Norsk Gudstjeneste som finder gjenklang i alle norske hjerter. Pastoren sang ogsaa en solo "Kirken den er et gammelt hus". Det var musik av Margaret Ristvet.
Paa eftermiddagen havde vi med os Dommer Oscar Bakke, og I.O. Skaar, som begge holdt interessante taler som var avvekslet med deklamation, musik og sang.
Nina Tangen
sekretær.
 
       
       
135 136 137 138
r135.jpg (131047 byte) r136.jpg (102431 byte) r137.jpg (196466 byte) r138.jpg (180005 byte)
På Østerdalslagets stevne i Fergus Falls 26-27 June 1927 vil vi som valgt reslousionskomite på lagets vegne få udtrykke vor hjerteligste tak til de komiteer som har havt med lagets stevne at gjøre.
Tak til Borgermesteren for den vakkre velkomsthilsen, og tak til dem som brugte sine Automobiller til transport af lagets medlemmer til udflugten vde "Ten Mils-lake", og til Kvindeforeningen i Bethehemskirken for den udmerkede banket og til Profesor Holemo og familie for den udmerkede musik de gav os ved stevnet.
Og ta til alle dem som gjorde sit til at lagets stevne blev til en virkelig fest.
Tusind tak til alle sammen!
P.A. Myrhaug
T.N. Undseth.
25 aars festen 1935
Østerdalslaget avholt sin 25 års jubelæum i Fergus Falls Minnesota den 14-15-16 Juni 1935. Møte blev aabnet av formand pastor Nilsen. Alle av lagets styre var tilstæde.
Det var glædeligt at se saa mange av de ældre som havde været med at stifte laget - - Mange som ikke havde været på et stevne paa mange aar. Især glædede os alle at ha med os Mr Holemo fra Ironwood Mish. som igjen gav os mange norske slaater paa den gamle gode violin.
Formand Nilsen holt en tale til minde om de døler som er gaaet bort, for aldrig mere at være tilstæde ved vore stevner.
Sekretærens report blev læst og godkjent av de tilstedeværende.
Kassererens report blev ogsaa læst og vedtat. Formand Nilsen havde udnævnt John S Undseth og O.L. Brænden som revisorer og disse herre gav report at kassererens bøker var i fuldstændig orden.

Østerdalslaget.
Det blev længe før det blev nogen Rapport om Østerdalslagets Jubilæumsstevne. grunden er at jeg reiste, saa at sige, direkte fra Fergus Falls til Stillehavskysten. I Seattle, Everett, Paulsbo, Potlach, og Port Townsend har jeg truffet mange Østerddøler, som alle er meget interesserte i Laget. De havde sit eget Østerdalslag herude før, men de lange Distancer at reise og de haarde Tider har gjort sit til, at de har ikke havt noget Stevnt paa flere Aar; men Interessen for Laget for for Norskdommen i det hele taget er fremdeles lige levende, især blandt de ældre Mænd og Kvinder som kom fra Østerdalen, eller hvos Forældre kom fra Østerdalen. Mange af disse Folk havde først bosat sig i Holmes City, og Farwell, Minn., og Harwood og Argusville, N.Dak. Det jevne Klimat herude paa Kysten er langt mere tilfredsstillende end Klimatet i Nord Dakota og Minnesota.
Østerdalslagets 25-aars Stevne blev iaar holdt i Fergus Falls, Minnesota, hvor Laget blev stiftet for 25 aar siden. Det var glædeligt at møde mange af de ældre som ikke har været med paa et Stevne paa flere Aar. Især gledet det os alle at ha med os M. Holemo fra Ironwood, Michigan, som atter igjen gav os mange gamle norske Melodier paa den gamle gode Felen.
Formand K.G. Nilsen holdt en Tale til Minde om de som i Aarenes Løb er gaat bort - for aldrig mere at være med paa vore Stevner.
Det vil være umulig at nævne alle som deltog i denne minderige Festlighed. Men det maa siges at Festkomiteen i Fergus Falls, med Pastor B.J. Blikstad og Andrew Uvseth i Spidsen, havde faaet istand et Program som var overmaade vellykket fra først til sidst.
Af de mere fremragende Talere som var tilstede maa nævnes Dr. G.M. Bruce, Formand for Bygdelagenes Fællesraad, som prædiket ved Høimessegudstjenesten Søndag, og Ivar Sæter, Tolga, Norge. Han talte om: "Østerdalen og Østerdølerne", og "Nrges Storhedstid". Det er første Gang vi har havt den Glæde at ha med os en Østerdøl, direkte fra Østerdalen - kommet over bare for at være med paa Festligheden ved et Stevne.
Af de mest kjendte Solister har Mrs. K.G: Nilsen, Chicago; Mrs. Betsy Duchett Nelson, Duluth, Miss Lindseth, Borup, Minn.; Le Roy Urseth, og Einar Blikstad, Musik af "Fergus Falls City Band", med Carsten Sperati som Direktør. Musikorkesteret, med Julian Falkedahl Direkør, og Jubilæumsoktetten (Sang) med Martin T. Nelson, Direktør. Af Langveisfarende havde vi med os Pastor O.P. Grambo og Lars Storbach, Seattle, Wash.; Mr. og Mrs. Lars Glomlien, Govan, Sask., Can.
Lørdag Eftermiddag var det almindelige Forretningsmøde. Formand Nilsen redegjorde for Sagabogen. Han fortalte at den er nu næsten ferdig for Trykning og at den blir utgit om ca. 6 Maaneder. En passende Julegave til Slegt og Venner. Revisionskomiteen bestaaende af John S. Undseth og O.L. Brenden, gav Rapport at Regnskabsbøgerne af Kassebeholdningen var i fuldstændig Orden.
Valget paa Bestyrelse havde følgende Udfald:
K.G: Nilsen, Chicago, Formand.
Nina Tangen, Fargo, N.F., Sekretær-Kasserer.
B.J. Blikstad, Dalton, Minn., første Viceformand.
Andrew Urseth, Fergus Falls, Minn., anden Viceformand.
Amund Thorson, Minneapolis, Minn., blev valgt til at repræsentere Laget i Fællesraadet.

Som noget enestaaende ved Festen var Brylluppet, Lørdag Kveld. Paul N. Nelson og Miss Mabel Groff, begge fra Fargo, N.D., blev ægteviet. Lagets Formand, Pastor K.G. Nilsen forrettet Vielsen, assisteret af Pastor Grambo, Pastor Blikstad og Pastor Tallakson. Alt som hører til et stort Kirkebryllup blev tat med. Det var syv Brudepiger og syv Brudesvende, Blomsterpiger og Ringbærer. - Det var ogsaa to Guldbryllupspar tilstede, Hr. og Fru Martin Bakker, Eau Claire, Wis., og Hr. og Fru Sever S. Reiten, Hastings, N.Dak. To Sølvbryllupspar, Hr. og Fru Herman Brevik, og  Hr. og Fru Sever Ness, begge fra Fargo, N.Dak.
Jeg tror at alle som var med paa denne Jubilæumsfest vil føle, at de er et Minde rigere, især vil vi alle huske Pastor Nilsens Afskedsord. Det vil være vanskelig om ikke umulig at finde en som opofrer sig mere for Lagets Velfærd end Pastor Nilsen. Især har han ofret megen Tid, Penge og Kræfter paa Udgivelsen af "Østerdølenes Saga" dette sidste Aar. Men kjære Østerdøler, dere kan ogsaa hjelpe til lidt med Bogens Udgivelse, bestil den nu. Dere skal faa fuld Værdi for deres Penge.
Tilslut vil jeg si Tak til alle i Fergus Falls, og andre som hjalp til med at gjøre dette Stevne saa minderigt.
Nina Tangen,
Sekretær-Kasserer.
Seattle, Wash., Juni 1935.

Rapport blev ogsaa given over tæppet som blev syet i Fargo N.D. i aarets løb under ledelse av Olga Johnson - Hanna Brevik og Nina Tangen, og som brakte in $120,00 i kassen.
Formand Nilsen redegjorde for hvad som var gjort med Sagaboken - "Østerdølernes Saga" til dato - om reisen til Norge for at faa navnene paa alle udvandrede døler, om kopieringen av navne fra alle prestebøker i Østerdalen og at han haabede at faa boken trykt i en nær fremtid.
Det vil være umulig at nævnte alle som deltog i denne minderike festlighed; men det maa siges at festkomiteen i Fergus Falls, med Pastor H.J. Blikstad og Andrew Urseth i spidsen, havde faaet i stand et program som var overmaade vellykket fra først til sist.
Af de mere fremragende talere som var tilstæde maa nevnes Dr G.M. Bruce, formand for
bygdelagenes fellesraad, som predikede ved Høimessegudstjenesten søndag formiddag - og Ivar Sæter, Tolga Norge, han talte om Østerdalen og Østerdølerne, og Norges storhedstid. Det var første gang i lagets historie at vi har haft den glæde at ha med os en Østerdøl direkte fra Norge, selveste Østerdalen - kommet over bare for at være tilstede ved et av vore stevner.
Av de best kjendte soloister var Miss K.G. Nilsen, Chicago - Miss Betsy Duclet Nelsen Duluth Miss Lendseth Borup Minn. Le Roy Urseth og Einar Blikstad Fergus Falls. Det var musik av Fergus Falls City band, med Carsten Sperati som direktør. Musik orkesteret med Julien Folkedahl som direktør, og Jubilæumsoctetten med Martin Nelson som direktør.
Af langveisfarende havde vi med is Pastor O.P. Grambo og Lars Storbach fra Washington og Mr og Mrs Lars Glomlien, Govan Sash. Canada.
Valget paa ny bestyrelse havde følgende udfald: K.G. Nilsen, Chicago, formand.
Nina Tangen, Fargo, Sekretær - kasserer.
B.J. Blikstad, Dalton, første Vise formand.
Andrew Urseth, Fergus Falls Anden Vise formand.
Martin Bakker, Eau Claire Wis. 3die Vise formand
Amund Thorson, Minneapolis blev valgt til at representere laget i fellesraadet.
       
       
139 140 141 142
r139.jpg (153097 byte) r140.jpg (172474 byte) r141.jpg (198837 byte) r142.jpg (192720 byte)
       
som noget enestaaende ved denne festlighed var bryllupet lørdag kveld. Paul A. Nelson og Miss Mabel Graff begge fra Fargo N.D blev egteviet. Lagets formand, pastor Nilsen forretet vielsen assisteret av pstor B.J. Blikstad, pastor O.P. Grambo og pastor Helseth. Det var ogsaa to guldbryllupspar tilstæde nemlig Hr og fru Martin Bakker Eau Claire Wis. og Hr og Fru Sever S. Reiten Hastings N.D. og to sølvbryllupspar, Hr og fru Herman Brevik og Hr og Fru Sever Ness begge fra Fargo N.D.
Jeg tror at alle som var med paa denne Jubilæumsfest vll føle at de var et minde rikere - i sær vil vi alle huske pastor Nilsens avskjedsord.
Tilslut vil jeg si tar til alle i Fergus Falls og andre som hjalp til med at gjøre dette stevne saa miderikt
Nina Tangen
Fargo N.D.
 Østerdalslaget avholdt sit 26de stevne i Bemidji, Minn., den 19de, 20de og 21de juni. Den lokale komite i Bemidji, bestaaende av Ole Stortroen og brødrene Hogenson hadde gjort store forberedelser, og Dølerne gjorde dem heller ikke tilskamme.
Allerede den 18de var en hel del Døler samlet baade for at bese byen og insjøerne omkring, og for at overvære stevnet. Fedag morgen ved 9-tiden var det store "Armory", hvor vi hadde vore møter, halvfyldt. Registreringen gik livlig for sig hele formiddagen og endel av eftermiddagen - senere paa eftermiddagen hadde vi et kort program med musik av Helgesons orkester, kort tale av formand, pastor K.G. Nilsen, pastor H.M. Bueide og Amund Thorson og E.J. Moen av Minneapolis. - Registreringen fortsatte.
Fredag aften hadde vi velkomsttale av formanden - velkomsttale paa byens vegne av borgermester F.G. Trappmann, som med nogen morsomme bemerkninger fortalte os at byen var vor for tre dage, og sag av Mrs. K.G. Nilsen.
Lørdag morgen blev møtet officielt aapnet av formand Nilsen. Bøn av pastor B.J. Blikstad. "Ja, vi elsker" og "America" blev sunget. Saa gik vi over til de almindelige forretninger. Sekretærens og kassererens rapport blev læst og godkjendt. Undertegnede bragte rapport fra laget paa Bestyrelsen, som jeg overvar sidste sommer, og bragte hilsen fra laget fra laget der. Det var ogsaa rapport fra de forskjellige lokale lag, og det viste sig at interessen for laget i sin helhet er meget stor. Formanden redegjorde for sagaboken "Østerdalens Saga". Manuskriptet er færdig, og saa snart vi har midlerne dertil vil den gaa i trykken. Lagets formand nævnte at vi burde bruke endel engelsk ved vore stevner til fordel for de yngre som er mere hjemme i det engelske end det norske sprog - ellers vil interessen for laget blandt de yngre snart dø ut. Det norske skal fremdeles brukes for alle forretninger. - Dette vandt bifald hos alle.
Det blev paalagt sekretæren at nævne at hvis nogen ønsker at ha lagets stevne næste aar - at snarest mulig sende indbydelse til sekretæren og at alle indbydelser skal bli samvittighetsfuldt overveiet av lagets styre.
Valget paa bestyrelse hadde følgende utfald:
Pastor K.G. Nilsen, Chicago, formand. (Gjenvalgt).
Nina Tangen, Fargo, N.D., sekretær-kasserer. (Gjenvalgt).
Pastor B.J. Blikstad, Dalton, Minn., 1ste viceformand, (gjenv.)
Iver Newgaard, Grand Forks, N.D., 2den viceformand.
E.O. Erickson, Thief River Falls, Minn., 3dje viceformand.
Amund Thorson, Minneapolis, blev gjenvalgt til at representere laget i Fællesraadet.
Lagets banket blev servert av kvindeforeningen i Den første lutherske kirke lørdag aften. Efter banketten, begav vi os alle til høiskolens auditorium for et særlig vellykket program hvorav jeg vil nævne "Glimt fra Østerdalen" git av Daler [Døler] fra Minneapolis, sang av Mrs. K.G. Nilsen. Deklamation, "Sognekjærringa" og et skuespil "Kalleriksen", givet av Amund Thorson, Mrs. Fred Hansen, Mrs. Chris Hagen, Olaf Petterson og Mrs. Peter Foss, alle av Minneapolis.
Søndag morgen mødtes vi til gudstjeneste i auditoriet, hvor pastor B.J. Blikstad holdt gudstjenesten. Denne gudstjeneste var ikke alene norsk, men de gamle norske former blev brukt. Det er noget enestaaende ved en norsk messe, som finder gjenklang i en Østerdøls hjerte.
Søndag eftermiddag var det taler av dommer Osvar H. Bakke, Ada, Minn.; pastor H.M. Johnson, og tilslut afskedstale av pastor K.G. Nilsen.
Tilslut vil jeg si tak til komiteen i Bemidji, til Helgesons orkester - Ole Refsdal, Anton Helgeson og Olaf Helgeson, for al den gode musik vi hadde flere gange under stevnet. Tak ti lMrs. K.G. Nilsen og Amund Thorson, og andre som hjalp til med at gjøre dette stevne saa vellykket.
- Nina Tangen,
sekretær-kasserer.
Østerdalslaget avholdt sit 26de stevne i Bemidji Minn. den 19-20-21 Juni 1936. Den locale komite i Bemidji, bestaaende av Ole Stortroen og brødrene Hogenson, havde gjort store forberedelser, og dølene gjorde dem heller ikke tilskamme.
Allerede den 18 June var en hel del døler samlet, baade for at bese byen og insjøerne omkring, og for at overvære stevnet. Fredag morgen ved 9 tiden var det store "Armory" hvor vi havde vore møter, halvfyldt. Registreringen gik livlig for sig hele formiddagen og endel av eftermiddagen -
Senere paa eftermiddagen havde vi et kort program med musik av Helgesons orkester, korte taler av Pastor Nilsen Pastor Bueide og Amund Thorson og E.J. Moen
Registreringen fortsatte. Fredag aften havde vi velkomsttale av formand Nilsen. Velkomsttale paa byens vegne af Borgermester F.G. Troppmann som med nogen morsomme bemærkninger fortalte os at byen var vor for 3 dage og sang av Mrs K.G. Nilsen.
Lørdag morgen kl. 9 blev mødet officielt aabnet av Pastor K.G. Nilsen lagets formand. Bøn av pastor B.J. Blikstad. "Ja vi Elsker". og "Amerika" blev sunget. Saa gik vi over til de almindelige forretninger. Sekretærens
og kassererens report blev læst og godkjent av de tilstædeværende. Undertegnede brakte report fra Laget paa Vestkysten som jeg overvar sidste sommer og brakte hilsen fra Laget der. Det var ogsaa report fra de forskjellige locale Lag.
Det locale lag i Duluth havde sent $25,00 til kassereren for Østerdalslaget. Minneapolis locale lag har endel penger som vi kan faa for sagabogen naar den gaar i trykken. Red Riverdalens Østerdalslag i Winger Minn. har ogsaa penge til samme øiemed.
Formanden redegjorde for sagaboken. Han sa at manuskriptet er omtrent ferdig og saa snart midlerne til at faa den trykt kommer ind vil den gaa i trykken.
Lagets formand nevnte at vi burde bruke endel Engelsk ved vore stevner til fordel for de yngre som er mere hjemme i det Engelske end det Norske sprog, ellers vil interessen for laget snart dø ud.
De Norske sprog skal dog bruges ved vore forretningsmøder - Dette vant bifald hos alle. Amund Thorsons forslag at sekretærens - kassererens løn blev fordoblet
       
143 144 145 146
r143.jpg (197374 byte) r144.jpg (169571 byte) r145.jpg (146386 byte) r146.jpg (156356 byte)
       
da hun indehaver to stillinger og saaledes burde faa betaling for begge stillinger. Men hun selv unslog sig dette, hun var kanske den eneste som viste at Laget ikke havde midlerne dertil i kassen, naar alle regninger var betalt.
Det blev paalakt sekretæren at nevne at hvis nogen ønsker at ha stevnet nesten aar at skrive til sekretæren snarest mulig og at alle indbydelser skal bli samvittighedsfult overveiet af Lagets styre. Vi fik inbydelse fra Thief River Falls Minnesota ved E.O. Erikson og fra Bagley Minn. ved John Øversjøen.
Lørdag eftermiddag havde vi valg paa bestyrelse med følgende udfald:
Pastor K.G. Nilsen Chicago formand - gjenvalgt.
Nina Tangen sekretær - kasserer     gjenvalgt.
Pastor B.J. Blikstad Dalton Minn 1st Viseform. gjenvalgt
Iver Newgaard Grand Forks N.D 2den Viseformand
E.O. Erickson Thief R. Falls Minn. 3die Viseform.
Amund Thorson Minneapolis blev i gjenvalgt til at representere laget i fellesrådet.
Kl. 3 lørdag eftermiddag fik formanden den lyse ide at finde ud hvormange fra de forskjellige bygder var inde og tog del i forretningsafærerne, udfaldet var som følger:
Fra
Storelvedal: 38
Trysil 23
Tynset 19
Aamot 19
Alvdal 16
øvre Rendalen 14
Elverum 6
Tolga 15
Engedal 0
Sollia 0
Det var 25 tilstæde som var giftet med Østerdøler.
Fra Minnesota 160
N.Dakota 18
Wisconsin 10
Iowa 1
Illinois 1
Washington 1
Oregon 2

Lagets banket blev serveret af kvindeforeningen i den første Lutherske kirke.
Efter banketen begav vi os til Høiskolen hvor et godt program blev givet av Østerdalslaget i Minneapolis.
Jeg vil nevne "Glimt fra Østerdalen" med sang av Mrs K.G. Nilsen. Deklamation "Sognekjerringa" av Mrs Tnagen "Kaleriksen" et skuespil givet av Amund Thorson Mrs Fred Hanson, Mrs Christ Hagen, Olaf Petterson og Mrs Peter Foss, alle af Minneapolis. Søndag morgen mødtes vi til Gudstjeneste i Auditoriet, hvor Pastor B.J. Blikstad holdt gudstjenesten
Denne gudstjeneste var ikke alene norsk men de gamle norske former blev brukt
Det gjør vort hjerte godt at høre en slig

gudstjeneste engang om aaret, vore ungdommelige forsetter og løfter i vor egen kjære kirke i Østerdalen staar ganske levende for os. Det var sang af Mrs K.G. Nilsen.
Søndag eftermiddag havde taler af Dommer Oscar H. Bakke, Ada Minn. Pastor H.M. Johnson Bemidji, musik af Helgesons orkester - og tilslut avskedstale af Pastor K.G. Nilsen.
Det blev paalakt sekretæren at takke alle som hjalp til med at gjøre dette stevne saa vellykket - Især komiteen i Bemidji Helgesoms Orkester - Ole Refsdal, Anton Helgeson og Olof Helgeson. Mrs. K.G. Nilsen Amund Thorson og E.I. Moen af Minneapolis.

Nina Tangen, sekretær

 
       
147 148 149 150
r147.jpg (138988 byte) r148.jpg (159428 byte) r149.jpg (151956 byte) r150.jpg (144085 byte)
  Østerdalslaget avholt sit 27de stevne i Thief River Falls den 25-26-27 Juni 1937.
Thief River Falls er en av disse store smaabyer i Nord Minnesota som rigtig vrimler av norsker. Det sagdes at de fleste var Trøndere; men vi Østerdøler har intet at klage paa i saa henseende, de var alle gjestfrie folk for vore møter og vore programmer.
Fredagsmorgen blev møte aabnet av fomand pastor K.G. Nilsen som ønskede dølene velkommen - Registreringen gik livlig for sig hele morgenen og størsteparten av eftermiddagen - Senere fredag eftermiddag havde vi et kort forretningsmøte.
Fredag kveld møttes vi til program
Tale av formand Nilsen, som læste hilsenere fra Prost Erikson, og Oscar Bjørnstad - Bjørn fra Landet - Norge. Tale av Pastor Blikstad, Pastoren nevnte store Personligheder som er kommet fra Østerdalen. Sigrid Unseth og Johan Bojer er nedstammet derfra. Bjørnstjerne Bjørnson er født paa Kvikne og Jacob B. Bull i Rendalen, han nevnte at vi Østerdøler har Sven Moren i Trysil - Falkberget i Elverum og Ivar Sæter fra Tolga
meget at være stolte over i saa henseende.
Pastoren sang ogsaa to soloer "Gamle Mor" og "Eg Mindas" Det var ogsaa korte taler av Pastor Hans Sageng og Martin Bakker.
Lørdag morgen blev mødet aabnet for almindelige forretninger - Vi blev først ønsket velkommen paa byens vegne av Borgermester Pritchard som med nogle morsomme bemerkninger fortalte os at byen var vor for 3 dage. Saa gik vi over til de almindelige forretninger: Sekretærens report fra forrige stevne blev læst og vedtat.
Kassere[re]ns report blev da læst og godkjent. Formand Nilsen havde udnevnt to herrer som revisorer: K.M. Hagen og John S. Undseth fra Fargo, og deres report om at bøkerne og kassebeholdningen var i orden, blev ogsaa vedtat av forsamlingen.
Vi havde denne gang den fornøielse at ha med os to som var med at stifte Laget 27 aar siden, nemlig Ole Høiberg Kathryn N.D: som for mange aar var sekretær av laget og Erick Stortroen Climax Minn. som var en av de første til at gjøre forberedelser til at faa laget stiftet i Fergus Falls.
Det var sent ind til sekretæren navnene paa flere av vore medlemmer som i årets løb er gaaet bort for aldrig mere at være tilstæde ved vore sammenkomster, og vi pausede i vore forretninger og beviste disse den sidste ære laget kan vise dem. Ja rækkerne tyndes, hværgang vi møtes ser vi forgjæves efter nogen av de gamle, kjendte, kjære ansikter.
følgende navne var sent til sekretæren
J.E. Løbeck, Minneapolis, Minn.
Pastor Helseth, Fergus Falls Minn.
Peter Lier, Minneapolis Minn.
Ole F. Bruun, Climax Minn.
Mrs Ivar Bruun, Climax Minn.
Mrs August Svanson Fargo N.D.
Mrs Ragnhild Stensrud Argusville ND
Mrs Rina Johnson Fargo N.D.
Martin Wold Abercrombie, N.D.
Mrs Jørgine Søbak, Edmore, N.D.
Det var report fra de forskjellige locale lag,. Fra Minneapolis ved formand Olaf Peterson. Fra Duluth ved  Ole Sætre, Fra Thief R. Falls ved formand E.O. Erikson, som overrakte laget $40,00 til sagabogen, Fra Winger ved formand Nels Messelt.
       
       
151 152 153 154
r151.jpg (162578 byte) r152.jpg (107156 byte) r153.jpg (88934 byte) r154.jpg (165265 byte)
Valget paa bestyrelse havde følgende udfald
K.G. Nilsen Chicago, Formand, Gjenvalgt
Nina Tangen Fargo N.D. sekretær, kasserer gjenvalgt
Pastor B.J. Blikstad Dalton Minn. 1ste vise form. gjen-
Olaf Peterson Mpls. Minn 2den vise formand.
Ole O. Sætre Duluth Minn. 3 vise formand
Amund Thorson blev gjenvalgt til at representere laget i Fellesraadet.
Det blev besluttet at holde vort neste stevne i Minneapolis.
Vi havde ogsaa to langveisfarende døler med os nemlig Pastor Hans Sageng, Bellingham Wash. og Mrs. Carrie Anderson, Albright Canada. Sidstnevnte er en søster av Ole O. Lutnes Winger Minn.
Lørdag kveld efterat vi havde nydt en god banket som kvindeforeningen i den Norske Frikirke havde serveret, begav vi os igjen til auditoriet hvor vi havde et vellykket program av sang og taler
Hvoraf jeg vil nevne: Tale av Bjørgulv Bjørnaraa, Deklamation av Marlys Geraghty Sang av Cleonora Alberg, deklamation av Mrs Halvor Stay - et dikt til dølerne som hun selv havde forfattet, og som høstede meget bifald. Og tilslut et skulespil "Rev i saueskind" givet av Døtre af Norge i
Thief River Falls.
Søndag morgen mødtes vi til gudstjeneste
Pastor E.L. Tungseth holdt gudstjenesten assisteret av Pastor B.J. Blikstad, Mrs K.G. Nilsen sang en solo - Efter gudstjenesten blev sølvbryllups parret Mr og Mrs K.G. Nilsen overrakt en gave fra laget.
Tilslut havde vi nogle pene avskjedsord fra Formand Nilsen og saa blev møte hævet.
Nina Tangen, sekretær
Østerdalslaget avholdt sit 28de stevne i Minneapolis den 17-18-19 Juni 1938. Østerdalslaget holdt sit aarlige sommerstevne i Minneapolis den 17-18-19 Juni - 1938. Dette var lagets 28de stevne. Mødet aabnedes af Formand K.G. Nilsen, var i alle deler vellykket baade vad angaar fremmøde og programmer.

Fredagsmorgen kl. 10 begynte registreringen af lagets fremmødte medlemmer og andre tilreisende, Registreringen fortsattes om eftermiddagen, ogsaa et kort program. Det var tale af Formand Nilsen, Thorson og Moen sang flere sanger.

Fredagskveld havde man arrangeret et storarted program., Amund Thorson sang. Drill Teams fra Sigun Loge Døttre af Norge og Oslo Loge Sønner af Norge under Ledelse af deres respektive Kapten mr. Andrew Johnsen og Mrs William Svendsen gav en storarted opvisning i folkevisedanse, De høsted stort bifald fra forsamlingen.
Knute Haugseth Medlem af arrangement Commiteen i Minneapolis

       
       
155 156 157 158
r155.jpg (167976 byte) r156.jpg (157979 byte) r157.jpg (166597 byte) r158.jpg (161097 byte)
ønsket Dølerne velkommen til stevnet. Pastor Meland Formand for Nordgjordlaget bragte en hilsen til Østerdalslaget fra sit Lag. I sin tale sjildret han Leif Eriksens opdagelse af Vinland, og om de mange statuer som er reist til hans ære paa forsjellige steder i Midvesten, Fredagens møder blev afslutted med norsk sang af forsamlingen.
Lørdagsmorgen blev det regulære forretningsmøte holdt. Gud signe Norges land, og Mellem Bakker og Berg ut med havet blev sunget af Forsamlingen. Sekretærens raport blev læst og vedtat, Kassereren læste sin report, som blev vedtaget uden bemærkninger. Formanden oplæste en skrivelse fra Revisorerne John S Unseth og Olaf Grønaas, Fargo No Dakota. De raportered Lagets rengskaber i orden, Brevet var særlig tak fra Dølerne til Nina Tangen for det utrættelige arbeide hun i disse mange aar havde nedlagt til lagets bedste.
Valget paa bestyrelse for commende aar havde følgende udfald:
Rev K.G. Nilsen Formand (gjenvalgt.)
Rev B.J. Blikstad 1ste Vise Formand (gjenvalgt.)
Mrs Olaus Fleermoen Vinger 2nd Vise Formand.
Mr Olaf Pettersen Minneapolis 3rd Viseformand.
Mr Knut Hauseth Minneapolis Kasserer
Nina Tangen lagets mangeaarige sekretær, paa det instændigste frabad sig gjenvalg. I hendes sted valgtes
Dan Olsen Grand Forks N.D. Sekretær.
Det var dis[k]ution om enten Østerdalslaget, fremdeles skulde tilhøre Fællesraadet eller ei, tilslut enedes medlemmerne af laget om at tilhøre Fællesraadet det kommende aar, og da se om raadet gjorde noget til Lagenes fremme.
Formand Nilsen redegjorde for sagabogenm, som nu er færdig til at udleveres. Han nævnte at laget skylder en del penger, baade paa trykningen
og bindingen. Han lovte at betale dette beløb, men haabede at faa sine penger tilbage, hvis Dølerne vilde være flinke, og kjøbe bogen.
Inbyde[l]se var indløbet fra Winger Minn og Devels Lake N.D. til at holde næste stevne, der.
Winger blev antat at Laget, med tak for inbydelsen.
Det viser sig at som aarene svinder blir flere og flere ansigter ikke at se paa vore stevner, aarsager er at de blir gamle, og ikke kan reise lange veier til disse sammenkomster, som de har seet hen til de mange aar siden Østerdalslaget blev først stifted, sekretæren blev af laget paalagt at sende lagets hilsener til saamange som muligt af disse gamle venner.
Lørdagskveld blev banketen servered i underetagen af Norway Hall. De mange norske retter var der og enjoyed af alle. Efter programmet var det atter
program, med tale Eilev Bakke for Bygdelagenes Fællesraad, sang af Marit Svendsen. Lysbilleder blev forevist af Jacob Stefferud (Det nye Norge)
Nina Grieg Damekor sang flere sange under ledelse af Signe Fossum Lilljord.
Martin Strand fra New Richmond Wisc. som i mange aar var Vise formand bragte hilsen til Laget.
Søndagsmorgen var det Norsk Gudstjeneste af Dr. G.M. Bruce, assistered af Malmin.
Søndagseftermiddag samledes Dølerne til afsjedsmøde, Lars Bjerkeng som var her i America paa besøg, Han er bestyrer for Landbrugskolen i Finmark. Han gav en grei og interesant forestilling om forholdene i Norge, som de er idag.
Tilslut blev hilsener læst fra Rev Blickstad Dalton Minn., Fra Martin Ulvestad Seattle Wash.
Formanden udtalte Lagets tak til Commiteerne
       
       
159 160 161 162
r159.jpg (155699 byte) r160.jpg (89447 byte) r161.jpg (88880 byte) r162.jpg (171315 byte)
       
i Minneapolis for det arbeide de havde gjort forat gjøre stevnet saa hyggeligt, som det var.
Olaf Pettersen var under stevnet syg paa hospitalet. Han var en af Lagets Vise formænd. Nina Tangen blev paalagt at bringe official hilsen til ham. Neppe var stevnet over førend han sa Farwell til Livet og vanred hinsides.
En anden Døl som aldrig mistet et stevne var Iver Newgaard, Han var ogsaa Viseformand i nogen aar. Han døde den 19 juni 1938.
Tilslut var det nogen avskedsord fra Knut Haugseth, Amund Thorsen, og Rev Nilsen.
Aarets stevne var over og alle drog hjem, Møtet var hyggelig. Mange venner og slegtninger mødtes og nye venskabsbaand blev knytted. Vell mødt i Winger neste aar.
Dette er kopiert fra Nina Tangens referat den 25de juni 1938.

Dan Olsen
Sekretær.

  Østerdalslaget holt sit aarlige stevne i Fargo N.D. og Winger Minn. den 9-10-11 Juni 1939. Dette var lagets 29de stevne.
Den 9de Juni samledes Østerdølerne i Fargo N.D. for sammen med de mange andre bygdelag, at hædre wort kjære Norske Kronprinspar, som paa denne dag var gjæster af Fargo og Moorhead.
Dølerne samledes, ved Comstock hotel i Moorhead, hvor en vældig Parade formedes, for March til Island Park i Fargo, hvor Kronprins Olaf og Kronprinsesse Martha deltog i Festlighederne. Dette var den eneste gang Kronprins Olaf taøte særsjilt til de Norske Bygdelag, paa sin tur over America, og en mindeværdig dag det var for os bygdelagsfolk.
Østerdalslagets Formand K.G. Nilsen, i velgalgte ord, ønsket de Kongelige gjæster velkommen, paa bygdelagenes vegne. Kronprins Olaf's tale vil sent glemmes af den store masse folk, som var samlet i Island
       
163 164 165 166
r163.jpg (175992 byte) r164.jpg (156937 byte) r165.jpg (174175 byte) r166.jpg (153308 byte)
park for denne andlening.
Lørdag samledes Dølerne i Winger Minn som gjæster for 2 dager, af Red Riverdalens Østerdalslag. Det lokale lag, og Wngers forretningsfolk, havde gjort store forberedelser, forat gjøre stevnet saa hyggeligt som det i alle maater blev.
Møtet aabnedes kl 10 f m. af Formand Nilsen, forsamlingen sang Ja vi elsker dette landet, og America.
Mayor N.I. Howe ønsket velkommen paa byens vegne
Formand Nilsen ønsket Dølerne velkommen til stevnet, samt takket Mayor Howe samt wingers befolkning for denne andledning at gjæste deres sjønne by.
Mrs Clifford Johnsen sang Sjønne Østerdalen, dikted af Mrs S.K. Nohre McIntosh Minn specielt for Østerdalslaget
Denne sang høsted et velfortjent bifald
Dette afslutted formiddagsmødet.
Eftermiddagsmøtet åbnedes kl. 1.30
Registreringen fortsattes.
Forsamlingen blev undholt, med musik af Garden Orkestra, Helgeson orkestra, samt sang af a Mixed [?] afterat have lytete til musik og sang af disse organisationer, skred laget til dets regulære forretningsmøde.
Sekretærens Report blev læst, og vedtaget som læst. Lagets Kasserer Knut Haugseth ikke var tilstede, blev sekretæren også anmodet om at læse kassererens report. Den blev lagt til side til revisorerne, Pastor Grambo, samt Pastor Blickstad har faaet bøgerne revideret.
Pastor Blikstad og Pastor Grambo blev valgt til Revisorer ogsaa for næste aar.
Valg paa bestyrelse havde følgende udfald
Rev. K.G. Nilsen Formand gjenvalgt.
Rev. J.B. Blikstad 1ste V.Formand gjenvalgt
Mrs. O. Flermoen 2den V.Formand gjenvalgt
Rev O.P. Grambo 3die V.Formand Valgt.
Dan Olsen sekretær gjenvalgt.
Det blev foreslaaet og vedtaget at sekretær og kassererstillingen blir slåt sammen
Dan Olsen blev valgt til kasserer for kommende aar.
Inbydelse til at holde vort næste stevne, var modtaget fra Bemidji Minn, samt fra Alexandria Minn
Det blev overlat til Lagets bestyrelse at bestemme mødested for næste aar.
Det føltes at det muligens kunde være andre steder wher Østerdølerne var talrige, og muligens vilde like at inbyde stevnet, om det skulde være steder vhor de likte at inbyde næste aars stevne, blev de anmodet at sende inbydelsen til K.G. Nilsen 25 Park Ave Minneapolis Minn. eller til sekretæren.
Sekretæren blev paalagt at sende lagets hilsener til Hr. Emil Grønaas Adubon Minn ogsaa til Hr. E.O. Eriksen Thief River Falls Minn
til Mrs. Hans Pedersen Grand Forks ND.
Dette ente Lagets forretningsmøte.
Mrs O. Flermoen talte om lagets udstilling, De havde samlet sammen en hel del gamle gjenstande, som de første pionerer, havde brugt, naar de først satte bo her i Minnesota. Som et exempel paa hvor gamle disse tings var, kan nævnes, en gammel slev, som har aarstal 1830, og bragt 
       
       
167 168 169 170
r167.jpg (169947 byte) r168.jpg (120703 byte) r169.jpg (88978 byte) r170.jpg (194740 byte)
Om kvelden kl. 8 samledes Dølerne igjen til en ægte norsk aften Folketaleren Bjørgulf Bjørnaraa, holt en kort tale, samt havde med sig 2 spillemæn, som gav flere numbre til beste paa hardangerviolin.
Aftenens glansnumber var et Norsk skuespil, "Rationelt Fjøsstel", spillet af Lokale Kræfter, det høsted stormende bifald.
Tilslut var det mere musik af de forsjellige orkestras, samt sang af Mrs Clifford Johnsen.

Søndagsmorgen kl. 10.30 samledes vi til Høimesseguds, Pastor J B. Blikstad prediked paa Norsk. og Pastor O.P. Grambo. paa engelsk.
Winger choir + Male Chorus sang.

Slutningsmødet begynte søndag kl. 1.30 Det var musik af Helgesen og Rindal orkestra, samt Odin Male Chorus fra Firtile Minn. sang flere sange.

Tilslut var det korte taler til avsjed af Formand Nilsen, Pastor Blikstad Pastor Trelstad, Pastor Grambo.
saa drog Østerdølerne Hjem, riig paa minder fra vor kjære Barndoms egn, Østerdalen, som igjen var opfrisket under dette Stevne. Til befolkningen i Winger, siger vi Hjertelig tak for gjestfriheden.

Dan Olsen
Sekretær.

  Østerdalslaget holt sit 30te aarlige stevne i Duluth Minn. den 28-29-30te Juni 1940-
Møterne holtes paa Foresters Hall. 4th Ave W. - 1st Str.

Referat fra stevnet findes paa næste side.

Dan Olsen
Sekretær - Kass.

       
       
171 172 173 174
r171.jpg (239213 byte) r172.jpg (74795 byte) r173.jpg (176342 byte) r174.jpg (183603 byte)
    Østerdalslaget holt sit 31te stevne i Eau Claire WIsc, den 27-28-29de  Juni 1941. Den første Lutherske Kirke var stillet til vor raadighed for vore møder. Det er en pregtig Kirkebygning Østerdalslaget sjylder Menighed og Præst, Dr Eastvold tak for at blive overlat denne prægtige Bygning for Lagets Stevne.
Den lokale Komite og særlig Mr Martin Bakker, havde arbei haart, med forberedelserne til stevnet, saa dølerne havde det meget hyggelig de dager de var Eau Claire's gjæster.
Registreringen begynte fredagsmorgen ved 10 tiden, og fortsatte til middag. Mødet aabnedes offielt kl. 1/2 2 af formand Blikstad. Orin Thompson hjælpepræst af den første Lutherske Kirke holt andakt, hvorefter forsamlingen sang "Gud signe 
vort dyre fædreland". Lokalkomiteens formand Martin Bakker ønsket Dølerne velkommen til stevnet, og byens Mayor, Donald Barnes, ønsket velkommen paa byens vegne. Formand Blikstad, takket Mr Bakker og Mr Barnes for andledningen at møde til stevne i deres gjæstfrie og sjønne by. Eftermiddagsmødet afsluttedes med sang af forsamlingen. Da menighedens kvindeforening havde sit møde i kirkens underetage, begav dølerne sig didned, for kaffe og mat.
Fredagskveld aabnedes mødet i kirkens underetage, med Mr Ole Sæther som ordfører. Det var pianosolo af Marvin Andersen. Vokalsolo af Mrs Nils Hanshus, med Marvin Andersen paa pianoet. Refornes? redaktør Waldemar Ager holt tale om Norge, og var? et betydeligt bidrag til vort program under stevnet. Det var ogsaa korte taler af tilreisende døler. Miss Evelin
       
       
175 176 177 178
r175.jpg (175417 byte) r176.jpg (158967 byte) r177.jpg (169304 byte) r178.jpg (163306 byte)
Olsen fra Stanley Wisc, deklamaterte. Den lokale komite serverte forfriskninger. Møtet sluttede kl. 10.
Lørdagsmorgen kl. 10:30 aabnedes forretningsmødet, af formand Blikstad. Forsamlingen sang et vers af "Ja vi elsker dette landet". Mrs K.G. Nilsen sang Mit Barndomshjem, med Mr Vaaler, Første Lutherske Kirkes organist paa pianoet. Sekretærens report blev læst og vedtaget uden forandringer. Kassererens report blev læst, da denne ikke var revideret, blev det foreslaaet af Rev Nilsen og understøttet af Mr Bakker at den blir vedtaget som læst. Formanden gav sin report, hvori han redegjorde for sit arbeide som formande gjennem det aar som var gaaet.
Formanden udnævnte følgende som Resolutionskomite.
Mrs Fred Hansen Formand.
Mrs Mina Kjærnet Foss.
Mr Peter Simonsen
Valg paa Bestyrelse havde følgende udfald
Mr B.J. Blikstad Formand gjenvalgt.
Mr John Jevnaker 1ste Viseforman Valgt.
Mrs Fred Hansen 2den Viseformand Valgt.
Mrs Nina Tangen 3die Viseformand Valgt.
Mr Dan Olsen Sek.+Kass. Gjenvalgt.

Lagets representant paa Fællesraadet K.G. Nilsen afla sin report angaaende denne organisation. Han foreslog at laget træder ud af Fællesraadet for en tid og se om forholdene kan forandre sig slig at det kunde blir fordelagtig for laget igjen at tilhøre. Forslaget blev understøtted af John Jevnager. Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Laget havde flere inbydelser fra steder, hvor næste stevne ønskedes holt, blev det overlat bestyrelsen, at bestemme tid og sted for næste aars stevne.

Formand Blikstad sang, førend John Jevnakers tale, om Norges sociale forholde, førend det blev okuperet af Tyskland. Da han havde tilbage 6 aar i Norge just førend dette hente, saa var det en ineresant og paalidelig beretning om landets forholde førend den tid.
Mødet sluttedes med at forsamlingen sang "Gud signe dig Norge mit deilige land".
Dølerne møtte igjen kl. 2 for en biltur runt byen, da den har mange ting af interesse af byde paa.

Lørdagsaften serverte Første Lutherske Kirkes Kvindeforening, Dølernes festmaaltid.
Dr S.C: Eastvold fungerte som ordfører. Et orkester spilte mens man spiste.
Det var piano solos af Cornelia Jeager, vokalsolo af Horace Peterson fra Strum Wisc, derefter taler af tilreisende. Tilslut tale af Dr Eastvold. Mødet slut kl. 10.
Sundagsmorgen kl. 10:30 samledes lagets medlemmer til Gudstjeneste. Pastor Blikstad predikede, Dr Eastvold lithurgist. Mrs K.G. Nilsen sang.
Saa var dette stevne over. Vi havde hyggelige dager i Eau Claire, med dets gjæstfrie folk og saa igjen siger vi hjertelig tak til alle.
Paa lagets vegne Dan Olsen Sec+Kass.
       
       
179 180 181 182
r179.jpg (158455 byte) r180.jpg (90620 byte) r181.jpg (210623 byte) r182.jpg (79324 byte)
       
       
       
183 184 185 186
r183.jpg (162804 byte) r184.jpg (80840 byte) r185.jpg (112989 byte) r186.jpg (150218 byte)
       
       
       
187 188 189 190
r187.jpg (141600 byte) r188.jpg (137239 byte) r189.jpg (72555 byte) r190.jpg (246783 byte)
       
       
       
191 192 193-1 193-2
r191.jpg (114301 byte) r192.jpg (69811 byte) r193-1.jpg (211914 byte) r193-2.jpg (143808 byte)
Det var ogsaa beslutted at en bestemelse taget i Fergus Falls Min. under stevnet i 1946, nemlig at medlemskontingenten bliver $1,00 for men, og $0,50 c for kvinder. Dette paa grund af at laget finder det umuligt at funtionere, paa den medlemskontingent som har været i practise i forudgaaende år.      
       
       
194 195-1 195-2 195-3
r194.jpg (62202 byte) r195-1.jpg (152200 byte) r195-2.jpg (140948 byte) r195-3.jpg (124719 byte)
       
       
       
196 197-1 197-2 197-3
r196.jpg (60804 byte) r197-1.jpg (130582 byte) r197-2.jpg (106918 byte) r197-3.jpg (145082 byte)
       
       
       
197-4 198 199 200
r197-4.jpg (121238 byte) r198.jpg (65786 byte) r199.jpg (188895 byte) r200.jpg (186392 byte)
    Østerdalslaget holdt sit 41te stevne i Winger, Minn. June 15.16.17, 1951.
Stevnet blev holdt i byens auditorium blandt Wingers gjestfrie hyggelige folk. Registreringen begyndte fredag kl. 10 formiddag og fortsattes hele dagen. Møtet aabnedes af formand John S. Undseth, med at alle bad Fadervor isammen, derpaa sang "Ja vi elsker" og "Kan du glemme gamle Norge". Da borgermesteren ikke kunde være tilstede, blev forsamlingen ønsket velkommen af Mrs. Solie. Saa nogen ord af formand Undseth, sekretær Mrs Peder Berg, Dan Olson, John Holm, Mrs. Dan Olson og Mrs. Oline Petersen. Hun hadde nylig vært i Norge og hadde meget interresant at fortælle. Hun leste "Østerdalssangen" for os, som vi alle satte pris paa. Saa blev "America" sunget med Mr. Lee ved pianoet.
Kl. 2:30 e.m. programmet fortsat med sang af Mr B? "I den stille nat" og "Naar Fjordene blaaner". Utmerket fremført. Meget gode taler og sang af mange, og tiden gik fort!
Møtet den kvelden begyndte med en duet
af Mrs Hegg og Mrs Simonson.
En komedie kaldt "Four bolts and a nut" blev spillet, rigtig morsomt.
Mr. Darwin Bodahl sang "Hilse dem derhjemme". Norske filmer blev forevist paf Pastor Erikson,
Lørdag formiddag kl. 10 blev møtet aabnet med at sunge Fædrelandssangen. Vanlige forretninger varetat, sekretær-lasserers rapport oplæst og antat. Utnævnelse af komiteer.
Revisorer: Engebretson, Mrs. Dan Olson, og Mrs. Clara Stai.
Resolutions komite
Mrs. Hoppe, Mrs Erdahl og Dan Olson.
Revisionskomiteen fandt kassen og bøgerne i orden. Foreslaat og støttet at rengjøre vor Frue, og det blev paalagt sekretæren at ta var paa. Besluttet at tilhøre Fællesraadet, med Sam Eng som delegat. Brev fra O. Grindahl, San Francisco blev oplæst med hilsen til kjendte. Han hadde læst i avisen om at stevnet skulle holdes i Winger, Minn.
       
       
201 202 203 204
r201.jpg (183731 byte) r202.jpg (192031 byte) r203.jpg (164868 byte) r204.jpg (165387 byte)
Saa valg af embedsmænd.
Formand: John S. Undseth Fargo N.D. gjenvalgt:
1 viseformand Martin Berg, Mnpls, Min
2 viseformand John Holm Climax, Minn
3 viseformand Alf Berger Duluth, Minn
Sekr-kasserer Mrs. Peder Berg, Columbus, N.D.
Eftermiddagsmøtet aabnet kl. 2.
"Barnsdomsminder", sunget af Mrs. C. Johnson med hendes rene sølvklare stemme, Mr Lee ved pianoet.
Nordic Mens Chorus, af Pinewood Minn. sang flere numre. Et velklingende kor med Mr. Helgeson som dirigent.
Sang af Darwin Bodahl.
Saa blev det: "Honoring of our Pioneers", kjække folk i alderen 75 aar og over. I sandhed en minderig stud for os alle. Miss Shirley Høidahl gav en god oplæsning - hun er en meget begavet og opvakt ung dame.

Banketten kl. 5 i Dovre kirke var enestaaende i alle henseender i den festlige pyntede spisesal, med rømmegrøt og alslags god norsk mat, og serveringen foregik aldeles feilfri. Tak til alle som 

gjorde dette storslagne arbeide. "Dovre kvindeforening", mange tak, for den stilige banket.
Saa tilbage til Auditorium for mere underholdning. Mrs. C. Johnson sang Østerdalssangen, det er en fryd at høre hende synge. Rev. Holte, af Winger foreviste 2 norske films.
The "Garden Orchestra", underholdt med flere musical numbers, rigtig morsomt. Festtaleren var Senator Sletvold af Detroit Lakes, Minn.
Søndag Gudstjeneste i Auditorium, Pastor P.M. Trelstad fra Fertile, Minn, forrettet. Pastor Holte, WInger holdt en indholdsrig tale.
Saa en duet at Mrs. Simonsen og Mrs. Hegg, Mrs. Olson ved pianoet. En sang af Mr. Mrs Mortensen fra Moorehead, Minn. Meget begavede folk alle. I sandhed en indholdsrig dag.
Saa kom tiden til at tage afsked og reise hjem. Men først lad os høre fra Resolutionskomiteen:
Laget vil bringe en hjertelig tak til byen Winger og dets gjestfrihet for indbydelsen til at holde stevnet her.
En tak til Borgermesterens stedfortræder Mrs. Sollie for velkomsthilsen.

Hjertelig tak til programkomiteen, Darwin Bodahl, Nick Messelt, Mrs. Knutson, Mrs. Nohre, Mrs. Emma Teigen, Dennis Flermoen, Haldor Hegg, for deres store arbeide med det storartede program. En særdeles tar til alle som opvarted med sang, music, oplæsning og taler.

Særlig vil vi nævne koret fra Pinewood
Mrs. C. Johnson, med "Barndomsminder".
Mr. Bodahl for hans vakre sang.
Miss Skirley Høidahl for oplæsningen.

Tak til Pastor Erickson for hans vakre filmer og taler ogsaa til den mand som fremviste billeder her i kveld.

Vi takker "Garden orchestra" for deres music.

Tak til Senator Sletvold for hans interesante foredrag.

En tak til Housingkomiteen, Mrs H.C. Aasen, Mrs. S Høidahl, for deres

arbeide med at finde soverum for alle tilreisende.

Tak til financekomiteen, Mr. Knut Knutson Carl Messelt og O.L. Flermoen for deres strev.

En særdeles tak til Dovre kvindeforening for den stilfulde banket.

Tak til den Norse Presse for det storartede publicity den har givet os for dette stevne, ikke at forglemme Winger Enterprice for deres velvillighed.

Tak til Pastor P.M. Trelstad for predikenen paa søndag morgen.

Tak til alle som har været behjelpelig med dette stevne.

Vi vil takke bestyrelsen for deres arbeide gjennem aaret som er gaat og vel mødt næste aar.

Resolutionskomiteen. Dan Olson
Mrs. Gina Hippe
Mrs Inga Erdahl.

       
       
205-1 205-2 206 207-1
r205.jpg (143006 byte) r205-2.jpg (1831383 byte) r206.jpg (237053 byte) r207-1.jpg (130680 byte)
Naar afskedstimen da kom, var det lidt vemod i vore hjerter, skulde skilles fra vore venner og gode folk i Winger, det var saa hyggelig at være sammen emd dem. Men saa var vi da saameget rigere paa minder. Og vi er nok alle besjælet af den aand som gaar igjennem et vers jeg liker at nævne her:

Kan du igjennem din strid og din daad
Bevare dit barnlige sind til det sidste
Da har du regnbuen over din grav
Glorien over din kiste.

Tak for samværet allesammen

Mrs. Peder Berg,
Sekr-kasserer
Columbus, N.D.

    Østerdalslaget holdt sit 42de stevne i Fargo N.D June 27,28,29 - 1952. Stevnet blev holdt i Gardner Hotel. Registreringen begyndte fredag kl. 10 formiddag og fortsattes hele dagen Møtet aabnedes af formand John S. Undseth med at forsamlingen sang, "Ja vi elsker dette landet", og med andagt af Pastor E.J. Blikstad af Proctor, Minn. Velkomsttale af City Commissioner Fred Hagen. Svartale af John Undseth. Komiteer blev udnævnt som følger: Revisorer: Nils Tangen, Olaf Granaas og Martin E. Berg.
Resolutions: John Jevnaker, Louis Stenberg og Mrs. Nina Tangen.
Tale af John Jevnaker, Erik Nordeng, og Martin E. Berg. Møtet hævet.
Møtet om kvelden begyndte med at formand Undseth intoduserte den norske Vise-konsul A.J. Johnson af Fargo, som holdt en inspirerende tale, Professor Leif Christianson underholdt med mange vakre norske melodier paa sin violin, med Mrs. Cowell ved pianoet.
Tale af Halvor Langslet, en Hallingdøl ifra Detroit Lakes, Minn, en mand med talegaver. Saa kom en part af programet som vi aldrig vil glemme. Først holdt martin Berg en tale, som indledning
       
       
207-2 207-3 207-4 208
r207-2.jpg (120230 byte) r207-3.jpg (117542 byte) r207-4.jpg (147197 byte) r208.jpg (121264 byte)
til hvad han hadde isinde. Han hadde bygget en Replika af Tynset Kirke, aldeles som vi husker den, med elektriske lys, og saa fik vi høre kirkeklokkerne ringe og Gudstjenesten med Prediken af Sogneprest Sophus Norborg. Det var en gripende stund, det rørte os i hjertet. Det var saa stille, stille i salen, og mangt et øie var vaadt. Men tak skal du ha, Martin, for dit gode hjertelag og store opfindsomhed og arbeide. En hjertens tak. Saa blev der forevist en film fra Norge.

Lørdag morgen begyndte møtet med sang. Sekretærs-kasserers rapport oplæst og antat. Rapport fra Revisionskomiteen at bøgerne og kassen fandtes i orden, antat som oplæst. Og ligeledes Resolutionskomiteens rapport. Et takkekort fra John Holm's familie oplæst. John Holm afgik pludselig ved døden en uge før stevnet. Mrs. Hanna Brevik frembragte om at sende telegram til "Trysil Helselag", som det blev besluttet at gjøre og at Pres. af Østerdalslaget vil besørge det. Det blev ogsaa bestemt at tilhøre Fællesraadet med Mrs. Einar Rusten som delegat.

Saa blev det valg af embedsmænd. Formand Undseth og sekretær Mrs. Berg frabad sig gjenvalg, og saa blev følgende valgt.
Formand: Martin E. Berg Mpls, Minn
1ste Viseformand Einar Rusten Mpls, Minn
2nd Viseformand Louis Stenberg     N.D.
3rd Viseformand Dan Olson Grand Forks, N.D.
Sekretær-kasserer Mrs. Einar Rusten, Mpls. Minn
Møtet hævet.
Eftermiddagsmøtet aabnet af formand Undseth med sang. Oplæsning af Mrs. Sever Severson af Fargo, meget morsomt. Tap dancing by the Olson Sisters, daughters of Mr; Mrs, Almer Olson af Moorhead, Minn. Piano selections deriblandt "Tynsetbygda", af Joyce Rusten, Mpls. Saa underholdt Marcus Tellevik os med morsomme fortællinger og skrøner. Vi lo af fuld hals. Møtet hævet.
Om aftenen holdtes vor Banket, meget stilfuld med alle gode retter. Naar den var over overtog ordstyreren, Mrs. Sorkland, programmet. Et hverv han udførte med glans og færdighed. Først: Violin music af John Anderson. Sang "Ungdomsminder" og "My Cathedral" af Almer Olson, med Mrs. Pluth vde pianoet.
Aftenens festtaler var Rev. Knutson, President af Concordia College, Moorhead, Minn. En gammel tynseting, Anders Aalborg, ifra Canada, frembragte hilsen og gode ønsker for Laget, han ogsaa ledet sangen "Millom bakkar og berg", han er i besiddelse af en god stemme. Saa sang Almer Olson "The Lords Prayer", meget fint udført. Formand Undseth talte og udtrykte tak til alle som kom og deltog i stevnet, komiteen og dens formand Martin Uthus for det store arbeide de har nedlagt, for et saa storartet stevne. Tilslut nogle ord fra sekretæren.
Søndag bar det til Gudstjeneste i Østerdalens Kirke, 10 mil nord fra Fargo. Pastor B.J. Blikstad forrettet, alt paa norsk, meget høitidelig. Efterpaa serverte kvindeforeningen middag, og saa kom tiden til at reise hjem og saa haabet om at møtes igjen næste aar. Endnu lever interessen for laget. Der var folk ifra Canada, Montana, N. og S. Dakota, Wisconsin, Minnesota, Illinois. Saa tilslut ønskes det nye styre tillykke ifra Mrs. Peder Berg, Sekr, CVolumbus, N.D.
 
       
       
209 210 211 212
r209.jpg (73249 byte) r210.jpg (202979 byte) r211.jpg (175895 byte) r212.jpg (174367 byte)
Minneapolis Minn, 12-14 juni 1953
Østerdalslaget.
Lagets 43de stevne var avholdt i Normandy Hotel, Minneapolis Minn. den 12-14 juni, 1953
Stedets arrangemangskomitte var næsten i hysterisk forfatning inden stevnets begyndelse grundet indkvarteringsmangel. Det var nemlig en stor konvensjon i byen som nærsagt optog alle hotelværelser, men det gik dog bra, takket være hotellets velvilje mot dølerne.
Veiret var særskilt varmt de dagene, men i lokalets underetage som blev benyttet til møtested var 68 graders temperatur meget behagelig.
Registreringen begyndte fredags morgen og varte hele dagen, fremmøtet var igrunden dårligt, årsaken er vi ikke på det rene med, men kanske de kvier sig ved å reise til en litt større by. Noen av de eldre faller bort og de yngre taper interessen. Svert få emigranter nu tildags fra Østerdalen for nu har dem det så bra i Norge så dem vil helst forbli der.
Eftermiddags møtet åpnedes av formann M.E. Berg med velkomsthilsen. Pastor Elias Rasmussen som hadde lovet å holde åpningsbøn for oss blev forhindret i å komme, likeså Borgermester Eric Hoyer uteblev (antagelig på grund av utmattelse efter valgkampen.)
Einar Rusten fungerte som programsformann. Korte taler blev holdt av følgende, Dan Olson, mangeårig sekretær + kasserer for laget, Marcus Tellevik og Mrs. Peder Berg. Trekspill-solo ved Marlene Otis som er en meget begavet ung pike. Piano solo, Det Hellige Stad, ved Joyce Rusten samt samsang av forsamlingen. Matpause kl. 5-7.
Aftenunderholdningen avr variert og meget intressang. En vakker ny farvefilm fremvist ved Scandinavian Air lines, flere vakre sange git til badste av vor egen sangerfugl Marit Swensom akkomedert av hennes datter Marian Bekrend. Marit som er født tylldøl er i besiddelse av en vakker sopranstemme og er ofte benyttet som solist, og datteren er en flink pianistinde. Per Østigard fra Tynset gav flere stykker tilbedste på din egenlavede fiolin og akomedert av Marit Behrend. Karen Brustad sang En liten Blaveis, akkom. av søsteren Joyce. Karen 16 år gammel har lært å synge norsk på sine to turer til Østerdalen. Vi er stolte av sånne begavede krefter inden vort lag. Marcus Tellevik (som betitler sig selv som stril) var aftenens taler. Han fanger publikums interesse med sine humoristiske taler og morsomme skrøner. Han er isandhet
       
213 214 215 216
r213.jpg (171081 byte) r214.jpg (172111 byte) r215.jpg (185597 byte) r216.jpg (187921 byte)
en kjernekar og god ven av Østerdølerne. Så var der oplesning ved Frk. Høiseth, en sykesøster på studieturne fra Norge. Noen bemerkninger ved H.M. Jacobsen som representerte Bygdelagenes Fellesråd, tilslut samsang av fedrelandssangene, Ja vi elsker og America. Så avsluttet førstedags stevne.
Lørdags formiddag åpnedes forretningsmøtet med samsang av Ja vi elsker! Formann Martin E. Berg ledet møtet på en mesterlig måte. Hans årsrapport blev fremlagt og mottat med tak. Forrige års sekretærs referat oplæst og godkjent. Kasserens rapport likeså.
En skrivelse fra Pstor B.J. Blikstad en forhenværende formann for laget blev oplæst. Han beklaget at det blev vanskeligt for ham å overvære stevnet dette år.
En skrivelse fra Ivar EIde som er redaktør ved Tolga i Norge var læst og sekretæren blev pålagt å svare på samme. 
Rapport fra delegaten til Bygdelagenes Fellesråd. Videre bestemt at vi vedlikeholder medlemskap i Felles Rådet.

Valg av styre for kommende år fik følgende utfald.
Formann, Martin E. Berg, Minneapolis, Minn. enstemmig gjenvalgt.

1ste Viseformann, Peder Berg, Columbus No.Dak.
2den Viseformann Lars Storback, Seattle Wash.
3je Viseformann Pete Silberg, Minneapolis, Minn.
Sekretær + Kasserer, Christine Rusten Minneapolis Minn., gjenvalgt.
Delegat til Bygdelagenes Fellesråd, Christine Rusten, Minneapoils, Minn. gjenvalgt.

Indbydelse til alle tilstedeværende til bankett der på stedet samme aften samt til utflugt til Minnehaha Park søndag after Gudstjenesten blev fremlagt. Samsang av America, så blev forretningsmøtet hævet.

Lørdags eftermiddag blev benyttet til å hilse på og fornye bekjentskaper o.s.v. og nyde hverandres hyggelige samvær.
Aftenens bankett blev en feststund som bød på god mat og et godt program.
Bordene var vakkert smykket av dekorasjonskomiteen med Mrs M.E. Berg i spissen.
Maten var førsteklasses om end ikke i Østerdalsstil.
Aftenens ordstyrer var Einar Rusten som også hadde sørget for aftenens underholdning.

Programmet bestod av norske folkemelodier på fiolin ved Robert Anderson, akkom. av hans hustru Eva Knardahl, likeså pianosolo ved Eva Knardahl. De er et norsk ektepar (Andersen er halv østerdøl) som kan prestere musik på en mesterlig måte. Virkelig til nydelse for alle som setter pris på god musik.
En pen tale av Minn. visekonsul Sigurd Sigurdsen som bemerket at han er fra Vestfold og har desverre ikke set Østerdalen men vidste dog at nogen av verdens flinkeste skiløpere er østerdøler.
Hans Wold med sin vakre baritonstemme presterte flere sanger, såsom Ved Rondane, Blåveid, Blåklokker og andre, akkom. av sin hustru Jorund.
Festtalen var holdt av Carl G.O. Hansen som sa han var 1/64 del østerdøl. Hansen har vært æresmedlem av Østerdalslaget i 25 år da han blev optat som sånn i Spring Valley Wis. 17 juni 1928, det medlemskap bærer jeg med stolthet bemerket han. Hansen som er over 80 år er meget imponerende både i tale og optreden. Han siterte både sange og dikt skrevet av østerdøler.
Ola Hauen som kom fra Alvdal 24 år siden og er bosat i Alberta Canada gav os noen tryller på fela si. Så var festaftenen tilende.
Søndag formiddag overvar de fleste Gudstjenesten i den Norske Minnekirke hvorefter turen gik til Minnehaha Falls hvor en "Picnic Dinner" blev serveret av de flinke damer i Mpls. lokale Østerdalslag.
Tynsetingen Sverre Sandvold spenderte rømmegrøt til alle tilstedeværende der. Noen påstod at utflukten av glanspunktet ved hele stevne.
Så er det 43de stevne en saga. En hjertelig tak fra styret til alle som deltok. Vi håper på indbydelse fra nogen til næste stevne. Vær snild å oplys os om muligheder.
Revisor kommiteen bestående av fruerne Ingeborg Hagen og Mina Foss fandt bøkerne i god stand.

Resolusjonskommiteen bestående av herrerne Sam Eng og Dan Olsen fremla følgende resolusjoner som blev enstemmig vedtat.

1 Det nasjonale Østerdalslag samlet for sit 43 årige stevne i Normandy Hotel i Mpls. Minn. vedtar følgende resolusjoner.
2 Laget takker særlig Minnespolis lokallag for det storartede arbeide de har utført for at stevnet er blit så storartet og hyggeligt i alle måter.

       
217 218 219 220
r217.jpg (162696 byte) r218.jpg (65341 byte) r219.jpg (197563 byte) r220.jpg (203366 byte)
3 En tak til the management og personale av Normandy Hotel for all forekommenhet og gjestfrihet utvist Østerdølerne.
4 Laget takker særlig alle som har deltat i det storartede program, enten i taler, sang eller musik eller i andre måter hjulpet med de mange tilstelninger som må til for et vellykket og hyggeligt stevne.
5 Laget takker den Norske og Amerikanske presse for avertering og reklame ydet.
6 Tak til den Norske Minnekirke for andledning å få overvære Gudstjeneste der.
7 Laget uttrykker en særlig tak til Lagets styre for arbeidet de har utført i det svundne år og ønsker dem lykke i det kommende år. Også ønske om at medlemmer om end mere fåtallige eftersom årene svinder må få samles endda mange år for å opfriske gamle minder.
For resolusjonskommiteen
Sam Eng
Dan Olsen
Christine Rusten
sekretær.
Referat av Stevnets møte 1954.
Østerdalslagets 44de stevne var avholdt i Spring Valley Wis, den 26de juni 1954. Møtested var The Auditorium i byens midte. Registreringen holdtes fra kl. 10 formiddag og fremover dagen.
Klokken 2 (to) eftermiddag åpnedes mødet med formann Martin E. Berg presiderende. Formannen hilste dølerne et hjerteligt velkommen hvorpå fulgte samsang av Fedrelandssangene J vi elsker og Amerika. Borgermester Edward Bjornson (skolekammerat av unnertegnede) overrakte tradisjonelt byens nøkkel og ønsket Laget en festlig tilværelse og et godt stevne.
Oplæsning av referatet fra forrige stevne blev uten komentar antat som læst. Kassererens rapport likeså.
Av korrespondanser var der kun et brev fra Hr.+Fru Dan Olsen som beklaget at de ikke kunne overvære stevnet iår men vedla årskontigent $3,00 fra dem og søsteren Fru Mary Holte, alle bor i Grand Forks N.Dak.
Rapport ved Christine Rusten som var delegat til Bygdelagenes Fellesråd. Drøftelse av Fellesråd-saken fulgte og bestemmelse tat at Østerdalslaget ønsker
oplæsning av Fellesrådet når korporasjonen utgår i året 1956 og Lagets nye delegat blev pålagt å fremlegge samme ønske ved Fellesrådets møte som blir avholdt i mai 1955.
Valg av styre for kommende år fik følgende utfald.
Formann, Einar Rusten, Minneapolis, Minn.
1ste Viseformann, John Undseth, Fargo, N.Dak.
2den Viseformann Sam Eng, Minneapolis, Minn.
3dje Viseformann Jens Bjerkeng, Baldwin, WIs.
Sekr. + Kasserer, Mrs. Carrie Hanson, Minneapolis, Min.
Delegat til Bygdelagenes Fellesråd, Carrie Hanson.
Revisjonskommite var John Undseth og Lewis Stenberg, de fant kassen i orden.
Resolusjonskommiteen bestående av Einar Rusten og Sam Eng fremla vedlagte resolusjon som blev enstemmig vedtat.
Til slut takketaler av de avtrendende styremedlemmer som det nyvalgte styre.
The Tulip Quartette av Spring Valley gav flere vakre sange tilbeste og høstet stort bifald. Så var det Violin solo av Ola Hauen fra Canada. Så blev en gave av 20 sølvmedaljer fra Bygdelagenes Fellesråd fremlagt og mottat med tak, likeså noen bøker Østerdølenes Saga, en gave til Laget fra den forhenværende Mrs. K.G. Nilsen. Begge dele selges til indtekt for Laget.
       
221 222 223 224
r221.jpg (152627 byte) r222.jpg (230700 byte) r223.jpg (115300 byte) r224.jpg (117705 byte)
Banketten holdtes i byens Lutherske kirkes underetasje hvor stedets kvinneforening serverte egte norsk festmiddag.
Sam Eng fungerte som ordstyrer. Der var sang og musik til unnderholdelse ved middagen.
Så gik veien tilbake til the Auditorium for aftenunnerholdningen som bestor av sang ved Norsemen's Quartette, lysebilder, småtaler, skrøner og kåseri av de forsjellige i forsamlingen, en meget hyggelig aften. Så blev stevnet oplæst for iår.
Den som ønsket det overvar Gudstjeneste i byens Lutherske Kirke følgende dag. Tak for godt samvær gode Østerdøler og vel møtt til stevne i 1955.
Ærbødigst
Christine Rusten
avtredende sekretær
Når jeg fik bøgerne fra stevne i Spring Valley Wisconsin var kassens indhold $6,93
       
225 226 227 228
r225.jpg (188382 byte) r226.jpg (187843 byte) r227.jpg (195721 byte) r228.jpg (179477 byte)
Østerdalslaget
Østerdalslaget afholdt sit 45de stevne i byen Bemidji Minnesota 10-11 Juni 1955.
Moose Hall møtested. Fredags formidag samledes dølerne for at registrere og tak for sist. Veiret var kjøligt saa de saa ikke godt ut at begynde med, men dølerne kom over al forventning.
Fredags eftermidag blev møte opnet av forman Einar Rusten's velkomstale, og forsamlingen sang Gud Signe vort dyre Fedreland. Carl Haagensen stevne komitens forman blev saa introduert tilige Fru Haagenson. Haagenson bød os velkomen til Bemidji og snakket med haap, om vi vilde like os, og have lidt morro og hygge der oppe.
Mere sang af formsalingen. Saa fik vi pianosolo af Fru Carl Haagenson. Det neste, tale af Dr. Jorgen Thomson fra Northfield. Han gav en meget inresant tale om det Norske historielag som han arbeider med. Han blev overagt en af sagabøgerne. Derpaa tale af Pastor H.I. Haagenson Bemidji, meget morsomt og underholdende, han sluttet med bøn og alvor.
Efter noen morsome bemærkninger af vor viseforman Sam Eng. Piano solo af Fru Haagenson og samsang saa sluttet eftermidagsmøte.
Fredags aften, mange flere var nu komet saa det saa godt ut.
Clarence Braaten sekretær af Moose Lodge viste levende lysebilder fra Norge med mere.
Ekstrom, Bud Johnson og Mrs. McNallys orkestra gav flere nomere. Meget godt alt samen.
Forman utnevnt følgende komiter. Revisorer John Undset og Erick Nordeng. For Resolutions komite Sam Eng og Lewis Stenberg.
En rigtig hyggelig aften.

Lørdags morgen
Møte lev opnet med samsang.
Forman ø[n]sket velkomen til mange nyankomne.
Forretningsmøte begyndte saa med raport fra Bygdelagernes Fellesraad af Fru Rusten. Det blev diskutert om Fellesraadet skulde opløses, saa var Østerdalslaget i favør af det og at pengene de har, deles ut ligt til hvert Lag. Det blev antat at betale vor kontigent til Felles Raadet.
Sekretærens referat fra møte i Spring Valley oplest og antat. Ligeledes kassens intægter og utgifter. Revisorerne raporterte at kassen var i orden saa blev denne rapor antat. Saa blev det snakket om kassebeholdningen knapt $7 i kassen

Viseformand John Undset syntes det burde tages op en colection, folkene for for dette og saa blev gjort $23,80 som var stor hjælp. Videre blev det foreslaaet understøttet og antat at kontigent for neste aar skal være 1,50 kontigent for hver person, saa vi faar lidt mere kassebeholdning.
Af korespondanse var et pent brev fra Pastor Blikstad. Pastoren beklager at han ikke kan være med os, grundet Calif tur for at besøge sin bror Einar som er meget syk derute (vi fik høre senere E Blikstad døde). Brev fra Mr og Mrs Dan Olsen og Marie Holte Grand Forks. Fru John Johnsen Grygla, Minn. O. Haagensen Beredsford S.D. Ivar Rockvog Wilton Minn. Alle ønsket os godt stevne, men beklager de ikke kan være med os.
Vi har brev fra Bemidji Civic and Commerce Assn. med velkomen til Osterdølerne. Brev fra Garner Hotel Fargo N.D. Hilsen og ønske om at vi har en good convention og inbydelse til at komme til Fargo igjen.
Hilsen fra Valdris samban og Setersdalslaget med held og lykke med vort stevne.
Mr og Mrs Dan Olsen og Marie Holte sender igjen sin kontigent til laget og forteller at de reiser nu fra Garnd Forks saa de kan ikke være med os paa møte. Dan Olsen's
har været trofaste medlemer han som sekrtæe kasserer i mange aar begge arbeidet med stor interesse for vort lag vi vil savne vore gode folk.
Alle brevene blev oplest tak til alle samen for opmuntring og gode raad.
John Undset havde været tilstede ved vor forhenværende forman Peder Undsets begravelse og havde lagt en mindekrans fra Laget. Forman takket Undset for dette, forman Rusten reiste forsamlingen var sille et minut til minde om de Østerdøler som har faaet hjemlov siden siste møte.
Ingmar Blikstad inbød laget til stevne i Fergus Falls 1956 som blev modtaget med tak.
John Undset inbød til stevne i Fargo 1957 modtaget med tak for indbydelsen saa blev det valg som følge
Forman Einar Rusten gjenvalgt
1ste Viseforman John Undset
2den Viseforman Sam Eng
3de Viseforman Ingmar Blikstad ny valgt
Sekretær-Kasserer Carrie Hanson gjenvalgt
Delegat til Fellesraadet Carrie Hanson. Møte slut.
       
229 230 231 232
r229.jpg (188604 byte) r230.jpg (171422 byte) r231.jpg (246356 byte) r232.jpg (232317 byte)
Lørdags Eftermidag.
Velkomen af Bemidjis Borgermester Mr. Troppman. Mr Troppmann hilste Østerdølerne vekkomen til sin by og habed vi ligte os der. Svartale af Forman Rusten.
Saa fik vi vakker sang af Olga Stai, hun er fra Pinewood Minn. Tale af T.H. Haagensen. Markus Tellevik underholdt folkene med humoriske fortelinger og sang. Sang af Mrs. Artche Larsen Leonard Minn.
Tilsist festale af Halvor Langslekt. Alr samen meget godt. Sluttet saa mde sang.
Klokken 6 samledes til banket paa same sted Moose Hall.
Pastor Haagensen holdt bøn. Kvinderne af Moose Lodge serverte alslags god mat, rømmegrøt og alt godt. Carl Haagenson overtog saa programet. Først fik vi høre paa mange vakre sange af Olga Stai. Saa fik vi flere nomere af Helgesenbrødrenes og Josephsens quartet. Saa taler af forsjelige af laget medlemer. Martin Berg, Ingmanr Blikstad, Knut Haugset, John Undset, Markus Tellevol. Undset bød østerdølerne velkomen til meste aar. Stevne opfordrede medlemerne om at holde medlemsskab og corespondere med hinanden.
Tale af Sam Eng. Han leste saa resolutions komitens raport som følge (den trykt og insat). Saa takketale af Forman Rusten og stevneforman Carl Haagensen. Det blev fin musik og underholdning utover kvelden for alle som vilde deltage. Carl og Mrs Haagenson var vist hele komiten saa de havde strevet haart for at faa istand lidt morro og hygge for de som kom.
Forman takket dem for deres utrættelige arbeide. Saa er det slut paa dette stevne i byen Bemidji.
Saa reiser vi hjæm rigere paa minder og venner. Tak alle samen som kom. Tak for godt samarbeide.
Vi tog saa paa hjemveien 16 af os i 3 biler for Mpls; men saa inom Haagensens aldersomhjem i Bemidji - og saa til Mr. Helgesen som var syk; men er nu vandret fra os. Hjemmet er moderende nyt og pent. Vi stansed paa veien hjem for midag i en liten by. En meget indholdsrig tur frem og tilbage i vort vakre Minnesota. Tak alle sammen. Deres sekretær-kasserer Carrie Hanson
       
233 234 235 236
r233.jpg (177572 byte) r234.jpg (171787 byte) r235.jpg (272310 byte) r236.jpg (80396 byte)
Raport fra Bydelagene

1956
Kassens indhold efter stevne i Fergus Falls er $33.68

       
237 238 239 240
r237.jpg (168616 byte) r238.jpg (155640 byte) r239.jpg (177889 byte) r240.jpg (155450 byte)
1956
Det Nationale Østerdalslags 46de stevne i Fergus Falls Minn. 15 16 17de Juni
Fredags formidag samledes Østerdølerne paa Sønner af Norge lokale som var vort møtested alle dag.
Veiret var saa udmerket fint ikke for varmt.
Stevnekomiten næmlig Ingmar og fru Blikstad og John og fri Udseth tog i mot os med al venlighed.
Registreringn gik for sig hele dagen.
Paa fredags eftermidag blev møte opned af programs komitens forman John Udseth. Han bød os velkomen til Fergus Falls, fortalte saa lidt om det program vi havde ivente og talte med håb om at vi ville faa baade lidt morro og hygge af dette stevne.
Norges og Americas National Sange blev sjunget. Velkomstale af forman Rusten. Orgel musik af Nancy Davis. Tale af John Undseth. Forman Rusten utnevnte sine komiter mere samsang. Sluttet.
Fredags efter samsang. Hilsen af John Undseth. Sang af Paul Hofstad. Mrs. R. Deseth ved piano. igjen orgel soloes af Nancy Davis. Miss Mathilda Sageng dater af senator Ole Sageng fra Dalton Minn. gav rigelig fra sin Norgestur og viste lysebileder ogsaa fra Østerdalen. Hun havde lært sig Norges historie naar hun var derhjeme. Melvin Johnson viste film fra de skandenaviske lande meget fra Norge. Et meget indhodsrig og hyggelig aften.
Samsang og sluttet.
Lørdags formidag
Møte blev opnet af forman Rusten med sang af forsamlingen. Forrtetnings møte begyndte med at forman leste et brev ham tilsendt fra Hamars Østerdalslag. Det hørtes ut som de er meget ineresert i hvad vi foretar os her. De sendte en del julehefter ved forman. Sekretarn leste saa referatet fra stevne siste aar i Bemidji, Minn. dette blev antat.
Referat fra Bygdelagenes fellesfaad af sekretarn
Et brev og hilsen fra Sognalaget som møtte i Starbuck Minn. Stavanger Amt Laget Windom Minn Nils Klungtvet forman ogsaa fra Dr og Mrs J.K. Helferly Boise Idaho  alle med bedste ønsker for et godt stevne. Et brev fra Gardner Hotel om Kaldor personal derictor, med inbydelse til at have vort stevne der neste aar. Alle breve blev bodtat med taknemlighed fra vort lag. Mr Undseth havde ogsaa raport fra Fargo saa denne inbydels blev antat og mottat med tak. Det blev saa antat at sekretærn sender Martin Berg som var fraværende denne gang et takkebrev for sit utretelige arbeide for Østerdalslaget. Firman takket laget for blomster sendt ham naar han var paa hospitalet.
Forman havde utnevnt revisjons komiten Mrs Rusten og Stenberg Resolusjons komite Sam Eng Carl Haagensen og John Undseth
Nominationskomiten. Haugseth I. Blikstad og P. Silberg.
Raport fra Revisorerne, at kassen var i orden efter vilket lasserens raport blev lest og antat.
Saa blev det valg. Nesten alle frasa sig men tilslut gik det in til sine embeder over hele lina. Namlig 
gjv Forman Einar Rusten 5023 Nokomis Ave Minneapolis
gjv 1ste Viseforman John Undseth 1432 6th Ave So Fargo North Dakota
2den gjv Viseforman Sam Eng 3324 - 47 Ave So Minneapolis, Minn
3de Viseforman gjv Ingmar Blikstad 801 Sheridan St So Fergus Falls
gjv Sekretær-Kasserer Carrie Hanson 825 19th Ave N.E. Mpls. Minn,
Som delegat til Fellesraadet Carrie Hanson gjv. møte sluttet
Lørdags eftermidag blev opnet med sangen Gud Signe vort dyre Fedreland. Pastor Bliksad hold bøn og en vakker velkomstale. Mr. John Hall sekretær af Handelskameret hilste velkomen fra byen isteder for Borgermester Henry Winthers, han vilde saa gjære vi skulde like os i hans by og sørget for at ingen skulde blive aresteret om de overparket. I heletaget fik Østerdølerne nøklen til byen Fergus Falls.
Saa blev det ønsket noen av vore medlemer som reiser til Norge lykke paa reisen. De var Ingmar og Mrs. Bliksad og Christ og Mrs Hagen. Til dem sang vi "Og eg veit meg et Land".
Saa blev det en alvorstund naar John Udseth leste navnene paa de som har faat hjemlovsiden siste stevne. De er, Einar Blikstad Calif født Rena. Martin Uthus Fargo født Elverum. Anton Helgesen Pinewod Minn. født Storelvedalen. Mrs Gedme Halvorson Pinewood Minn. født Koppang. Olaf Selvig Fargot N.Dak født ELverum Ola Haugen Edmonton Canada født Alvdal. Pastor Bliksad holdt minnetale. Forman reiste folkene til en stille mindestund.
det blev saa besluttet at reise ut til Betleheims kirkegaard og nedlægge en krans paa Mrs og Mrs. N.T. Moens grave. N.T. Moen var med at stifte Østerdalslaget i 1910 og var vistnok deres President de første 15 aar. Pastor Blikstad holdt bøn ved graven.
Lørdags aften kl. 6 samledes til banket i Betleheim Kirken, utmerket arangseret, blomser over alt. Denne kvindeforening serverte rømegrød lefse nydelige kjødkaker med alt tilbehør. Norske kaker og mere.
Byens advokat Phillip Monson var en morsom og venlig toastmaster. Pastor Blikstad gav en fin tale til østerdølerne og han sang med Solveig dateren og Fru Blikstad saa meget og vakert.
Knute Haugseth gav en indholdsrig og morsom tale om sin Norgesreise og om Bygden derhjeme om hvordan de var da og forankringen nu, med electries lys og bedre alt igjennem.
Mere sang af Blikstads saa tak for maten og slut. Klokken 8 tilbage til S af N lokale til et utmerket program arangsjert af S af N Loge Heimskringla. Senator Henry Nyklemo Logens President var toastmaster for aftenen. Mange morsome fortelinger og megen morro.
Opvisning af S og D af Norge garde til Mr Alfstads Trækspil musik. Han gav flere numere tilbedste. Den meget hyggelige kveld sluttet med servering af kasse og kaker af Mrs Nyklemo.
       
241 242 243 244
r241.jpg (160231 byte) r242.jpg (171214 byte) r243.jpg (174387 byte) r244.jpg (178196 byte)
Søndagsmorgen.
Gudstjeneste i Først Lutherske kirken var Pastor Bliksad predikte saa rigt paa tro, håp og minner fra hjemme hvor vor vugge stod. Fru Bliksad sand Solveig spilte orgelet. Resolutioner som følge.
Vi takker Pastor og Mrs Blikstad og Miss Solveig for Gudsord taler sang og musik. Takker S og D av Norge Garde?. Mr og Mrs Nyklemo for hyggelig aften og kaffe og kaker. Tak til Heimkringla losje S av N. for brug av sit lokale. Til Mathilde Sageng, Mr Sageng og Mr Johnson for vakre bileder og alt. Tak til den Første Lutherske kirke for frit bruk av kirken og Betleheim Kvindeforening for den gode banket. Tak til Advokat Phillip Monson. Vi takker Fergus Falls Journal og de Norske og Engelske aviser Minnesota Posten, Decora Posten og Duluth Skandinav for spalterum og all hjelp med reklame for stevne
Saa hjertelig tak til den lokale komite Mr. og Mrs Ingmar Blikstad og Mr og Mrs John Undseth for deres utretelige arbeide. Ogsaa tak til Nat Laget styre for godt samarbeide. For Resolusions komiten Sam Eng. Carl Haagensen og John Undseth
Saa er dette stevne slut. Tak for al hygge alle samen. Maa vi faa møtes igjen i Fargo neste aar. For mig er det med vemod jeg siger farvel til dere. Naar en ser at det blir færre hvert aar. Men vi har gjort hvad vi kan. Lev saa vel
Deres Sekretær og Kasserer Carrie Hanson
1957
De Nationale Østerdalslags 47de Stevn i Fargo N.Dak 28-29-30 Juni paa Gardner Hotel
Fredags formidag samledes Østerdølerne paa Town Hall Gardner Hotel. Registreringen gik for sig hele dagen.
Eftermidags møte blev opnet ved at synde "Ja vi Elsker" og "America".
Forman Einar Rusten ønsket velkomen til dette stevne og fremstilte Borgernester Hershel Lashkowitz, som holdt en saa hjertelig velkomstale for os, saa det var bare for os Østerdøler at overta byen Fargo. Marit Swenson sang saa mange nokre norske sange. Per Østigaard gavr rigelig af violin soloer. Viseforman ogsaa komiteforman John Undseth fortalte lidt om programet vi skulde faa og udtalte sit ønske om vi maate like os i deres by,
Fredagskvelds møte opnet af forman: Mr og Mrs Peter Mortenson Moorhead sang duet. Den Norske visekonsul I.J. Johnson gav en indholdsrik tale. Saa leste forman navnene paa de Østerdøler som er døde siden siste stevne som vi vet om. De var nemlig: Mrs. Martin Sageng Mpls. Mrs Melkor Sletten Mpls. Miss Beret Mohn Mpls. og Mrs. Halvor Toppen Duluth. Forman reiste forsamlingen til en stille stund til deres Minde. 
Saa sang af forsamlingen. Tale af den Islandske konsul Richar Beck, samt taler af Halvor Langsleth Marcus Tellevik og andre. Saa lydfilm fra Norge utlaant saa velvilligt af den Norske Amerika line. Resolusjons komite Per Ostigaard og Lewis Stenberg
Lørdags Eftermidagsmøte. Forretningsmøte
Forman leste breve fra ein bror i Norge sendt til Hotel Gardner med hilsen og ønske om et vellykket stevne. Ogsaa brev fra John Pedersen Lilleengstrøen Milaca Minn. Han beklager at han ikke kan være med os. Hilsen fra Halvor Stai Pinewood Minn. Stai er paa tur til Norge til Storelvedalen. Saa hilsen fra MinnesotaPosten, Decoah Posten, Tellegram fra Trøndelaget Nordlandslaget og brev fra Bygdelagenes Fellesraad om Bygdelagsferden i 1958 og hilsen til Østerdølerne fra alle disse om et vellykket stevne. Knut Haugseth gav rapport fra Bygdelagenes fellesraad. Han og Sam Eng havde været paa møte fra Østerdalslaget. Han fortalte det var ingenting nyt som foregik der. Haugseth gav saa rapport fra revisionskomiten, han og Mary Berg havde seet over sekr-lasserens bøger og fandt dem i god orden. Han snakket ogsaa for lagets fremgang og bedste.
Sekretærn leste saa referatet fra møte i Fergus Falls vilket blev antat, hun rapporterte saa kassens indhold som ogsaa blev antat. Forman spurgte fra tid til anden om noen havde inbydelse til neste aars stevne. Saa vlg af styres medlemer. Nominations komiten Peter Silberg Mary Holm Berg og Nils Tangen. Forman blev valgt med aklamation nemlig Einar Rusten for fjerde gang, og han var medgjørlig nok til at gaa in igjen. 1ste viseforman John S Undseth gjenvalgt. Anden viseforman Sam Eng gjv. Trede viseforman Ingmar Blikstad gjenvalgt. Sekretær Kasserer Per Østigaard ny. Som Delegat til fellesraadet Sam Eng. Møte sluttet
Klokken 6:30 samledes til Banket paa same sted. Pastor E.O. Lee ledet forsamlingen i aa synge Bordbønnen "I Jesu navn gaar vi til Bords". Efter den gode mat og velvilig beverting med Inga Sweet med sit venlige smil blan[t] os under Banketen
fortalte John Undseth komitens forman at kveldens ordstyrer var Sam Eng. Mr. Eng ønsket alle velkomen saa grundigt at det merkedes han mente det af sit ganske hjerte. Mr. Almar Olsen sang flere norke nomer mye norsk tale af Hon. Henry Nycklemo Minnesotats States Senator. Han er saa morsom alle tider saa jeg merket det gode humør han faar til! Men han snakket ogsaa alvor. Saa sang vor Marit Swenson sig in i vore hjerter ligeledes Almar Olsen, og Per Østigaard spilte saa vakert. Deklamation af Miss Gillespie meget godt alt samen. Aftredende Forman for Trønderlaget hilste fra deres store lag og kom med noen bemerkninger. Tale af forman Rusten. Han talte for lagets fremtid og fremgang. Han takket alle som havde deltat i programet og komiten for deres strev. Takket sekretarn og embedsmen for godt samarbeide og alle som havde været behjelpelig med dette stevne. Saa fik undertegnede lov at takke for sig og godt samarbeide, især tak til Mr og Mrs Undseth for alle brev som gik imelom her og Fargo, de blev aldrig trette af at svare paa mine breve. Jeg liker at takke forman Rusten for al venlighed, ønsker saa den nye Sekr Kasserer til lykke med arbeide og de andre officerer fremgang med Østerdalslaget, nu mere end noensinde, tap ikke interese for laget saa gaar det godt. Søndags morgen reiste de fleste af os til Østerdalens kirke 10 mil nord fra Fargo til norsk Gudstjeneste. Pastor E. O Lee predikte "Pastor Lee organisten og solist var alle Østerdøler af Østerdals herkomst. Ligeledes nesten alle som gav paa programet gjennem stevnedagene var Østerdøler".
       
245 246 247 248
r245.jpg (151012 byte) r246.jpg (203404 byte) r247.jpg (140693 byte) r248.jpg (149083 byte)
Offeringen i kirken 19.00 blev givet til Pastor Unruch for Goden RIdge American Lutheran Church. Denne kirke blev aldeles ødelagt under den forferdelige storm i Faorg bare uken før vort stevne. Tak pastor Lee for Guds ord prædiket saa vakert paa norsk. Tak for sang og musik. Det var saan hygge og venlighed at være med dere i den lille vakre kirken at det ikke kan beskrives. Efter Gudstjenesten blev vi af kvindeforeningen iviteret til midag. Disse kvinder var ikke red arbeide det sjønte en med engang. Vi blev serveret den bedste rømmegrøt og alt muligt godt at spise. Tak til Mrs. Dahl og alle samen for hvad dere gjorde for os alle. Det blev mig fortalt at folk 100 mil fra kirken kom denne søndag.
Saa er dette stevne slut, hver reiser hjem til sit og sine. Denne søndag den 30te Juni var en dag saa fin solskin og ikke for varmt.
Saa maa dere leve saa vel alle samen
haaber vi sees igjen neste aar
Tak for alt
Deres fratredende Sekretær Kasserer
Carrie Hanson

Kassens indhold er nu $58.98

       
249-1 249-2 250 253-1
r249-1.jpg (125480 byte) r249-2.jpg (338113 byte) r250.jpg (85367 byte) r253-1.jpg (103767 byte)
       
253-2 253-3 253-4 254
r253-2.jpg (129426 byte) r253-3.jpg (102843 byte) r253-4.jpg (291194 byte) r254.jpg (158694 byte)
Duluth Minn. den 28de June 1958

Det nationale Østerdals lagt holdt sit 48de Aars Stevne paa Norway hall i Duluth Minn den 27-28 June 1958. Resolution komiteen foreslaar følgende Resolutioner:

# 1
Laget takker Duluth by ogsaa convantion Comittens general Chairman Hr Hans Pedersen og assitants Mrs Oline Pedersen og hr Alf Berger for innbydelsen til at avholde vort 48de Stevne i en av Minnesotas fineste byer og for all gjestfirhet utvist imot stevnets deltagere.

# 2
Tak gaar ogsaa til følgende: Mrs Ingeborg Østby - Norwegian Vice Consul - Nordlandslaget Duluth - Duluth Namdalslag og Duluth Trondelag og desuten takkes alle som paa nogen maate har assisteret med underholdningen paa vort stevne.

# 3
Takker ogsaa følgende som har donated deres tid og eforts med at serving af de ham dinner paa Fredag agten. Mrs Oline Pederson, Mrs Elfrida Nervick, Mrs Christine Simons, Mrs Christine Ostern, Mrs Inga Olsen, Mrs Mildred

Nasson, Mrs Alta Johnson og Mrs Nora Berger.

# 4
Laget takker ogsaa den lokale og norske presse for den støtte dem har ydet ved at give spalterom til Bygdelagenes fremme her i Amerika.

# 5
Laget vil paa det hjerteligste takke styret for deres godt utført arbeide sidste aar og vi ønsker at laget igjen støtter styre med gode raad, saa laget kan gaa fremover og fortsette i aarene som kommer.
Haaper paa igjensyn neste aar.

Resolution komite
Sam Eng
Lewis Stenberg

Winger Minn 19-20 June 19-20 1959
Det var med oprigtig sorg vi skiltes ifra Winger søndag morgen. Resolutions comite foreslaar følgende "taker byen Winger for inbydelsen". til Mrs H. Nomere(?) til program komiteen. Til de som tog part. Til D Bodahl. Mrs Westwick. Mrs Carrie Hansen, Nick Messelt, Johanne Solie, Neil Burrshoim, Rodney Myrom.
Tak til Norske Amerikalinje. Tak til O B Gjerdingen + Søn
Tak til Dowre kvindeforening. TIl pastor Nyhus, Tak til norske presse. Tak til styret. John Undseth, Lewis Stenberg.
Resolution komite
De som er død. Simon Pederson, Ø Rendalen, Nils Neby, TYnset, Erik Berry-Tynsen, Nels Negaard, Storlevdal, Mrs Ole Sageng, Tolga. Telegram ifra Nordlands Minde, Mpls, Nordlandslaget = Midtnatsol, Duluth, Trøndelaget, Møre fyles-lag, Sogne-lag.
en tak til alle disse lag som husket paa Østerdalslaget stevne.
Saa tilslut en tak til Sam Eng, Mrs Eng Christine Rusten, Einar Rusten som hjalp meg med arbeidet som lagets sekr.
Haaber vi mødes igjen i 1960 i Fergus Falls.

Deres fratrenen[d]e  sekr. Oline Peterson
Kassens indhole er nu $21.63

       
255 256 257 258
r255.jpg (85935 byte) r256.jpg (76268 byte) r257.jpg (204901 byte) r258.jpg (201739 byte)
Østerdalslaget 1960
Østerdalslagets 50 aar stevne blev avholt paa River In Hotel Fergus Falls Minnesota den 1st og 2den og 3die July 1960. Dølerne begjynte at gjøre sit intog ved 10 tiden, og regestreringen begjynte med det samme. Da Forman Einar Rusten ikke kunde være tilstede paa eftermiddagen blev mødet aabnet av viseforman John Undseth 
Sang av forsamlingen. Hartvig Bergby sand for os. Piano musik av Mrs Tangen. Bemerkninger av "Charter member" Einar Ingvaldson, ogsaa en tale av vores mangeaarige sekretær og kasserer Dan Olsen som med sin Hustru Kristine kom den lange vei ifra Md. (De er begge to Tynsetinger.) Sang av forsamlingen igjen, ogsaa en tale av Hr Haagensen. Mrs Gerda Bardalen sang for is nogen fine og morsomme sanger ogsaa duet av Mrs Bardalen og Hartvig Bergby med Mrs Tangen ved pianoet. Rigtig et fint eftermiddagsmøte. Fredgs aften var Forman Einar Rusten tilstede, og aabnet mødet, sang av forsamlingen "Blant alle lande i øst og vest". Mrs Haagensen ved pianoet. En fin tale av Forman Einar Rusten. Aftenens hovedtaler var advokat Henry Nycklemoe. Accordion musik av Sam Kilde. Ben(?) Paulson fremviste 
billeder (slides) fra sin tur i Norge i 1959. Ogsaa slides som Haagensen tog i Norge paa sin tur der.
Lørdags formiddag aabnes forretningsmøtet kl 10:00 av Forman Einar Rusten. En tale av Formanden blev holt til Hr og Fru Cristean Hagen fra Minneapolis som nyligt havde feiret sit 50 aars Guldbryllyp ogsaa opleste en hilsen fra Mrs og Mrs Sam Eng som for tiden er i Norge. Ogsaa en masse hilsninger i breve og telegrammer fra lag og foreningen. Sekretærens raport blev oplest og vedtat kasserens regnskab blev vedtat som oplest.
Mrs Christine Rusten raporterte fra Bygdelagenes fellesraad, som ogsaa blev godkjent. Saa blev det valg av styre for det kommende aar som følg
Forman Einar Rusten gjenvalgt
1st viseforman John Undseth gjenvalgt
2den viseforman Ingeborg Hagen
3 viseforman Ingmar Blikstad
Sec+kas. Martin E. Berg - gjenvalgt.
Martin Berg ble ogsaa valgt til delegate for Bygdelagenes Fellesraad. Det blev faareslaaet av John Undseth at laget giver blomster til to gamle medlemmer
       
259 260 261 262
r259.jpg (157287 byte) r260.jpg (207416 byte) r261.jpg (164919 byte) r262.jpg (192963 byte)
som ligger syg her i Fergus Falls. Dette forslag ble ogsaa understøttet. Disse to er Peder Skromstad og Martin Nelsen. En tale av Pstor Blikstad, ogsaa sang av Pastor og Fru Blikstad.
Paa eftermiddagen kl 1/2 2 aabnes mødet igjen av formanden som ogsaa opleste et langt og godt biografi om lagets tilværelse i de siste 50 aar. Vi har haft 10 forsjelige formænd nemli. Den første forman var
N.J. Moen 15 aar
K.G. Nilsen 13 aar
ohn Jev[n]aker 2 aar
B.J. Blikstad 5 aar
P.N. Undseth 1 aar
Knute Haugseth 2 aar
John Unseth 2 aar
Martin E. Berg 2 aar
Sam Eng 1 aar blev syg kunde ikke komme
Einar Rusten 5 aar
Medlemmer som har vandret i fra os i det siste aar er: Fra Tynset: Halvor Nilsen Mpls. Peder Ramsmoen Mpls. Ole Aakre Supperior Wisc. Alvdal: Henry Hokinsen, Spring Valleu, Wisc. Tillie (Barndvold) Haldorsen, Wilson Wisc. Foldal: Georg Beck, Wilson Wisc. Trysil: Nina Tangen, Fargo N.Dak. Halvor Kvebeck, Fargo N.Dak.
Halvor Kveback Fargo N. Dak. Johanna Solie Winger Minn. Darvin Brodahl WInger Minn. Øvre Rendal Carl Bakke Park Rapids Minn. Carl Berger Watertown S. Dak. Halvor Hansen Duluth Minn. Velkomtale av Byens Borgermester H.J. Hermanson. Tale av Pasdtor Blikstad og Haakenson. Resolutionskommitens Raport blev oplest av Formanden Østerdalslaget samlet til deres 50 aars stevne paa River In Hotel Fergus Falls July 1- og 2den vedtager følgende Resolutioner
En hjertelig tak til Fergus Falls folk for all udvist gjestfrihed. En særlig tak til den lokale kommite bestaaende av Mr og Mrs Ingmar Blikstad og Mr & Mrs John Undseth Mr & Mrs Henry Nycklemoe, for all deres strev for at faa istand et hjerteligt stevne
Tak til lagets bestyrelse for sit arbeide.
En hjertelig tak til alle som deltog i Programmet, som gjorde det saa hygeligt som det i alle maader blev. En speciel tak til Hr Nycklemoe for hans mange historier og tale. Tak til byens Borgermester for velkomsthilsen. Tak til den Norske og Engelske presse og T.V. & Radio for besjentgjørelsen av stevnet. En hjertelig tak til Pastor Blikstad for 
hans Norske Prediken i Bethlehems Lutherske Kirke søndag den 3 July en avslutning af vor 50 aar Jubileums stevvne
En hjertelig tak til den Norske Vise Konsul A.I. Johnson Fargo N.Dak. Tilsist en hjertelig tak til River In Hotel for al udvist venlighed og hjelp. Vi udtrykker vor tak til alle som paa nogen maade har været behjelpelig med forberedelsen for stevnet

"Resolutions Konnite"
Dan Olsen
Oline Peterson
Clara Stai
Ingmar Blikstad

Laget fik nu en inbydelse til at holde sit neste stevne i 1961 i Minnespolis saa nu maa dere Østerdøler ogsaa andre som vil like at være med huske paa dette. Forretningsmøtet sluttes med Bøn av Pastor Blikstad.
Lørdagskveld kl 1/2 7 Banket i River In's store spisesal. Borderne var dekket med lys og blomster, og alslags god mat blev serveret saasom Rømmegrøt, Lefse, Flatbrød og hjemmelaved Norske bakevarer av alle slags
Tak til de Norske

bakere for deres strev. Kvinder med norske nationale dragter serverte al denne gode mat. Tak til disse kvinder.
Da Advokat Philip R. Monson som skulde være aftenens kjøgemester var hindred for at komme, maatte kommiten sende et ilbud efter vor gode ven og skrønemaker Henry Nycklemoe som kom "pronto"
Bordbøn av forsamlingen efter maaltidet blev det sang av Marit Swenson fra Minneapolis ogsaa sang av Pro C.I. Erickson
Hovedtaleren var den norske Vise Konsul A. I Johnson Fargo N.Dak. Judith Nord fremviste billeder (slides) fra sit ophold i Norge i 1959.

Søndag var det Norsk Gudstjeneste i Bethlehem Kutherske Kirke kl. 11:15 f.M. Pastor Blikstad var prediker, og saa en stor tak til Bethlehems Kirke for oferet som blev optaget og givet til Laget. Mange tusen tak.

Saa var det slut med det 50 aars stevne. Haaber vi kan komme i sammen igjen neste sommer i Minneapolis.
Saa farvel og tak for godt samvær.

Martin E Berg Sek Mpls

       
263 264 265 266
r263.jpg (181446 byte) r264.jpg (172110 byte) r265.jpg (187596 byte) r266.jpg (165744 byte)
Nationale Østerdalslag Stevne
Raport

Lagets 51de årlige stevne boltes på Andrews Hotel i Minneapolis den 7-8de Juli 1961. Registreringen begjynte kl 2: e m. Em hel del døler var der alerede, og de var også i feststemning. Været var upåklageligt. Fint solskin var det hele tiden. Om aftenen Ferdag den 7de var det program kl. 7:00
Velkomsthilsen av Lagets FOrman Einar Rusten; som bød dølerne velkommen til stevnet i Minneapolis, sang av forsamlingen "America og Ja vi elsker"
Jacob Sefferud spanderte gjetost og fåreviste lysbilleder fra Norge om lavning av gjetost både paa gammeldags metode og moderne vis.
Så var det dans av de norske folkedansere. Sang av våres gode Østerdals dame Marit Swenson som er ifra Tyldalen. Hilsninger av flere Storarted musikk av "The Wrecking Crew" Bygdelagenes fellesråd Forman Mr Hertsgaard var saa tilstede med en gave paa $25,00 som blev tildelt alle lag som var 50 år or over

Einar Rusten takket alle som var med paa programmet. Saa var det slut med mødet for idag.

Lørdags morgen var dølerne tilstede når forretningsmøtet aabnes kl. 10:00
Sekretær og kasserens Raport blev oplest og vedtaget? Det var langvarige discursioner angaaende lagets fremtid. Valg av styre for det kommende aar blev udsettes til senere. Det blev faareslåt og vedtaget at Lagets forman udnevner tre (3) Trusties til at tage vare paa lagets frentid. Kl 2:00 på e.m. var det utflukt med bus runt syd Minneapolis, denne tur varede hele 2 timer. Dem som var med paa turen raporterte at det var en udmerket tur, dem sang alle de samler som var i viseboken og mange andre ogsaa
Kom tilbage til hotelet kl 4:00 e.m. og alle sammen var vel fornøid med turen. Resolutionskommitens raport er følgende

Østerdalslaget samlet til deres 51 aar stevne paa

Andrews Hotel i Minneapolis den 7-8de Juli 1961, ved følgende Resolutioner
En hjertelig tak Minneapolis folk for all utvist gjestfrihed. Og en særlig tak ti lden lokale kommite bestaaende af Einar Rusten, Mr og Mrs Christian Hagen, Mr og Mrs Martin Berg, 
       
267 283
r267.jpg (73379 byte) r283.jpg (148950 byte)

Summary of the record

1 2 3 4
s01.jpg (482371 byte) s02.jpg (555782 byte) s03.jpg (514790 byte) s04.jpg (592259 byte)
5 6 7 8
s05.jpg (897571 byte) s06.jpg (546377 byte) s07.jpg (511685 byte) s08.jpg (501742 byte)
9 10 11 12
s09.jpg (530475 byte) s10.jpg (515555 byte) s11.jpg (499786 byte) s12.jpg (489309 byte)
13
s13.jpg (469866 byte)
       
Member lists
m1.jpg (858118 byte) m02.jpg (682224 byte) m03.jpg (784560 byte) m04.jpg (723018 byte)
m05.jpg (747197 byte) m06.jpg (696280 byte) m07.jpg (757895 byte) m08.jpg (752308 byte)
m09.jpg (701321 byte) m10.jpg (737014 byte) m11.jpg (749319 byte) m12.jpg (740950 byte)
m13.jpg (751425 byte) m14.jpg (738055 byte) m15.jpg (700313 byte) m16.jpg (756213 byte)
m17.jpg (777508 byte) m18.jpg (751605 byte) m19.jpg (748822 byte) m20.jpg (786869 byte)
m21.jpg (893398 byte) m22.jpg (906441 byte) m23.jpg (925446 byte) m24.jpg (939708 byte)
m25.jpg (785153 byte) m26.jpg (753846 byte) m27.jpg (734303 byte) m28.jpg (886364 byte)
m29.jpg (919609 byte) m30.jpg (812074 byte) m31.jpg (1002468 byte) m32.jpg (866708 byte)
m33.jpg (652138 byte)

Back

Go to top of page